Show simple item record

dc.contributor.authorKlungsøyr, Iselin Stenersen
dc.date.accessioned2015-09-24T14:07:15Z
dc.date.available2015-09-24T14:07:15Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/301791
dc.description.abstractTittel: ”Hvordan pasienter med kreft opplever at omsorgen blir ivaretatt hos sykepleier" Bakgrunn for tema: Kreft rammer alle aldersgrupper, men risikoen øker med alderen. Kreft er den vanligste dødsårsaken i Norge etter hjerte- og karsjukdom. Hvert år dør omtrent 10 000 mennesker av kreft (Kreftforeningen 2015). Dette er med på at som sykepleier vil det være stor sannsynlighet å møte på pasienter med kreft. Hensikt: Hensikten med oppgaven er å øke min kunnskap om hvordan pasienter med nyoppdaget kreft opplever å få dekt sitt omsorgsbehov. Metode: Oppgava er et litteraturstudie, som inkluderer 8 forskningsartiklar. Et litteraturstudie baserer seg på et systematisk søk for å identifisere, velge ut, evaluere og analysere forskning for å belyse studiens hensikt. De inkluderte artiklene ble funnet gjennom databasene CINAHL, PubMED, Google scholar og science direct. Resultat: Viktigheten med kommunikasjon, omsorg, relasjonsbygging, pasientens forventninger og erfaringer. Dette er med på å belyse og svare på problemstillingen min. Oppsummering: Hvor viktig kommunikasjon er for å kunne utøve god omsorg til pasientene med nyoppdaget kreft. Kommunikasjon bidrar til relasjonsbygging, tillit. Dette er faktorer som skal til for å kunne gi pasienten god omsorg.nb_NO
dc.description.abstractTitle: "How to patients with cancer feel that care is taken care of by a nurse" Background for themes: Cancer affects all ages, but risk increases with age. Cancer is the most common cause of death in Norway for cardiovascular karsjukdom. Each year, approximately 10 000 people of cancer (Cancer Society 2015). This helps the nurse would be likely to encounter patients with cancer. Purpose: The purpose of the exercise is to increase my knowledge about how patients with newly diagnosed cancer experience to get covered their care. Method: The task is a literature review, which includes 8 research articles. A literature study is based on a systematic search to identify, select, evaluate and analyze research to elucidate the study purpose. They included articles were found through the databases CINAHL, PubMed, Google Scholar and science direct. Result: Importance of communication, caring, relationship building, patient expectations and experiences. This helps to illuminate and answer the question. Summary: How important communication is to practice good care of patients with newly diagnosed cancer. Communication contributes to relationship building, trust. These factors needed to be able to give the patient good care.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.rightsNavngivelse-Ikkekommersiell-IngenBearbeidelse 3.0 Norge*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/no/*
dc.subjectKreftpasientnb_NO
dc.subjectKreftomsorgnb_NO
dc.subjectOpplevelse av kreftomsorgnb_NO
dc.subjectKommunikasjonnb_NO
dc.title"Hvordan pasienter med kreft opplever at omsorgen blir ivaretatt hos sykepleier"nb_NO
dc.typeBachelor thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Medical disciplines: 700::Health sciences: 800::Nursing science: 808nb_NO
dc.source.pagenumber52nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse-Ikkekommersiell-IngenBearbeidelse 3.0 Norge
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse-Ikkekommersiell-IngenBearbeidelse 3.0 Norge