Show simple item record

dc.contributor.advisorDiesen, Even Igland
dc.contributor.authorRødberg, Julie
dc.date.accessioned2022-07-22T17:20:48Z
dc.date.available2022-07-22T17:20:48Z
dc.date.issued2022
dc.identifierno.ntnu:inspera:113334384:26447765
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3007900
dc.description.abstractI dette masterprosjektet har jeg undersøkt hvordan skolens danningsoppdrag kommer til syne i norskfaglig undervisning, spesielt tilknyttet de to læreverkene Salaby og Fabel. For å belyse dette har jeg arbeidet utfra problemstillingen «I hvilken grad og på hvilke måter legger litteraturarbeidet i de to læreverkene Fabel og Salaby til rette for danningsfremmende undervisning på tredjetrinn?». Danningsbegrepet får stor plass i læreplanen, men blir ikke eksplisitt nevnt i kompetansemålene. Av den grunn var det interessant å undersøke hvordan lærebøker, som bygger på norsk-læreplanen og dens kompetansemål, ivaretok dette overordnede ansvaret. For å kunne arbeide med dette, trengte jeg en teoretisk forankring i grunn. Denne består av danningsbegrepets opphav, danningsteoretiske perspektiver, og danning tilknyttet skolehistorien, norskfaget og skjønnlitteraturen. Jeg har også tatt for meg lærebokteori og oppgaveteori, ettersom disse vil være sentrale deler av et planlagt skjønnlitterært arbeid. I gjennomføringen av forskningsprosjektet har jeg benyttet meg av lærebokanalyse som del av en dokumentanalyse. Som følge av omfangsbegrensingen kunne jeg naturlig nok ikke undersøke to hele lærebøker, så jeg valgte meg ut et kapittel i hver bok som jeg gikk nøyere inn på. Her undersøkte jeg førlesnings-oppgaver og etter-lesningsoppgaver, både tilknyttet læreboka og lærerveiledningen, for å få et helhetlig bilde av litteraturarbeidets tilsiktede arbeidsmåte. Hvert læreverk analyseres hver for seg, og får en egen oppsummering hvor jeg diskuterer ulike funn. Avslutningsvis følger det en diskusjonsdel hvor jeg tar for meg funn fra begge analysene. Her kommer det frem at begge læreverkene til en viss grad har varierte arbeidsoppgaver, som fremmer danning på ulikt vis. Det blir også gjort tydelig at begge lærebøkene avhenger av lærerveiledningen for å nå sitt fulle potensiale. Likevel mener jeg at begge læreverkene, i sin helhet, legger til rette for danningsfremmende undervisning.
dc.description.abstractIn this master's project, I have investigated how the school's cultural formation task appears in the Norwegian mother tongue subject, especially in connection with the two teaching materials Salaby and Fabel. This work revolves around the issue "To what extent and in what ways does the literature work in the two textbooks Fabel and Salaby organize promotion of culteral formation in the third grade?". The concept of formation is given a large place in the curriculum, but is not explicitly mentioned in its learning goals. For this reason, it was interesting to examine how textbooks, which are based on the Norwegian curriculum and its learning goals, fulfilled this overall responsibility. In order to work with this, I needed a theoretical foundation. This consists of the origin of the concept of formation, formation theoretical perspectives, and formation associated with school history, the Norwegian subject and fiction. I have also considered textbook theory and assignment theory, as these will be central parts of a planned fiction work. In carrying out the research project, I have used textbook analysis as part of a document analysis. Due to the size limitation, I could not examine two whole textbooks, so I chose a «chapter» in each book that I examined more detailed. I examined pre-reading assignments and post-reading assignments, both related to the textbook and the teacher's guide, in order to get a comprehensive picture of the intended work method of the literature work. Each textbook is analyzed separately, and given a separate summary where I discuss different findings. Finally, there is a discussion section where I consider findings from both analyzes. Here it appears that both teaching materials to a certain extent have varied work tasks, which promote formation in different ways. It is also made clear that both textbooks depend on the teacher's guide to reach their full potential. Nevertheless, I believe that both teaching materials, in their entirety, facilitate education-promoting teaching, though in in different ways
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleDanningsfremmende litteraturundervisning i to norsk-læreverk
dc.typeMaster thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record