Show simple item record

dc.contributor.authorJørgensen, Benedicte Gran
dc.contributor.authorLorgen, Sandra Østborg
dc.date.accessioned2015-09-24T09:15:19Z
dc.date.available2015-09-24T09:15:19Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/301570
dc.description.abstractHensikt: Hensikten med oppgaven er å undersøke hvordan sykepleiere i spesialisthelsetjenesten erfarer yrkesrelatert stress. Metode: Studien er en systematisk litteraturstudie som er basert på åtte forskningsartikler (tre kvantitative og fem kvalitative artikler) og relevant teori. Resultat: Hovedtemaene i studien viser at sykepleiere erfarer stressorer som høy arbeidsmengde, mangelfull ledelse og redusert pasientsikkerhet i spesialisthelsetjenesten. Funnene viser at sykepleiere mangler informasjon og støtte fra ledelsen, og de erfarte å ikke blir inkludert i endringsprosesser. Sykepleierne erfarte at mangel på sykepleiere, uerfarne kollegaer og dårlig samarbeid mellom kollegaer kunne bidra til redusert pasientsikkerhet. Konklusjon: Resultatene viser at samarbeidet mellom sykepleiere og ledelse må forbedres. Det blir stadig flere pasienter og kravene om effektivitet blir større. Sykepleiere blir stående med en fot i to forskjellige verdener, de må være både empatiske og effektive. Dette kan true deres integritet og verdighet. Økt krav til dokumentasjon gir mindre pasientkontakt, og kan føre til redusert pasientsikkerhet. Etter at samhandlingsreformen trådde i kraft, mener vi at det er større behov for informasjon, støtte og organisering av arbeidet til sykepleiere.nb_NO
dc.description.abstractAim: The aim of this assignment is to investigate how nurses in specialized health services handle work-related stress. Method: This is a systematic literature study based on eight scientific articles (three quantitative, and five qualitative articles) and literature Results: The findings in this study show that nurses in specialized health services experience stress-related issues such as major workload, inadequate management, and low patient safety. The findings also show that nurses get little information and support from the management, and they were not included in reform processes. Additionally, they experienced that there were too few nurses sharing the workload, unexperienced co-workers and that cooperation between these co-workers could lead to inadequate patient safety. Conclusion: The results show that the cooperation between nurses and the management needs to be improved. The number of patients is increasing, as well as the need for efficiency. Nurses are caught between two worlds, where they need to be both empathetic and effective. This can threaten their integrity and dignity. Increasingly higher demands of documentation is contributing to less communication between nurse and patient, which can lead to inadequate patient safety. After the new Coordination Reform, we feel that there is need of more information, support and to organize the nurses workload.
dc.language.isonobnb_NO
dc.rightsNavngivelse-Ikkekommersiell-IngenBearbeidelse 3.0 Norge*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/no/*
dc.subjectSpesialisthelsetjenestenb_NO
dc.subjectYrkesrelatert stressnb_NO
dc.subjectSykepleiers opplevelse
dc.titleYrkesrelatert stress hos sykepleiere i spesialisthelsetjenesten : en systematisk litteraturstudienb_NO
dc.typeBachelor thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Medical disciplines: 700::Health sciences: 800::Occupational health: 809nb_NO
dc.source.pagenumber51nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse-Ikkekommersiell-IngenBearbeidelse 3.0 Norge
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse-Ikkekommersiell-IngenBearbeidelse 3.0 Norge