Show simple item record

dc.contributor.advisorØsterlie, Thomas
dc.contributor.authorAuran, Phillip
dc.contributor.authorOlaussen, Peter Arntzen
dc.date.accessioned2022-09-01T17:19:59Z
dc.date.available2022-09-01T17:19:59Z
dc.date.issued2022
dc.identifierno.ntnu:inspera:109145548:9074937
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3015235
dc.descriptionFull text not available
dc.description.abstractI dagens samfunn er bedrifter avhengig av kontinuerlig endring og forbedring for å holde seg konkurransedyktige. For å få til de nødvendige endringene, blir det forsøkt å nyttiggjøre seg av dagens informasjon, bli datadrevet, eller transformere seg ved hjelp av digital teknologi. Utfordringene som har stoppet majoriteten av firma fra suksess, kan antyde at ytterligere forskning er verdifullt for å definere endringer ved overgangen til å bli datadrevne. Ved bruk av en utdypende caseoppgave og tolv semi-strukturerte intervju av sluttbrukere, tar oppgaven for seg hvordan en implementert applikasjon har påvirket den tverrfaglige samhandlingen og beslutningstakingen i en bedrift. Oppgaven definerer videre situasjonsforståelse som et sentralt begrep, der begrepet blir brukt til å diskutere og utdype endringer rundt beslutninger, datatilgangen, datagrunnlaget og karakteren til tverrfaglig samhandling. Diskusjonen bygger seg opp fra et detaljperspektiv av begrepene til et større helhetsbilde, med en avsluttende diskusjon av digital transformasjon, som er det kontekstuelle bakteppe til oppgaven.
dc.description.abstractIn today's society, companies depend on continuous change and improvement to stay competitive. In order to bring about the necessary changes, attempts are made to make use of current information, become data-driven, or transform using digital technology. The challenges that have stopped the majority of companies from success may suggest that further research is valuable in defining changes in the transition to become data-driven. Using an in-depth case assignment and twelve semi-structured interviews of end users, the thesis addresses how an implemented application has affected the interdisciplinary collaboration and decision-making in a company. The thesis further defines awareness as a central term, where the term is used to discuss and expand on changes around decisions, availability of data, access to data, and the character of interdisciplinary collaboration. The discussion builds up from a detailed perspective of concepts to a larger picture, ending with a closing discussion of digital transformation, as the contextual backdrop to the thesis.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleEt casestudie om tverrfaglig samhandling og beslutninger ved overgang til datadrevet beslutningstaking i brønnintervensjoner
dc.typeMaster thesis


Files in this item

FilesSizeFormatView

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record