Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorHansen, Sebastian Brage
dc.contributor.authorSlaattelid, Herman
dc.contributor.authorWalmann, Mathias
dc.date.accessioned2022-08-26T17:19:48Z
dc.date.available2022-08-26T17:19:48Z
dc.date.issued2022
dc.identifierno.ntnu:inspera:106254969:111898832
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3013922
dc.description.abstractTittel: Nøytral Siddis – En digital løsning for bærekraftig atferd Dato: 13.05.2022 Deltakere: Herman Slaattelid og Mathias Walmann Veileder: Sebastian Brage Hansen Oppdragsgiver: Smartbyen Stavanger Stikkord: Bærekraft, Miljøpsykologi, Dobbel diamantmodell, Designmetodikk, Klimakommunikasjon, Klimafotavtrykk, Atferd Antall sider: 95 Antall vedlegg: 17 Dette er en bacheloroppgave i Interaksjonsdesign ved Institutt for design ved Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet på Gjøvik. Prosjektet har Smartbyen Stavanger som oppdragsgiver. Stavanger er en av 112 europeiske byer som skal bli klimanøytrale innen 2030, noe som legger grunnlaget for behovet av Nøytral Siddis, en digital løsning for bærekraftig atferd. Problemstillingen til prosjektet er: Hvordan kan vi legge til rette for motivasjon til en grønnere atferd gjennom en digital løsning for innbyggerne i Stavanger? Rapporten tar for seg ulike teorier om klimakommunikasjon, klimapsykologi, designmetodikk og bærekraft. Ved bruk av designmetodikk for å forstå brukerens behov idégenererte vi ulike konsepter før vi bestemte oss for konseptet Nøytral Siddis. Vi designet en digital prototype som ble brukertestet gjennom flere iterasjoner. Resultatet av oppgaven ble en digital prototype som gjennom fire hovedfunksjoner skal motivere innbyggerne i Stavanger til å ta grønne valg. Ved å gi brukeren en klar og tydelig oversikt over eget utslipp, øker vi kunnskapen om innbyggernes personlige klimapåvirkning. Gjennom å la brukeren sette personlige klimamål som de kan gjennomføre og dele med venner, legger vi til rette for at brukeren kan finne indre motivasjon til grønn atferd gjennom sosial anerkjennelse. Til slutt legger Nøytral Siddis til rette for motivasjon til klimavennlig atferd gjennom at brukere kan konkurrere med venner og kollegaer om hvem som påvirker klimaet minst.
dc.description.abstractTitle: Neutral Siddis – A digital solution for sustainable behavior Date: 13.05.2022 Participants: Herman Slaattelid og Mathias Walmann Supervisor: Sebastian Brage Hansen Employer: Smartbyen Stavanger Key words: Sustainability, Environmental psychology, Double diamond model, Design methodology, Climate communication, Climate footprint, Behaviour Number of pages: 95 Number of attachments: 17 This is a bachelor's thesis in Interaction Design at the Department of Design at the Norwegian University of Science and Technology in Gjøvik. The project has Smartbyen Stavanger as the client. Stavanger is one of 112 European cities that will become climate neutral by 2030, which lays the foundation for the need for Neutral Siddis, a digital solution for sustainable behavior. The problem for the project is: How can we facilitate motivation for a greener behavior through a digital solution for the inhabitants of Stavanger? The report addresses various theories on climate communication, climate psychology, design methodology and sustainability. Using design methodology to understand the user's needs, we idea-generated different concepts, before we decided on the concept Neutral Siddis. We designed a digital prototype where all iterations were user tested. The result of the project was a digital prototype which, through four main functions, will motivate the inhabitants of Stavanger to make green choices. By giving the user a clear and distinct overview of their own emissions, we increase knowledge about the inhabitants' personal climate impact. By letting the user set personal climate goals that they can implement and share with friends, we facilitate that the user can find inner motivation for green behavior through social recognition. Finally, Neutral Siddis facilitates motivation for climate-friendly behavior through users being able to compete with friends and colleagues about who has the least impact on the climate.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleNøytral Siddis – En digital løsning for bærekraftig atferd
dc.typeBachelor thesis


Tilhørende fil(er)

Thumbnail
Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel