Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorMorin, Astrid Hoås
dc.contributor.advisorJohansen, Vegard
dc.contributor.authorJohnson, Ingunn Espolin
dc.date.accessioned2022-10-07T17:34:09Z
dc.date.available2022-10-07T17:34:09Z
dc.date.issued2022
dc.identifierno.ntnu:inspera:110002054:5140277
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3024792
dc.description.abstractDette masterprosjektet handler om videregående elevers psykososiale skolemiljø. Bortvalg av videregående skole kan sees som et samfunnsproblem, som også har negative konsekvenser for den enkelte. Derfor utforsker oppgaven hvordan elevenes ulike støtterelasjoner kan stå i sammenheng til opplevd ensomhet og intensjon om å slutte på forskjellige måter. Hensikten med dette forskningsprosjektet er å bidra med forskningsbasert kunnskap om hva som fremmer motivasjon og lyst til å fullføre videregående utdanning. Det blir tatt utgangspunkt i teori og tidligere forskning om ensomhet i skolen, elevenes sosiale støtterelasjoner og deres intensjoner om å slutte. Oppgaven forsøker å rette søkelyset mot nyansene og samspillet i sammenhengene, og problemstillingen for oppgaven er: Hvilke sammenhenger er det mellom støtterelasjoner, opplevde ensomhet og intensjoner om å slutte hos elever på første trinn i videregående opplæring? På bakgrunn av tidligere teori og empiri, er det også utformet tre hypoteser med hensikt å belyse bredden i tematikken. For å besvare problemstillingen benytter denne masterstudien seg av kvantitative data samlet inn gjennom et tidligere doktorgradsprosjekt gjennomført av Astrid Hoås Morin (Morin, 2021). Studien har et tverrsnittsdesign, og dataen er samlet inn våren 2018 fra elever ved første trinn i videregående skole. Utvalget er et bekvemmelighetsutvalg og besto av 3155 elever, med en svarprosent på 78 %. Det er blitt gjennomført en kvalitetssikring av de sammensatte målene gjennom faktoranalyse og bivariate korrelasjonsanalyser mellom items. Videre benytter studien seg av univariate analyser for å se nærmere på de sammensatte målene, og bivariate korrelasjonsanalyser for å se på sammenhengen mellom variablene. Deretter undersøkes forutsetninger for å gjennomføre regresjonsanalyser, etterfulgt av to hierarkiske regresjonsanalyser med opplevd ensomhet og intensjon om å slutte som avhengige variabler. Studiens funn indikerer at elevenes støtterelasjoner er viktige faktorer innenfor elevers psykososiale miljøer, både når det kommer til opplevelsen av ensomhet og intensjoner om bortvalg av videregående opplæring. Når det kommer til opplevd ensomhet finner studien negative sammenhenger med medelevstøtte, vennestøtte og foreldrestøtte. Når det kommer til elevenes intensjoner om å slutte i videregående skoler finner studien negative sammenhenger med emosjonell lærerstøtte, instrumentell lærerstøtte, foreldrestøtte og gjennomsnittskarakterer. Faktoren med størst effekt på elevenes intensjoner om å slutte var opplevd ensomhet. Denne sammenhengen var av kraftig og positiv karakter. Funnene indikerer at elevenes støtterelasjoner kan ha forebyggende effekt når det kommer til opplevd ensomhet og intensjoner om bortvalg av videregående skole. Med et mangfold av elever blir det viktig at alle elever møter en skole godt rustet til å bygge gode sosiale støttende læringsmiljø. Studien understreker viktigheten av at tiltak rettet mot bortvalg av VGS retter søkelys mot skolens arbeid med relasjonsbygging. Dette gir elever muligheter til delta læringsmiljøer med stort mangfold, rom for relasjonsbygging, inkludering og fellesskap.
dc.description.abstractThe subject in this master’s thesis is Norwegian high school students’ psychosocial school environment. Opting out of high school can be viewed as a societal problem, which also has negative consequences for the individuals. Therefore, this thesis explores how students’ different supporting relationships can be related to perceived loneliness and intention to quit high school. The purpose of this research project is to contribute with research-based knowledge about what promotes motivation and desire to high school education. The basis of the project is theory about and previous research on school loneliness, students’ social relationships, and their intentions to quit high school. The assignment aims to focus on the nuances in the relationships and interactions between the factors, and the research question is: What connections are there between students social supporting relationships, perceived loneliness, and intentions to quit school in first grade at high school? Based on previous theory and empirical data, three hypotheses have been formulated with the intention to illuminate the width of the topic. To answer the research question, this master’s study uses quantitative data collected through a previous doctoral project carried out by Astrid Hoås Morin (Morin, 2021). This study has a cross-sectional design, and the data was collected during the spring of 2018 from students at high school. The sample is a convenience sample consisting of 3155, with a response rate of 78%. The quality of the scales is ensured through factor analyses and analyses of correlation between items. The conditions to go through with regression analysis are then examined, followed by two hierarchical regression analyses. The study’s findings indicate that students supporting relationships are important factors within students’ psychosocial environments, both when it comes to perceived loneliness and intentions to quit high school. When it comes to perceived loneliness, the study finds negative connections with support from fellow students, peers, and parents. When it comes to students’ intentions to quit high school, the study find negative connections with emotional and instrumental teacher support, parental support, and average grades. The findings indicate that students’ supporting relationships may have a preventive effect when it comes to perceived loneliness and intentions to quit high school. With a diversity of students, it becomes important that all students meet a school well equipped to build a social supportive learning environment. The thesis emphasizes the importance that measures aimed to precent opting out of school, focuses on the school’s work with building relationships. This gives students opportunities to participate in learning environments with great diversity, room for many types of supporting relationships, inclusion and community
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleElevenes valg - Should I stay, or Should I go?
dc.typeMaster thesis


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel