Show simple item record

dc.contributor.advisorMunkebye, Eli
dc.contributor.authorBlaafjell, Petter
dc.date.accessioned2022-09-09T17:20:05Z
dc.date.available2022-09-09T17:20:05Z
dc.date.issued2022
dc.identifierno.ntnu:inspera:112394240:26414482
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3016989
dc.description.abstractI studien undersøkes elevers åpenhet for andres meninger og deres åpenhet for selv å endre mening, noe som er en viktig del av kritisk tenking og pluralistisk tilnærming til bærekraftig utvikling. Riggs (2016) trekker frem at det er mange måter å forstå verden på, og på grunnlag av dette påpeker han at åpensinnethet er en viktig intellektuell styrke, som ifølge Sigel (2009) er et viktig epistemisk mål for skolen. Studien er en del av CriThiSE-prosjektet som har som mål om å utvikle undervisning i kritisk tenking i barneskolen, og bygger på foreløpige funn som viser at mellomtrinnselever er lite åpne for andres perspektiver. I pluralistisk bærekraftsundervisning skal elever kritisk undersøke ulike synspunkt/perspektiver til bærekraftsutfordringer og selv finne ut hvilke valg de skal ta for å skape en rettferdig og miljøvennlig fremtid. For å undersøke elevers åpenhet for andres meninger og deres åpenhet for å endre sine egne meninger ble det utviklet et undervisningsopplegg. Undervisningsopplegget la til rette for at elevene skulle gå inn i ulike perspektiv gjennom en kjent problemstilling, nemlig gavekalender. Undervisningopplegget bygger på et rollespill lærerne gjennomførte på starten av en undervisningsøkt med en meningsutveksling mellom to søsken, hvor den ene er FOR gavekalender og den andre er IMOT gavekalender. Dette ble fulgt opp av ulike oppgaver i form av gruppesamtaler. I innledningen og underveis i økta førte lærerne en metasamtale som omhandler viktigheten av å lytte og oppfordret elevene til å lytte til hverandre. For at elever skal klare å gå i dybden i ulike perspektiv, er samtaleadministrering sentralt. Et av målene med økta var å vise åpenhet for andres perspektiv, noe som fører med seg et metakognitivt mål om at elevene vurderer sin egen innsats i gruppen for å komme med gode innspill. Resultatene viser at for å utvikle elevers åpenhet for andres meninger i en bærekraftskontekst er det viktig at lærere jobber grunnleggende med eksplisitt samtaleundervisning. Gjennom å veilede elevene til hvordan de kan gjøre grep under gruppesamtaler kan læreren hjelpe elevene slik at de gjennom metasamtaler kan utforske hverandres perspektiv. Dette ga utgangspunktet til forskningsspørsmålene som undersøker samtaleadministrering, meningsutveksling og åpenhet. Funnene fra studien viser at elevenes gruppesamtaler bærer preg av mangel på samtaleadministrering. Derfor er det nyttig med oppgavetyper med mål om å utforske ulike perspektiv og begrunnelser. Det ser ut til å fremme åpenhet i større grad enn samtaler som søker konsensus. For å hjelpe elevene med å ha slike samtaler, er lærernes eksplisitte samtaleundervisning viktig. Det er derfor viktig at lærere er godt forberedt før de skal gjennomføre pluralistisk bærekraftsundervisning, slik at de kan veilede elevene til å gjøre samtaleadministrerende grep som søker å utforske ulike perspektiv.
dc.description.abstractThis thesis explores students’ openness to each other’s opinions and their willingness to themselves change opinion; this in the perspective of critical thinking and a pluralistic view on sustainable development. Riggs (2016) considers open-mindedness to be an important intellectual virtue, which according to Sigel (2009) is an important epistemic goal in education. This thesis is part of the CriThiSE-project, a project with the goal of developing critical thinking skills in elementary school (“barneskolen”). The thesis builds on current findings in the project showing that nine- to thirteen-year-olds are typically not very open to new perspectives. In a pluralistic view on education for sustainable development we want students to explore different perspectives on challenges in sustainable development and come to their own conclusions regarding choices they make to create a just and environmentally sustainable future. To examine students’ openness to each other’s opinions and their willingness to themselves change opinion a lesson plan was developed. The lesson plan was made to facilitate exploration of perspectives though a concrete case: gift calendars. Though role play the teacher portrays an exchange of views between two siblings: one being FOR gift calendars, the other AGAINST. This was followed up by exercises in the form of group dialogue. At the start of the lesson, the teacher initiated a meta-conversation about the importance of listening, encouraging the students to listen to each other. This conversation was continued throughout. To make sure the students can understand new perspectives in an in-depth way, it was essential for the students to administer the conversation. One of the goals for the lesson was to show the importance of openness to new perspectives, which leads to the metacognitive goal of students evaluating their own contribution to the group, making sure they give good input to the conversation. The results show that to encourage student openness to new perspectives on sustainable development it is important for teachers to focus on conversation as a basic skill, explicitly. By guiding the students on how to take actions in group conversations, the teachers make sure the students can explore perspectives in a meta-conversation. This provided the starting point for my research questions that examine conversation administration, exchange of opinions and openness. The findings show that the students’ conversations lack conversation administration. Exercises which make the students explore new perspectives are therefore important. Such exercises seem to promote openness to a greater degree than consensus-making exercises. The teachers need to explicitly teach conversational skills to make the students able to conduct these conversations. Teachers need to be well prepared to guide students in steering the conversations to be about exploring different perspectives.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleElevers åpenhet i pluralistisk bærekraftsundervisning - eksplisitt samtaleundervisning og samtaleadministrering
dc.typeMaster thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record