Show simple item record

dc.contributor.advisorLeikvam, Gunnar
dc.contributor.authorMidtsjø, Håvard Andreas
dc.date.accessioned2022-10-14T17:19:21Z
dc.date.available2022-10-14T17:19:21Z
dc.date.issued2022
dc.identifierno.ntnu:inspera:117755407:47145938
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3026216
dc.description.abstractDenne masteroppgavens formål har vært å belyse hvordan man fra et eiendomsutviklingsperspektiv kan påvirke nyboligkjøperes kjøpsbeslutninger. I arbeidet med dette er det forsket på nyboligkjøpernes prefererte boligkvaliteter, hvilke påvirkningsmuligheter kjøper har og hvordan kunnskapen om kjøpernes preferanser blir benyttet i dag. Det teoretiske rammeverket for oppgaven har vært boligkvaliteter, beslutningsteori og teori om tilbud og etterspørsel. Problemstillingen i masteroppgaven har vært «Hva påvirker nyboligkjøperes beslutninger om kjøp og hvordan blir denne kunnskapen benyttet i eiendomsutvikling i dag?» Problemstillingen har blitt besvart gjennom følgende tre forskningsspørsmål: - Hva er boligkjøperes prefererte boligkvaliteter? - Hvilke muligheter har boligkjøperne til å påvirke utformingen av leiligheter før ferdigstillelse? - Hvordan benytter bransjen kunnskap om kundenes prefererte boligkvaliteter i dag? For å besvare forskningsspørsmålene er det benyttet en kombinasjon av kvalitativ og kvantitativ metode. Det er først gjort litteratursøk på temaet prefererte boligkvaliteter. Videre er det gjennomført intervjuer og en spørreundersøkelse med ti prosjektmeglere fra forskjellige deler av landet. For å undersøke kjøpernes påvirkningsmuligheter er det gjort analyse av tolv forskjellige salgsoppgaver tilhørende prosjekter med ulik beliggenhet i Norge. Resultatene fra undersøkelsen er drøftet opp mot det teoretiske rammeverket i oppgaven. Forskningen i denne masteroppgaven viser at man kan påvirke kjøpsbeslutninger gjennom å skape høy nytteverdi for interessentene. Gjennom forskning har jeg kommet frem til at kjøpernes prefererte boligkvaliteter er planløsning, balkong, solforhold og garasjeplass. Studiet viser også at kjøperne har påvirkningsmuligheter ved å delta i tilvalgsprosesser. For å delta i tilvalgsprosessen er kjøperne avhengig av å komme tidlig inn i prosjektet før tilvalgsfristens utløp. Øvrige endringer som ikke omfattes av tilvalgsprosessen er begrenset gjennom lovverk og forskrifter. Resultatene fra forskningen på hvordan bransjen benytter kunnskapen om prefererte boligkvaliteter i dag viser at selv om bransjen antagelig sitter på denne informasjonen, så blir ikke dette utnyttet og kommunisert ut til kjøperne spesielt godt i prosjektene jeg undersøkte.
dc.description.abstractThe purpose of this master's thesis has been to shed light on how one can influence new home buyers’ purchasing decisions from a real estate development perspective. I’ve done research on what the preferred housing qualities for new home buyers are, the buyers influence opportunities and how the real estate development industry uses this knowledge to attract customers and achieve profitability. The theoretical framework for the thesis has been housing qualities, decision theory and theory of supply and demand. The problem of this master's thesis has been "What influences new home buyers' decisions about purchases and how is this information used in real estate development today?" The problem has been answered through the following three research questions: - What are the home buyers' preferred housing qualities? - What opportunities do home buyers have to influence the design of apartments before completion? - How does the industry use knowledge about customers' preferred housing qualities today? A combination of qualitative and quantitative methods has been used to answer the research questions. I’ve been searching through literature on the topic “preferred housing qualities.” I’ve also done interviews and a survey with ten construction realtors from different parts of the country. I’ve made an analysis of twelve different real estate ads/documents regarding construction projects, who all have different locations in Norway. The research shows that one can influence purchasing decisions by creating high utility value for the customers. The results from the survey are discussed against the theoretical framework of the thesis. Through analysing the results and combining it with the theory, I have come to the conclusion that the new home buyers' preferred housing qualities are floor plan, balcony, sun conditions and garage space. The study also shows that buyers have opportunities to influence by participating in optional processes. In order to participate in the selection process, buyers are dependent on entering the project early before the selection deadline expires. Other changes that are not covered by the selection process are limited through legislation and regulations. The results from the research on how the industry uses the knowledge about preferred housing qualities today show that even though the industry probably has this information, this is not utilized and communicated to the buyers particularly well in the projects I investigated
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleNyboligkjøperes prefererte boligkvaliteter
dc.typeMaster thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record