Show simple item record

dc.contributor.advisorMeidell, Mette.
dc.contributor.authorJørgensen, Marte.
dc.contributor.authorTambini, Anita.
dc.date.accessioned2022-10-08T17:19:19Z
dc.date.available2022-10-08T17:19:19Z
dc.date.issued2022
dc.identifierno.ntnu:inspera:116464037:38585041
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3024819
dc.description.abstractSammendrag Denne masteroppgaven belyser følgende problemstilling: «Hvilke lederferdigheter mener lærerne er sentrale hos leder, for å fremme lærernes læring?» I Stortingsmelding nr. 28, Stortingsmelding nr. 30, NOU 2015: 8, samt punkt 3.5 i overordnet del i LK20, gjøres det rede for behov for fornyelse av fag og kompetanser i skolen, og det legges sterke føringer for skolelederne om å utvikle lærende organisasjoner. Bakgrunnen for valget av tema i denne forskningen, er at vi undrer oss på hvordan en slik lederrolle ser ut fra lærernes ståsted, og vi ønsker å forske på fenomenet lærernes syn på ledelse i skolen. Dette for å forstå hvilke lederferdigheter lærerne ønsker at leder har, for å tilrettelegge for læring og utvikling. For å svare på problemstillingen har vi gjennomført et kvalitativt forskningsintervju, med en fenomenologisk tilnærming. Vi intervjuet fire lærere, og basert på denne empirien gikk vi induktivt inn for å bygge et teoretisk rammeverk for studien. Gjennomføringen av analysearbeidet siktet seg inn mot å finne en forståelse og mening i det innsamlede datamaterialet. De sentrale funnene gjort i studien, er at leder må være interessert og delaktig i lærernes læring, ved å tilrettelegge for utvikling. For å skape utvikling må det gis tid til å lære å lære av hverandre, tid til samarbeid og tid til å reflektere sammen rundt eksisterende praksis. Når leder setter av tid til å engasjere seg i lærernes læring, vil samarbeidslæring og en god delingskultur styrkes. Leder kan også sørge for å skape varige endringer i eksisterende praksis, ved å utfordre lærernes bruksteorier. Det fremkommer essensielt i funnene, at leder greier å inspirere, skape en felles forståelse, og inkluderer lærerne når mål for utvikling skal settes. Disse elementene finner vi også sentrale i både elevsentrert ledelse og samskapt læring (Robinson, 2014; Klev & Levin, 2009). Vi vil konkludere med at studiens overordnede funn dreier seg om at leder må se, anerkjenne og verdsette sine ansatte. På denne måten ivaretar leder lærernes autonomi, og integriteten styrkes. I ledelse av sine ansatte så vi at leder må legge til rette for at lærerne får vise frem sine kunster innen yrket, samtidig som det ligger instrumentelle føringer som danner rammen rundt utfoldelsen av yrket.
dc.description.abstractAbstract This master thesis highlights the following issue: “Which leadership skills teachers say is sentral for the leader, to promote teachers' learning?” In Government document nr. 28, Government document nr. 30, NOU 2015: 8, as well as point 3.5 in the Core curriculum of LK20, it is stated a need for a renewal of subjects and competences in school, and school leaders are under strong guidelines to develop learning organizations. The background for the choice of theme in this research is that we contemplate over how such a leadership role looks from a teacher's perspective, and we wish to research the phenomenon “Teachers view on leadership in school”. This, to understand which leadership skills teachers wish for in a leader, to facilitate learning and development. To answer the research question, we have conducted a qualitative research interview, with a phenomenological approach. We interviewed four teachers, and based upon this empirical research we inductively agreed to build a theoretical framework for the study. The implementation of the analysis work aimed at finding an understanding and meaning in what was collected in the data material. The central findings done in the study, is that the leader must be interested in the teachers learning, by facilitating development. To create development, time must be given to learn how to learn from each other, as well as time for collaboration and time to reflect together on existing practices. When the leader sets time aside to get involved in the teachers learning, collaborative learning and a good sharing culture is strengthened. The leader can also ensure creation of lasting changes to existing practice, by challenging the teachers' theories in use. It is essential in the findings that the leader manages to inspire, create a common understanding, and include the teachers when goals for development are to be set. We also find these elements both central to student-centered leadership and co-created learning (Robinson, 2014; Klev & Levin, 2009). We would conclude that the overall findings of the study are that the leader must see, recognize and value their employees. In this way, the leader safeguards the teachers' autonomy, and integrity is strengthened. In leadership of the employees, we saw that the leader must facilitate for teachers to showcase their arts within the profession, while at the same time finding instrumental guidelines that form the framework for the development of the profession.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleLærernes perspektiv på sentrale lederferdigheter hos leder
dc.typeMaster thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record