Show simple item record

dc.contributor.advisorHabtemichael, Samsom
dc.contributor.authorHeidari, Najib
dc.contributor.authorLipka, Michal
dc.contributor.authorAlexeenko, Kirill
dc.contributor.authorMuradi, Asif
dc.date.accessioned2022-07-23T17:19:42Z
dc.date.available2022-07-23T17:19:42Z
dc.date.issued2022
dc.identifierno.ntnu:inspera:106257797:112680685
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3007990
dc.descriptionFull text not available
dc.description.abstractFormålet med denne oppgaven er å designe og utvikle en tre-basert høydensitetsplate med gode mekaniske og lydisolerende egenskaper. Det er blitt gjennomført flere utviklingsforsøk for å lage ulike platevarianter. Totalt ble det laget 15 prøvestykker og 14 av de ble senere valgt for å utføre tester på dem i laboratoriet. Der ble det målt bøyestrekk, tverrstrekk, E-modul og densitet. Dataverktøyet INSUL ble brukt for modellering og beregning av trinnlyd og luftlyd i etasjeskiller. Simuleringen tar for seg 3 mulige alternative løsninger for å finne ønsket resultat. Høydensitetsplate i seg selv tilfredsstiller ikke kravene som erstatning for betong. For å tilfredsstille kravet i standarden, ble det brukt lydprofil som har lydbrytende effekt. Samtidig fører det til færre materialsjikt i etasjeskiller. Resultatene viser at mengden av herder og lim har stor påvirkning på platens egenskaper ved utvikling av høydensitet-plater. Økt mengde av lim og herder resulterer til at platen får høyere densitet. Resultatene viser at E-modulen og tverrstreken avtar med økende temperatur og i et lengre tidsforløp i pressen. Styrke og lydisolasjonsegenskaper til de utviklede platene er ikke sammenligningsbar med betong, men resultatene er god nok til å gi grunnlag for videre forskning og utvikling av tunge trebaserte plater som vil gjøre det mulig å erstatte betonglaget i etasjeskiller. Erstatning av betonglaget i etasjeskiller vil være et skritt nærmere til et bærekraftig bygg.
dc.description.abstractThe purpose of this assignment is to design and develop a wood based high density plate with good mechanical and sound insulating capabilities. There have been several development experiments to make different variations of plates. With a total of 15 specimens, 14 were chosen for testing in the laboratory. Where bending tension, transverse tension as well as elastic modulus and density parameters are measured. INSUL software was used for modelling and calculating impact sound and flanking in floor separators. The simulation takes 3 possible alternative solutions to find the wanted results. High density fiberboard doesn’t meet the requirements as a replacement for concrete. To meet these standards and achieve the desired result, there was used a sound profile that has a sound breaking effect. And simultaneously will lead to fewer material layers in the floor separators. The results show that the amount of hardener and glue has a great influence on the properties for the high-density particleboards which were developing. Increased amount of glue and hardener results for a higher density. At the same time the results show that the elastic-module and the transverse values decrease with increasing of the temperature and over a longer period in the press machine. The sound insulating and strength values of the particleboard are not comparable to concrete, but the achieved results give ground to further study and research to develop tree-based high-density particleboard, which will be able to replace the concrete. Replacing concrete sheet in floor separator will be a step closer to achieve sustainable building.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleUtvikling av trebasert høydensitets-sponplate for etasjeskiller.
dc.typeBachelor thesis


Files in this item

FilesSizeFormatView

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record