Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorLorgen, Linn Cathrin
dc.contributor.authorNormandbo, Karoline
dc.date.accessioned2022-07-19T17:23:16Z
dc.date.available2022-07-19T17:23:16Z
dc.date.issued2022
dc.identifierno.ntnu:inspera:110182733:23177216
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3007063
dc.description.abstractFormålet med denne masteroppgaven er å utforske hvordan barn og BlimE-kampanjen bidrar til pågående konstruksjoner av barndom, vennskap og ‘godt medborgerskap’. BlimE er en årlig vennskapskampanje i regi av NRK, som tar sikte på å formidle positive verdier og holdninger til barn gjennom sang og dans. Denne oppgaven har som mål å bidra til kunnskap om kampanjer som BlimE, som fremmer bestemte verdier og normer, og videre hvordan barn tolker og posisjonerer seg innenfor slike tiltak. For å undersøke formålet med denne oppgaven, følger forskningen en kvalitativ tilnærming, gjennom deltakerobservasjoner, fokusgruppeintervjuer og en kvalitativ innholdsanalyse av musikkvideoen Dynamitt fra BlimE-kampanjen i 2021. Forskningen er posisjonert innenfor feltet childhood studies, og fremhever dermed barn som sosiale aktører som aktivt bidrar til å forme deres egen hverdag. Funnene fra analysen avslører at BlimE-kampanjen fremmer visse ideer og normer som legger grunnlag for en viss type barndom. Videre avdekker analysen hvordan BlimE-kampanjen er nært knyttet til skoler, og fremhever dem som partnere i et siviliserende prosjekt. Gjennom disse siviliserende prosjektene formes barn som 'gode' medborgere som oppfører seg i henhold til ideene og normene som presenteres for dem. Videre legger analysen vekt på hvordan barn er en del av konstruksjonene. De tolker og bruker ideene og normene som finnes i BlimE-kampanjen på ulike måter, og bidrar dermed til konstruksjonen av en viss type barndom. Analysen avdekker videre hvordan inkludering, viktigheten av vennskap, fellesskapsfølelse og å være respektfull og tolerant overfor forskjeller og mangfold er sentrale verdier som formidles av BlimE-kampanjen. Disse verdiene må sees i sammenheng med sentrale demokratiske verdier som finnes i det norske samfunnet. Dermed bidrar på den ene siden kampanjer som BlimE til å konstruere visse typer barndom, vennskapsidealer og medborgerskap. På den annen side spiller barns tolkninger også en rolle for hvordan barndom, vennskap og medborgerskap konstrueres og praktiseres.
dc.description.abstractThis research aims to explore how children and the BlimE campaign contribute to ongoing constructions of childhood, friendship, and 'good citizenship'. BlimE is an annual friendship campaign hosted by the Norwegian Broadcasting Corporation (NRK), aiming at conveying positive values and attitudes towards children through song and dance. This thesis aims to contribute to knowledge about campaigns such as BlimE, that promote certain values and norms, and how children interpret and position themselves within such initiatives. To investigate the aim of this thesis, the research follows a qualitative approach, through participant observations, focus group interviews and a qualitative content analysis of the music video Dynamite from the 2021 BlimE campaign. The research is positioned within the field of childhood studies, thus emphasizing children as social actors that actively contribute to shaping their own everyday lives. The findings from the analysis reveal that the BlimE campaign promotes certain ideas and norms that lay grounds for a certain kind of childhood. Furthermore, the analysis reveals how the BlimE campaign is closely connected to schools, emphasizing them as partners in a civilizing project. Through these civilizing projects, children are shaped as 'good' citizens who conduct themselves according to the ideas and norms presented to them. Moreover, the analysis emphasizes how children are a part of the constructions. They interpret and use the ideas and norms found in the BlimE campaign in various ways, thereby contributing to the construction of a specific type of childhood. The analysis further reveals how inclusion, the importance of friendship, a sense of community, and being respectful and tolerant of differences and diversities are central values conveyed by the BlimE campaign. These values must be seen in connection to central democratic values found in Norwegian society. Thus, on the one hand, campaigns such as BlimE contribute to constructing certain childhoods, ideals of friendship and citizenship. On the other hand, children's interpretations also play a role in how childhood, friendship and citizenship are constructed and practiced.
dc.languageeng
dc.publisherNTNU
dc.titleChildren's Perspectives on the Friendship Campaign BlimE!
dc.typeMaster thesis


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel