Show simple item record

dc.contributor.authorLunde, Anders Dahl
dc.contributor.authorBrandsæter, Torbjørn
dc.date.accessioned2015-09-25T10:50:27Z
dc.date.available2015-09-25T10:50:27Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/302001
dc.description.abstractHensikten med denne oppgaven er å etablere et kollektivknutepunkt ved Høgskolen i Ålesund, Dette gjøres i samsvar med konseptvalgutredningen sitt forslag for bypakke Ålesund konsept K4- ‘’kombinert konsept’’, som i første fase har mål om styrke kollektivtilbudet og legge til rette for sykkel mellom Moa og Hessa. Prosjektoppgavens omfang tar for seg en planfri gang- og sykkelvei, kollektivknutepunkt med shared space og omregulering til miljøgate med kun kollektivtrafikk. Nye kryssløsning mellom Fv399 og av- og påkjørsel til E136, Fogd greves veg og ny adkomstvei til Sørneset og NMK. Prosjektet er et forprosjekt til bypakken og skal derfor ikke ta for seg detaljregulering av området. Prosjektområdet strekker seg fra krysset Fv399/Niovegen i øst til og med krysset Fv399/ Fogd greves veg i vest. Bakgrunnen for satsingen på kollektivtrafikk er at det de siste 10 årene vært en betydelig nedgang i antall kollektivreiser i Ålesund til tross for at Ålesundsregionen er i en sterk befolkningsvekst og forventer videre økning i innbyggertall på 30% i tidsrommet fra 2010- 2030. Dagens transportsystem vil ikke være tilstrekkelig med denne økningen og det er nødvendig med tiltak. Prosjektoppgaven har lagt vekt på å redusere antall bilister til og fra prosjektområdet. I disse planene er det prosjektert en sykkeltrase som skal legge til rette for effektivt å kunne sykle mellom Moa og Hessa. Det er lokalt politisk bestemt at det skal etableres gang- og sykkelvei med adskilt fortau og tydelig markert område for syklister. Prosjektgruppa har benyttet seg av programmene Novapoint 19.20, AutoCAD Map 2013 og Virtual map for planlegging, tegninger og visualisering av prosjektområdet. For beregninger av kryss og kryssanalyse har prosjektgruppa benyttet programmet Sidra Intersection 6.0. Fagstoff og materiell har blitt hentet fra håndbøkene til Statens vegvesen, nasjonale og regionale planer og rapporter utarbeidet i forbindelse med konsekvensutredningen (KVU) for Ålesund. Konklusjon Det er lagt vekt på å benytte samme løsning for gåede og syklende som i tilstøtende prosjekter langs hovedtrassen fra Moa til Hessa. Gang- og sykkelveg med fortau er gjennomført gjennom prosjektområdet. For å begrense konfliktpunkter med veg er det valgt planfri løsning for gang- og sykkeltrafikk som innebærer en ny gangbru over Fv 399. Prosjektgruppa anbefaler å stenge Fv 399 for normaltrafikk og kun tillate kollektivtrafikk forbi høgskolen og NMK. Dette gjøres ved å etablere en rundkjøring for av- og påkjørsel til E136 inkludert ny adkomstvei til Sørneset og NMK. Vest i planområdet bør krysset Fv399/ Fogd greves veg utbedres slik at kurvaturen fører trafikanter fra sentrum vider på Fogd greves veg og ikke inn i den nye miljøgaten. For kryssing av gaten vil det bli opparbeidet et shared space mellom høgskolen og NMK som skal bidra til å åpne området og knytte næringslivet og høgskolen tettere sammen.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.rightsNavngivelse-Ikkekommersiell-IngenBearbeidelse 3.0 Norge*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/no/*
dc.subjectHøgskolen i Ålesundnb_NO
dc.subjectGang- og sykkelveinb_NO
dc.subjectKollektivknutepunktnb_NO
dc.subjectTransportsystemnb_NO
dc.subjectSykkeltrasenb_NO
dc.titleMiljøgate ved Høgskolen i Ålesundnb_NO
dc.typeBachelor thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Technology: 500::Building technology: 530::Physical planning: 535nb_NO
dc.source.pagenumber190nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse-Ikkekommersiell-IngenBearbeidelse 3.0 Norge
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse-Ikkekommersiell-IngenBearbeidelse 3.0 Norge