Show simple item record

dc.contributor.advisorRøkenes, Fredrik Mørk
dc.contributor.authorHallager, Marianne Valstad
dc.date.accessioned2022-07-19T17:23:48Z
dc.date.available2022-07-19T17:23:48Z
dc.date.issued2022
dc.identifierno.ntnu:inspera:104870229:70624336
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3007088
dc.description.abstractSammendrag Internasjonalt klasseromssamarbeid gir elever en mulighet til å møte og samhandle med mennesker fra ulike deler av verden. Elevutveksling er ikke alltid en mulighet, og den digitale utviklinga som vi har hatt de siste tiårene har åpnet opp for alternative læringsarenaer. I denne oppgaven har jeg forsket på norske engelsklæreres erfaringer med å engasjere elever i internasjonalt samarbeid i klasserommet. Selv om det har blitt forsket på internasjonalt klasseromssamarbeid i engelskundervisningen på verdensbasis, er det ikke mange studier på internasjonalt samarbeid som er utført i norsk kontekst. De fleste studiene jeg har greid å lokalisere, er i tillegg basert på eldre og viderekomne elever. Noen av studiene er utført i ungdomsskolen, men de fleste av dem omhandler elever fra videregående skole og oppover. Derfor har jeg valgt å fokusere denne studien spesielt på barneskolelærere for å lære om deres erfaringer med å engasjere yngre elever i internasjonalt samarbeid. Jeg har utført individuelle, kvalitative intervjuer med seks norske barneskolelærere. De er alle engelsklærere, og de har engasjert elevene sine i internasjonale samarbeidsprosjekter. Gjennom en tematisk analyse av intervjuene, fant jeg ut at disse lærerne anser autentisiteten i elevkommunikasjonen for å være verdifull for elevene. De mener at autentisitet motiverer elevene til å legge ekstra innsats i arbeidet sitt, og dermed bidrar til å utvikle kommunikasjons-kompetansen deres. Videre fant jeg ut at de har erfart internasjonalt samarbeid som en flott arena for å møre andre med nysgjerrighet og åpenhet, for å oppdage likheter og forskjeller og for å utvikle språkbevissthet. Sist, så fant jeg ut at lærerne mener at internasjonalt samarbeid kan påvirke elevenes syn på seg selv og deres identitet som språkbrukere. Disse funnene har jeg valgt å diskutere innenfor det teoretiske rammeverket av interkulturell kommunikasjons-kompetanse og kommunikativ språkundervisning. Denne studien har vist at det er verdt å vurdere å engasjere unge elever i internasjonalt samarbeid. Det kan være fordelaktig å fokusere på å utvikle elevenes strategiske kompetanse, deres interkulturelle kommunikasjons-kompetanse og språkbruker-identiteten deres gjennom slike internasjonale samarbeid fra ung alder.
dc.description.abstractAbstract International classroom collaborations offer students an opportunity to meet and interact with people from different parts of the world. Student exchange is not always a possibility, and the digital development over the last decades has opened up for alternative EFL learning arenas. In this thesis, I have explored how Norwegian EFL teachers experience and perceive engaging their students in international classroom collaborations. Although international classroom collaborations in the context of EFL teaching and learning is researched worldwide, there are not many studies on international classroom collaboration conducted in the Norwegian context. Also, most of the studies I have managed to locate are based on more advanced learners. Some of these are situated within lower secondary, but the majority are concerned with more advanced learners from higher secondary school and upwards. Therefore, I have chosen to focus this study particularly on primary school teachers to learn about their experiences with engaging younger students in international collaboration. I have conducted individual qualitative interviews with six Norwegian primary school teachers. They are all English teachers and have engaged their students in international collaboration projects. Through a thematic analysis of these interviews, I have found that these teachers perceive the authenticity of the communication situation to be valuable for students. They state that authenticity motivates students to putting extra effort into their work, and thereby supports the development of their communicative competence. Further, I found that they experience international collaboration to be a venue for meeting others with curiosity and openness, discovering similarities and differences and developing language awareness. Lastly, I found that the teachers perceive international collaboration to influences students’ perception of themselves and their identity as language users. These findings I have chosen to discuss in the framework of Intercultural Communicative Competence (ICC) and Communicative Language Teaching (CLT). This study has shown that engaging young students at primary level in international collaboration is worth considering. It may be beneficial to focus on students’ development of strategic competence, ICC, and language user identity through international collaborations from an early age.
dc.languageeng
dc.publisherNTNU
dc.titleParticipation in international collaboration: A qualitative interview study with primary school teachers in Norway
dc.typeMaster thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record