Show simple item record

dc.contributor.advisorLada, Magdalini
dc.contributor.authorRingstad, Anne Lotte
dc.date.accessioned2022-09-06T17:19:42Z
dc.date.available2022-09-06T17:19:42Z
dc.date.issued2022
dc.identifierno.ntnu:inspera:104870348:69248359
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3016090
dc.description.abstractJeg har i denne studien undersøkt elevers adaptivitet i henholdsvis subtraksjon og addisjon og sett på mulige sammenhenger i adaptiviteten på tvers av disse to temaene. Studiens forskningsspørsmål er: Hvor adaptiv er elever innen subtraksjon og addisjon? Og hvilken sammenheng finner vi mellom adaptivitet i subtraksjon og adaptivitet i addisjon blant elever på 8.trinn? Formålet med studien er å se på elevers adaptive valg og bruk av strategier i aritmetikk i ungdomsskolen og reflektere rundt om adaptivitet er noe som er innøvd og lært innen enkelte tema eller om det muligens kan ses på som en generell ferdighet, altså noe man kan se på tvers av tema. For å besvare forskningsspørsmålene har jeg benyttet meg av Sieglers modell for strategiendring som definerer strategikompentanse i fire parameter (strategi repertoar, strategi fordeling, strategi effektivitet og strategivalg), i tillegg til forskningsmetoden choice/no-choice som presenterer oppgavesett i to betingelser – valgfrie og ikke valgfrie, og dessuten intervju med elevene underveis i disse oppgaveløsningene. Deltakerne var 25 elever fra 8.trinn med variert matematisk prestasjonsnivå. De løste subtraksjonsoppgaver med to strategier, direkte subtraksjon og indirekte addisjon, først i et sett der de fikk velge strategi selv og deretter i to sett med obligatorisk bruk av den ene strategien først og deretter den andre. Dette ble også gjennomført for addisjon, men med strategiene kompensasjon og sekvensiell utregning. De kvantitative funnene, samt data fra intervjuene ble deretter sammenlignet med hverandre for å se om det fantes en sammenheng mellom adaptiviteten i subtraksjon og addisjon. Studien viser at elevene ofte tok hensyn til både tallkarakteristikkene og individuell strategikompetanse i strategivalgene sine. Derimot fant jeg ingen korrelasjon i sammenhengen mellom adaptiviteten i de to temaene som ble undersøkt. Ved å se på elevenes forklaringer av strategivalg ser vi at tallene i oppgaven og personlige variabler veies noe likt med en liten overvekt av tallkarakteristikker som begrunnelse for valg i addisjon. Ved sammenligning av 4 elever med stor spredning i adaptivitet med 4 elever med høy adaptivitet i begge tema finner vi derimot at førstnevnte gruppe i størst grad forklarer valgene sine med personlige variabler og sistnevnte med tallkarakteristikker.
dc.description.abstractIn this study I have examined students adaptivity in subtraction and addition and searched for possible connections in adaptivity across these two themes. The research question of this study is: How adaptiv are students in subtraction and addition? And what connections do we find between adaptivity in subtraction and adaptivity in addition amongst students in 8.grade? The purpose of this study is to have a look at students adaptive choice and use of strategies in arithmetic in junior high school and reflect on whether adaptivity is something that is rehearsed and learned within certain subjects or if it might be viewed upon as a general skill, that is something to be seen across themes. In order to answer the research questions I have used Siegler’s model of strategy change which defines strategy competency in four parameters (strategy repertoir, strategy distribution, strategy efficiency and strategy choice), in addition to the research method choice/no-choice which presents sets of tasks in two conditions – choice and no-choice, and also interviews with the students during the process of task solving. The participants were 25 students from 8.grade of varied mathematical levels. They solved subtraction tasks with two strategies, direct subtraction and indirect addition, first in a task set where they could choose their strategy and thereafter in two sets with obligatory use of the one strategy first and then the other. This was also conducted for addition, but with the strategies compensation and sequential calculation. The quantitative findings, and the data from the interviews were then compared to see if there was a connection to be found between adaptivity in subtraction and addition. This study shows that students took both number characteristics and their individual strategy competency into account in their strategy choices. However, I found no correlation in the connection between adaptivity in the two themes that were examined. By looking at the students’ explanations of their strategy choices we see that number characteristics and personal variables is somewhat equally distributed, with a slight advantage of number characteristics as reason for their choices in addition. By comparing 4 students with a large spread between their adaptivity data in the two themes and 4 students with high adaptivity in both themes we find that the first group highly frequently reason their choices with personal variables and the last group with number characteristics.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleAdaptivitet i regnestrategier En studie av elevers strategivalg i møte med subtraksjon og addisjon
dc.typeMaster thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record