Show simple item record

dc.contributor.advisorWu, Baiheng
dc.contributor.authorFrost, Gustav
dc.contributor.authorKirkerød, Hanne
dc.contributor.authorSæter, Martin
dc.date.accessioned2022-07-22T17:19:50Z
dc.date.available2022-07-22T17:19:50Z
dc.date.issued2022
dc.identifierno.ntnu:inspera:114859670:114862800
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3007865
dc.description.abstractUtmattelse blir sett på som et utbredt helserelatert problem for sjøfarere, og er en medvirkende årsak til ulykker. Denne hovedoppgaven utforsker utmattelse i den maritime industrien, og oppgaverelatert utmattelse innenfor navigasjon. Vår hypotese var at navigatører ville prestere verre forårsaket av utmattelse etter flere timers arbeid. Denne oppgaven analyserer korrelasjonen i datasett fra to separate simulasjoner med identisk kompleksitet i Doverstredet. For å sammenligne navigeringsevnen hos navigatørene inneholdt datasettene kvantitativ data fra eye tracker opptak og simulator, og kvalitativ data fra spørreundersøkelser. Deltagerne var studenter ved NTNU og hadde samme bakgrunn og erfaring i navigasjon. De ble spurt om å utføre et seilas 07:00 og et annet 16:00. I gjennomsnitt sov deltagerne 6,1 timer natten før eksperimentet, og hadde vært våken i 69 minutter før den første seilasen. Tre av seks deltagere følte en større grad av tretthet på ettermiddagen, to deltagere følte samme grad av tretthet på ettermiddagen, og én følte en mindre grad av tretthet på ettermiddagen. Nesten samtlige deltagere følte seg usikre på seilasen, da det var lenge siden de hadde navigert i Doverstredet. Det gjennomsnittlige nivået av utmattelse erfart av deltagerne i dette studiet var ikke nok til å påvirke prestasjonen deres som navigatører. Usikkerhet på grunn av fravær fra spesifikke navigeringsoppgaver og individuelle forskjeller var viktigere faktorer når det kom til prestasjon. Videre forskning burde undersøke både aktiv oppgaverelatert utmattelse for sjømenn, i tillegg til effekten lengde av fravær fra navigeringsoppgaver har på navigeringsprestasjon.
dc.description.abstractFatigue is seen as a prevailing health related problem for seafarers, as well as a contributing factor to accidents. This thesis explores fatigue in the maritime industry and task-related fatigue in navigation. Our hypothesis was that navigators would perform worse due to fatigue caused by several hours of work. This thesis analyzes correlation in data sets from two separate simulations of identical complexity in the Strait of Dover. To compare navigational performance in navigators, the data sets included quantitative data from eye tracker recordings and the simulator, and qualitative data from questionnaires. The participants were graduating students at NTNU and had similar levels of navigational expertise. They were asked to perform one experiment at 07:00 and another at 16:00. On average, participants slept 6.1 hours the night before the experiment, and had been awake for 69 minutes before the first simulation. Three out of six participants felt more tired in the afternoon, two did not feel any change in tiredness, and one participant felt less tired in the afternoon. Most of the subjects felt uncertain because of the long time since they had been in the Strait of Dover. The average level of fatigue experienced by our subjects in this study was not enough to affect their performance as navigators. Uncertainty due to time absent from certain navigational tasks and individual differences were more important factors when it came to performance. Further research should be devoted to both active task-related fatigue for seafarers, as well as the effect length of absence from navigational tasks has on navigational performance.
dc.languageeng
dc.publisherNTNU
dc.titleMaritime Behavioral Analysis Under Passive Task-Related Fatigue
dc.typeBachelor thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record