Show simple item record

dc.contributor.advisorBartnes, Maria
dc.contributor.advisorBodsberg, Lars
dc.contributor.advisorMyhre, Roy Thomas Selbæk
dc.contributor.authorKierulf, Alva Herdis
dc.contributor.authorVågsdal, Nora
dc.date.accessioned2022-10-07T17:19:21Z
dc.date.available2022-10-07T17:19:21Z
dc.date.issued2022
dc.identifierno.ntnu:inspera:107093487:26324240
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3024585
dc.description.abstractPetroleumsindustrien blir stadig mer digitalisert, noe som fører til en sammenkobling av IT- og OT-systemer. Sammenkoblingen fører til at trusselbildet til OT-systemene utvides til å også omfatte cybersikkerhetstrusler. Tradisjonelt har sikkerhet for OT-systemer handlet om safety, ved å sikre fysiske verdier og hindre ulykker. Med økt sammenkobling blir det nødvendig å også vurdere security, ved å sikre data og informasjon. En barriere er et tiltak for å hindre eller minske konsekvensene av uønskede hendelser. Barrierer brukes i sikkerhetsstyring for OT-systemer, men det har vært mindre vanlig å se på bruk av barrierekonseptet for cybersikkerhet. Oppgaven ser på hvordan barrierekonseptet kan brukes for cybersikkerhet. Ettersom tekniske tiltak i seg selv ikke er nok til å håndtere cyberangrep, har vi sett på ikke-tekniske barrier. Vi har brukt teknologivitenskap som undersøkelsesdesign, med en analysefase, en nyskapningsfase og en evalueringsfase. For å samle inn informasjon har vi gjort en litteraturstudie og gjennomført samtaler med representanter fra industrien i flere runder. I nyskapningsfasen tok vi utgangspunkt i et ransomware-angrep mot et OT-system i petroleumsindustrien. Videre identifiserte vi ikke-tekniske barrierer som kunne hindre eller minske konsekvensene av angrepet. En del av oppgaven inkluderte også å undersøke hvilke krav fra ISA/IEC 62443-2-1 som bør være dekket av de ikke-tekniske barrierene. Deretter ble metoden vi brukte for å identifisere barrierene generalisert slik at den kunne brukes for andre angrepsscenarioer. Resultatet av arbeidet var MICS, en metode for identifisering av ikke-tekniske cybersikkerhetsbarrierer. MICS kan brukes til å analysere nye angrepsscenarioer før eller etter de har skjedd. Metoden innebærer at scenarioet skal detaljeres i henhold til MITRE-rammeverket for å få oversikt over de ulike stegene en angriper må gå gjennom for å utføre angrepet. Hensikten er å se hvor man bør sette inn barrierer for å stoppe angrepet. Ved å i tillegg inkludere krav fra ISA/IEC 62443-2-1 i MICS vil det bidra til at industrien lettere kan anvende standarden. Med MICS har vi identifisert ikke-tekniske barrierer for cybersikkerhet, noe som viser at barrierebegrepet er mulig å anvende på cybersikkerhetstiltak.
dc.description.abstractThe petroleum industry is becoming more and more digitalized, which leads to a convergence between IT and OT systems. This results in an expanded threat picture for OT systems as it now also includes cyber security threats. Traditionally, OT systems have focused on safety by securing physical assets and preventing accidents. Because of the convergence, it is necessary to also consider security, by securing data and information. A barrier is a measure to prevent or reduce the consequence of unwanted events. Barriers are used in safety management for OT systems, but it is less common to use the barrier concept for cyber security. This thesis investigates if the barrier concept can be applied to cyber security. As technical measures alone are not enough to handle cyber attacks, we have considered non-technical barriers in our thesis. We have used design science as our research design, which includes an analysis phase, an innovation phase and an evaluation phase. To gather information, we performed a literature review and completed several inteviews with representatives from the industry. In the innovation phase we started with a ransomware attack against an OT system in the petroleum industry. We identified non-technical barriers that could prevent or reduce the consequence of the attack. One part of the thesis included investigating what requirements from ISA/IEC 62443-2-1 that should be covered by the non-technical barriers. Then, we generalized the method we used to identify the barriers so that the method could be used for other attack scenarios. The result became MICS, a method for identifying non-technical cyber security barriers. MICS is intended to be used for analyzing new attack scenarios before or after they have happened. The method involves that the scenario shall be detailed according to the MITRE framework to get an overview over the different steps an attacker performs during an attack. By including requirements from ISA/IEC 62443-2-1 in MICS, it will contribute to make it easier for the industry to apply the standard. With MICS we have identified non-technical barriers for cyber security, and this shows that the barrier concept can be used on cyber security measures.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleIkke-tekniske cybersikkerhetsbarrierer for OT-systemer i petroleumsindustrien
dc.typeMaster thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record