Show simple item record

dc.contributor.advisorNygård, Mari
dc.contributor.advisorMorken, Astrid Kufaas
dc.contributor.authorJohnsen, Amalie
dc.date.accessioned2022-08-24T17:20:07Z
dc.date.available2022-08-24T17:20:07Z
dc.date.issued2022
dc.identifierno.ntnu:inspera:113334384:32959492
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3013364
dc.description.abstractI denne masteroppgaven utforsker jeg hvordan mening kommer til uttrykk i et utvalg multimodale tekster fra 1.trinn. Oppgaven er teoretisk forankra i semiotikk, multimodalitet og grammatikk, og hvor språkforskerne Michael Halliday, Gunther Kress, Theo van Leeuwen og Debra Myhill er sentrale. I studien ser jeg på hvordan disse teoretiske perspektivene kan ses i lys av elevenes meningsskaping i tekstene. Oppgavens problemstilling er: Hvordan uttrykkes mening i et utvalg elevtekster fra 1. trinn? Dette er en kvalitativ tekststudie med en abduktiv tilnærming. Noe som betyr at det er en vekselvirkning mellom empiri og teori. Jeg har fra forskningsprosjektet Funksjonell skriving i de første skoleårene (FUS), vært så heldig å fått tildelt 150 elevtekster fra 1.trinn, som er datamaterialet til denne oppgaven Ut fra disse tekstene har jeg gjort et utvalg på seks elevtekster, som er utgangspunktet for studien. Bakgrunnen for denne oppgaven er at forskning viser at det skrives for lite i begynneropplæringen (Håland, Hoem & McTigue, 2018, s. 63). FUS-prosjektet har derfor de siste årene undersøkt hvordan elever utvikler seg som skrivere på 1-3.trinn. Med utgangspunkt i FUS-prosjektets innsamlede elevtekster, som har som formål å skape en funksjonelt orientert skriveopplæring (Skrivesenteret, u.å.), skal jeg utforske hvordan mening kommer til uttrykk i tekster bestående av verbaltekst og tegning. Arbeidet med oppgaven har vist hvordan elevene med de meningsskapende ressursene de har tilgang til kan uttrykke mening, uavhengig av uttrykksform. Mening kan komme til syne på forskjellige måter, og det handler mer om hvordan de tar i bruk de ressursene som de har tilgjengelig.
dc.description.abstractIn this master thesis I explore how meaning is expressed in a selection of multimodal texts from 1st grade. The thesis has its theoretically roots in semiotics, multimodality and grammer, where the linguists Michael Halliday, Gunther Kress, Theo van Leeuwen and Debra Myhill are central. In the study I analyze these theoretical perspectives in light of the student’s expression of meaning in the texts. The thesis target the following research problem: How is meaning expressed in a selection of student texts from the first grade? This is a qualitative text study with an abcuctive approarch, which means that there is an interaction between empiricism an theory. From the reasersch project Functional Writing in Primary School (FUS), I have been lucky enough to be allocated 150 student texts from the first grade, which is the data material for this thesis. Based on these texts, I have made a selection of six studen text, which is the basis for the study. The background for this thesis is based on research showing that the amount of writing in the early stages of primary school is too low (Håland, Hoem & McTigue, 2018, s. 63). Beucase of this, the FUS project has in recent years researched how students develop as writers from first to third grade. Based on the FUS projects collected student texts, targetted with creating a functional oriented way of teaching writing (Skrivesenteret, u.å.), I will explore how meaning is expressed in texts containing both verbal text and drawnings. The work on the thesis has shown how students, with the opinion-creating resources they have access to, can express meaning indepent from form of expression. Meaning can appear in different ways, and the ephasis is on how the avaliable resources are utilized.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleMeningsskaping i multimodale tekster – en kvalitativ studie av hvordan mening kommer til uttrykk i et utvalg elevtekster fra 1. trinn
dc.typeMaster thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record