Show simple item record

dc.contributor.advisorØsterlie, Per Gunnar
dc.contributor.authorJohnsen, Stian
dc.date.accessioned2022-09-15T17:20:39Z
dc.date.available2022-09-15T17:20:39Z
dc.date.issued2022
dc.identifierno.ntnu:inspera:107175740:30978340
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3018253
dc.descriptionFull text not available
dc.description.abstractDenne masteroppgaven har undersøkt ulike faktorer som påvirker noen matematikklæreres bruk av teknologi i matematikkundervisning. Hensikten med studien har vært å få innsikt i de ulike faktorene som muliggjør og begrenser bruk av teknologi i matematikkundervisning. Studiens forskningsspørsmål er: Hvilke faktorer påvirker noen matematikklæreres bruk av teknologi i matematikkundervisning? På bakgrunn av tidligere forskning av Goos (2014), vil studien også undersøke hvordan noen av de ulike faktorene påvirker både matematikklærerne og hvordan de påvirker hverandre. Studien bygger på semistrukturerte intervju av 3 matematikklærere på mellom- og ungdomstrinnet fra ulike skoler i forskjellige kommuner. Datamaterialet fra intervjuene ble analysert med tematisk analyse. I analyseprosessen brukes en egen tolkning av soneteorien (Valsiner, 1997) til å videre kategorisere de ulike faktorene. Resultatene fra studien indikerer at det er en rekke ulike faktorer som påvirker matematikklærernes bruk av teknologi i matematikkundervisning. Funnene peker også på individuelle forskjeller når det kommer til matematikklærernes oppfatning av de ulike faktorene. Der den ene matematikklæreres ser en begrensing, kan en annen se mulighetene. Resultat fra studien kan tyde på at den teknologiske kompetansen, og da spesielt den teknologiske holdningen har stor påvirkningskraft.
dc.description.abstractThis master's thesis has investigated various factors that influence some mathematics teachers' use of technology in mathematics teaching. The purpose of the study has been to gain insight into the various factors that enable and limit the use of technology in mathematics teaching. The study's research question is: What factors influence some mathematics teachers' use of technology in mathematics teaching? Based on previous research by Goos (2014), the study will also examine how some of the different factors affect both the mathematics teachers and how they affect each other. The study is based on semi-structured interviews of 3 mathematics teachers from grade 5 to grade 10 from different schools in different municipalities. The data material from the interviews was analyzed using thematic analysis. In the analysis process, concepts from the zone theory (Valsiner, 1997) are used to further categorize the various factors. The results from the study indicate that there are a number of different factors that influence mathematics teachers' use of technology in mathematics teaching. The findings also point to individual differences when it comes to mathematics teachers' perceptions of the various factors. Where one math teacher sees a limitation, another can see the possibilities. Results from the study may indicate that the technological competence, and especially the technological attitude, has a great influence.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleTeknologi i matematikkundervisning
dc.typeMaster thesis


Files in this item

FilesSizeFormatView

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record