Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorLervold, Kathrine
dc.contributor.advisorMoen, Elin Tronsaune
dc.contributor.authorSlotvik, Ingrid Moen
dc.date.accessioned2022-09-16T17:21:07Z
dc.date.available2022-09-16T17:21:07Z
dc.date.issued2022
dc.identifierno.ntnu:inspera:111681752:32685292
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3018629
dc.descriptionFull text not available
dc.description.abstractFormålet med dette masterstudiet har vært å undersøke nærmere temaet utagerende atferd. Problemstillingen har vært: «Hvordan opplever lærere å arbeide forebyggende i møte med elever som viser utagerende atferd»? Fokuset har vært hvordan lærere opplever og erfarer det forebyggende arbeidet i skolehverdagen. For å besvare studiens problemstilling er det benyttet semistrukturert forskningsintervju som metode. Det ble intervjuet tre barneskolelærere, som i intervjuene deler sine opplevelser og erfaringer i arbeidet med å legge til rette for elever som viser utagerende arbeid. Gjennom kontinuerlig fokus på forebyggende arbeid forsøker de å gi disse elevene en så god skolehverdag som mulig. Funnene fra disse intervjuene har sammen med relevant teori, lagt grunnlaget for problemstillingen som drøftes. I studien vektlegges det at utagerende atferd ikke er en egenskap tilegnet den enkelte elev, men heller en reaksjon på samspillet mellom miljø og individ. Viktige forebyggende faktorer som kommer frem i studien er følelseskompetanse, relasjonsbygging, samt det å skape en trygg og forutsigbar skolehverdag og klassemiljø.
dc.description.abstractThis master´s study has aimed to examine the theme of acting out behavior. The thesis question has been: “What are the teachers experience with preventive work in meeting with students who exhibit acting out behavior”? The main focus has been the teachers experience when it comes to preventive work in school. In order to answer the thesis questions, semi-structured research interview was used as a method. Three elementary school teachers were interviewed, and they shared their experience with facilitating students who exhibit acting out behavior. Through continuous focus on preventive work they attempt to create an everyday school environment that is as safe as possible. The data they gave me has been categorized as findings, which I have discussed up against relevant theory within the themes. This has laid the basis for the thesis question being discussed. The study emphasizes that acting out behavior is not a characteristic acquired by the individual student, but rather a reaction to the interaction between the environment and the individual. Important preventive factors that this study emphasizes are emotional competence, solidifying relationships, and creating an everyday classroom environment that is safe and predictable.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleMasteroppgave i spesialpedagogikk En kvalitativ intervjustudie av læreres opplevelse og erfaringer med forebyggende arbeid i møte med elever som viser utagerende atferd
dc.typeMaster thesis


Tilhørende fil(er)

FilerStørrelseFormatVis

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel