Show simple item record

dc.contributor.advisorHauge, Kåre.
dc.contributor.authorKommisrud, Ingrid.
dc.date.accessioned2022-08-05T17:19:34Z
dc.date.available2022-08-05T17:19:34Z
dc.date.issued2022
dc.identifierno.ntnu:inspera:111681752:30621929
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3010453
dc.descriptionFull text not available
dc.description.abstractDenne kvalitative studien retter fokus mot stille atferd og lærer-elev-relasjon i småskolen. Formålet med dette forskningsprosjektet er å belyse hva lærere vektlegger i relasjon i møte med elever med stille atferd på de laveste trinnene i grunnskolen. Det har blitt fremmet gjennom å få innsikt i lærere sine erfaringer og refleksjoner, og fokuset er rettet mot læreres praksis. Problemstillingen som blir belyst i denne studien er følgende: Hva vektlegger lærere for å skape en god relasjon til elever med stille atferd i småskolen? For å besvare denne problemstillingen har det blitt intervjuet tre lærere som har erfaring med å både undervise og være kontaktlærer for elever med stille atferd i småskolen. Med bakgrunn i analyse og tolkning av det innsamlede datamaterialet har det blitt utviklet fem hovedkategorier som er med på å belyse hva lærerne uttalte at de vektlegger i sin relasjon til elever med stille atferd. I den første kategorien presenteres lærerne sine forståelser av det stille atferdsuttrykket i skolesammenheng. Den andre kategorien handler om det å skape trygghet og forutsigbarhet. Denne kategorien har bakgrunn i lærernes ønske om det å skape trygghet i skolesituasjon for de stille elevene og hvordan de tilrettelegger for å oppnå det. Den tredje kategorien å utnytte lek og humor for deres egenverdi, bygger på lærerne sine uttalelser om hvordan de bruker lek og humor i møte med stille elever. Den fjerde kategorien å bruke tid er fremmet med bakgrunn i at lærerne uttrykte at elever med et stille atferdsuttrykk har et større behov for mer tid enn deres medelever. Den er videre bygget opp av lærernes tanker om at de må sette av mer tid til denne gruppen elever i løpet av skoledagen. Den femte kategorien handler om det å se eleven – for den han eller hun er. Lærernes uttalelser ble tolket som at de har et ønske om at de stille elevene skal bli anerkjent for dem de er, og det ble lagt frem hvordan de på ulike måter legger til rette for det i skolen. Funnene i denne studien viser til at lærerne opplever at de må gi mer av seg selv i møte med de stille elevene, og at det må legges inn en ekstra innsats for å kunne nå inn til dem. Samtidig møter lærerne på rammebetingelser i skolen som kan gjøre det utfordrende å møte elever med stille atferd slik de ønsker.
dc.description.abstractThis qualitative study is pinpointed toward withdrawn behavior and teacher-student-relations in elementary school. The purpose of this study is to reveal what teachers value in their relationships with students with withdrawn behavior in elementary school. This is explored through insight in the teacher’s experiences and reflections. Therefore, the focus is on the teacher’s experience. The thesis question in this study is: What do teachers focus on when creating a good relationship with students with withdrawn behavior in elementary school? To answer this thesis question three qualitative interviews with three different teachers have been conducted. The teachers have experience with both teaching and being a primary teacher for this type of student in elementary school. From analysis and interpretation of the collected data, five main categories showed what the teachers expressed that they focus on in their relationship to the students with withdrawn behavior. In the first category we get a description about the teacher’s understanding of the withdrawn behavior student term, which is further applied in their statements. The second category is about creating a safe space and predictability. This category is based on the teacher’s wish to create a safe space in school for the students with withdrawn behavior, and how they facilitate this. The third category of using playfulness and humor for the self-value is based on the teachers’ own statements about how they use playfulness and humor to accommodate these students. The fourth category is using time and is based on the teacher’s statements on how these students need more time than their fellow students. It is further based on the teachers’ reflections on how they must spend more time on these students during a school day. The fifth category is about seeing the student as the person he or she is. The teacher’s statements were understood as a wish they had to acknowledge the type of student they are and how they in different ways accommodate for this in school. The results of this study show that teachers experience that they need to give more when encountering a student with withdrawn behavior and that they must put in an extra effort to be able to accommodate them. At the same time, the teachers are met with regulations in school that can make it challenging to accommodate these students in the way that they wish.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleFor jeg vil jo at de skal vite at jeg er der for dem
dc.typeMaster thesis


Files in this item

FilesSizeFormatView

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record