Show simple item record

dc.contributor.advisorReams, Jonathan
dc.contributor.advisorJohansen, Vegard
dc.contributor.authorSolstad, Nora Amanda
dc.date.accessioned2022-07-20T17:20:48Z
dc.date.available2022-07-20T17:20:48Z
dc.date.issued2022
dc.identifierno.ntnu:inspera:110182261:23224350
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3007400
dc.description.abstractHensikten med denne masteroppgaven var å se på erfaringene og framtidsorienteringene ansatte i et stort ingeniørfirma har dannet seg, etter å ha jobbet hjemmefra under Covid-19 pandemien i Norge. De psykososiale faktorene som trekkes frem i denne oppgaven er autonomi, tilhørighet og kompetanse, basert på Selvbestemmelsesteorien, og hvor disse ble sammenlignet med de ansattes opplevelse av arbeid-familie balanse under pandemien. Oppgaven så også nærmere på hvilke ønsker de ansatte har for sin fremtidige arbeidshverdag, etter pandemien. Basert på dette var hovedproblemstillingen: Hvilke sammenhenger er det mellom arbeid-familie balanse, autonomi, tilhørighet, kompetanse og framtidsorientering, mens man jobbet på hjemmekontor i et stort ingeniørfirma under Covid-19 pandemien? Denne oppgaven fulgte en kvantitativ forskningsmetode, hvor datamaterialet ble samlet inn via et digitalt spørreskjema, i samarbeid med en ekstern bedrift. Videre var undersøkelsen basert på et tverrsnittsdesign og ble utsendt i slutten av mars 2022. Oppgaven brukte et bekvemmelighetsutvalg bestående av 265 ansatte, med en svarprosent på 43%. I analyseprosessen ble det benyttet ulike bivariate analyser, hvor faktoranalyse ble brukt for å kvalitetssikre skalaene. Korrelasjonsanalyse ble brukt for å se mulige sammenhenger mellom avhengige og uavhengige variabler. For å beregne de ulike sammenhengene ble det brukt signifikanstesting og beregning av effektstørrelser. Videre ble en multippel hierarkisk lineær regresjonsanalyse brukt for å undersøke forholdet mellom arbeid-familie balanse og utvalgte uavhengige variabler. Til slutt ble kji-kvadrat-tester brukt for å se på gruppeforskjeller mellom ulike uavhengige variabler. Oppgavens funn indikerer at opplevd autonomi har en positiv korrelasjon med opplevd arbeid-familie balanse, ved å jobbe på hjemmekontor under pandemien. Videre tyder funnene på at 69% av utvalget ønsker en hybrid arbeidsstruktur etter pandemiens slutt. Funnene viste også at det var forskjeller mellom kjønn, alder og husholdninger med/uten barn, på svarfordelingen på deres subjektive evne til å skille arbeid og familie på en god måte, og evne til å komme tilbake til arbeidsplassen med minimale forstyrrelser i rutiner/privatlivet. Selv om resultatene i analysene er signifikante, er oppgaven preget av en liten utvalgsstørrelse, samt små effektstørrelser og prediktiv total varians. Derfor er det nødvendig å ta hensyn til dette i tolkning av resultatene. Videre, vil å innhente kunnskap om dette forskningsområdet kan ha stor betydning for å sikre en meningsfull arbeidshverdag i en stadig mer digitalisert og uforutsigbar verden.
dc.description.abstractThe purpose of this master's thesis was to look at the experiences and future orientations employees in a large engineering company have formed, after working from home during the Covid-19 pandemic in Norway. The psychosocial factors highlighted in this thesis are autonomy, relatedness and competence, based on the Self-Determination Theory, and where these were compared with the employees’ experience of work-family balance during the pandemic. The thesis also looked more closely at what wishes the employees have for their future workweek, after the pandemic. Based on this, the main research question was: What connections are there between work-family balance, autonomy, relatedness, competence and future orientation, while teleworking in a large engineering company during the Covid-19 pandemic? This thesis followed a quantitative research methodology, where the data material was collected via a digital survey, in collaboration with an external company. Furthermore, the survey was based on a cross-sectional design and was deployed in the end of March 2022. The thesis used a convenience sample consisting of 265 employees, with a response rate of 43%. In the analysis process, various bivariate analyses were used, where factor analysis was used to quality ensure the scales. Correlation analysis was used to see possible correlations between dependent and independent variables. To calculate the different relationships, significance testing and calculation of effect sizes were used. Furthermore, a multiple hierarchical linear regression analysis was used to examine the relationship between work-family balance and selected independent variables. Finally, chi-square tests were used to see group differences between different independent variables. The thesis findings indicate that perceived autonomy has a positive correlation with perceived work-family balance while teleworking, during the pandemic. Furthermore, the findings indicate that 69% of the sample want a hybrid work structure after the end of the pandemic. The thesis findings also showed that there were differences between gender, age and households with/without children, in how they responded to their subjective ability to separate work and family in a good way, and ability to return to the workplace with minimal disruption to routines/personal life. Although the results in the analyses are significant, the thesis results are characterized by a small sample size, as well as small effect sizes and predictive total variance. Therefore, it’s necessary to take this into account when interpreting the results. Further, acquiring knowledge in this research area can be of great importance in ensuring a meaningful workday in an increasingly digitalised and unpredictable world.
dc.languageeng
dc.publisherNTNU
dc.titleCovid-19: The Future of Home Office
dc.typeMaster thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record