Show simple item record

dc.contributor.advisorSkjæveland, Yngve
dc.contributor.authorForbregd, Astri Aalbu
dc.date.accessioned2022-07-26T17:20:19Z
dc.date.available2022-07-26T17:20:19Z
dc.date.issued2022
dc.identifierno.ntnu:inspera:110859567:38304811
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3008739
dc.description.abstractDenne masteroppgaven handler om hvordan samer og samiske forhold blir fremstilt i lærebøker for samfunnsfag, og hvordan innholdet har endret seg fra LK06 til den nye LK20. Det empiriske materialet er hentet ut fra seks fagbøker brukt i grunnskolen. Den metodiske tilnærmingen er en diskursanalyse. Jeg har foretatt en nærlesing og analyse av tekstene i lærebøkene som belyser de samiske temaene, og har benyttet begreper fra relevant teori når jeg har tolket funnene mine. Analysen viser at det er enkelte aspekter ved innholdet som har utviklet og endret seg i bøkene, skrevet til de to læreplanene. For eksempel har de samiske temaene fått en større rolle i de nye lærebøkene. Men noe er også likt; både de gamle og nye lærebøkene har et historisk fokus innenfor samiske tema. Det er også viktig å være oppmerksom på at mye av det som presenteres i flere av lærebøkene kan gi et stereotypisk bilde av det samiske, og at man i noen tilfeller ikke har kvalitetssikret godt nok, som igjen fører til at informasjon som formidles kan bli mangelfull og feil. De funnene jeg har gjort, viser at man nå har ett større behov for å nyansere og skape en mer virkelighetsnær fremstilling av de samiske temaene nå, enn før. Det blir identifisert fire diskurser, tradisjonelldiskurs, urfolks- og rettighetsdiskurs, fornorskingsdiskurs og mangfold- og moderniseringsdiskurs. Fra det jeg har identifisert ser vi en tydelig overgang fra lærebøker som har en sterkere tradisjonsdiskurs, til lærebøker med en sterkere mangfold- og moderniseringsdiskurs. I tillegg kan vi også se en endring i form av at samene i de gamle lærebøkene fremstilles som passive aktører i historien. I de nye blir de trukket frem som aktive og deltakende aktører. Dette skiftet kan vi for eksempel se i form av hvilke tema som inkluderes. I de nye lærebøkene legges det i større grad vekt på ulike sider ved historien som viser hvordan samene har arbeidet for de rettighetene de har i dag. Disse funnene kommer jeg nærmere tilbake til i min konklusjon i slutten av masteroppgaven.
dc.description.abstractThis master thesis is about how Sami topics are presented in textbooks for social studies, and how the content has changed from LK06 to the new LK20. The empirical material is six books from primary school. The methodological approach is a discourse analysis. I did a close reading and analysis of the texts in the textbook that shed light on the Sami topics, and have used concepts from theory when I have interpreted my findings. The analysis shows that there are some aspects of the books that have developed and changed in the books written for the two curriculums. For example, the Sami themes have been given a larger role in the textbooks. But there are also some similarities; both old and new textbooks have a historical focus when it comes to the Sami topics. It is also important to be aware that much of what is presented in several of the textbooks can present a stereotypical picture of the Sami, and that in some cases quality has not been ensured well enough, which in turn leads to information being disseminated being deficient and errors. My findings point out that there is now a greater need to nuance and create a more realistic presentation of the Sami themes, in textbooks used in school. I have identified four discourses, traditional discourse, indigenous and rights discourse, Norwegianisation discourse and diversity and modernization discourse. From what I have identifies, we see a clear transition from older textbooks that have a stronger traditional discourse, to newer textbooks with a stronger diversity and modernization discourse. In addition, we can also see a change in the form of the Sami in the old textbooks being portrayed as passive actors in history. In the new ones, they are highlighted as active and participating actors. We can see this shift, for example, in the form of which topics are included. In the new ones, greater emphasis is placed on various aspects of history that show how the Sami have worked for the rights they have today. I will come back to these findings in my conclusion, at the end of my master thesis.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleFremstillingen av samer og samiske forhold i lærebøker i samfunnsfag.
dc.typeMaster thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record