Show simple item record

dc.contributor.advisorHaugli Larsen, Marie
dc.contributor.authorGjerde, Magnus
dc.contributor.authorSørum, Andreas
dc.contributor.authorMulelid Kvam, Andreas
dc.date.accessioned2022-07-19T17:22:33Z
dc.date.available2022-07-19T17:22:33Z
dc.date.issued2022
dc.identifierno.ntnu:inspera:114859670:114861195
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3007034
dc.description.abstractBakgrunn: I kjølvannet av denne samtidens fokus på digitalisering og cybersikkerhet i samfunnet for øvrig, har proaktive maritime aktører gjennom de siste årene utvidet egne horisonter angående hvordan hensiktsmessig digitalisering kan fremme sikker drift parallelt med at cybersikkerheten på fartøy bevares. Formål: Formålet med dette forskningsprosjektet er å undersøke forholdet den maritime næringen har til digitalisering og hvordan dette oppleves å påvirke sikker drift og cybersikkerhet på fartøy. Studien ønsker også å belyse hvorvidt digitaliseringen sitt helhetlige bidrag oppleves å gi flest fordeler eller ulemper for den maritime næringen. Problemstilling: Hvordan opplever den maritime næringen at digitalisering påvirker sikker drift og cybersikkerhet på fartøy? Teori: Det vil først presenteres teori angående digitalisering. Videre blir teori omhandlende sikker fartøydrift presentert. Deretter blir teori omhandlende cybersikkerhet beskrevet. Etter dette blir teori angående menneskelige faktorer beskrevet. Til slutt blir teori om opplæring på fartøy presentert. Metode: Det har blitt benyttet kvalitativ metode med dybdeintervju. Studiens utvalg består av to dekksoffiserer og to rederiansatte fra forskjellige rederier i tillegg til én ansatt i et maritimt teknologiselskap. Forskningsprosjektets datamateriale har blitt fremstilt gjennom transkripsjon av lydopptak fra intervju og deretter analysert etter metoden systematisk tekstkondensering. Resultat: Funnene i denne studien viser at den maritime næringen opplever at digitalisering medfører flere fordeler enn ulemper, og at digitalisering har bidratt med å fremme sikker fartøydrift. Funnene viser samtidig at det foreligger en bevissthet angående utfordringer digitalisering kan medføre for cybersikkerheten på fartøy, men at det er et varierende kompetansegrunnlag knyttet til bevaring av cybersikkerhet. Konklusjon: Digitalisering fremmer sikker fartøydrift, men kan skape utfordringer knyttet til cybersikkerheten på fartøy om mannskapet ikke har et tilstrekkelig kompetansegrunnlag for bevaring av cybersikkerhet, og digitaliseringen må derfor balanseres med tilfredsstillende opplæring i cybersikkerhet. Nøkkelord: digitalisering, sikker fartøydrift, cybersikkerhet, menneskelige faktorer, opplæring på fartøy, drivkrefter, utfordringer og kompetansegrunnlag
dc.description.abstractBackground: In the wake of the present focus on digitalisation and cyber security in general society, proactive maritime players have in recent years expanded their own horizons regarding how appropriate digitalisation can promote safe operation in parallel with preserving cyber security on vessels. Purpose: The purpose of this research project is to investigate the maritime industry’s relationship towards digitalisation and how this is perceived to affect safe operation and cyber security on vessels. The study will also shed light on whether digitalisation’s overall contribution is perceived to provide the most advantages or disadvantages for the maritime industry. Research question: How does the maritime industry find that digitalisation affects safe operation and cyber security on vessels? Theory: Theory regarding digitalisation will be presented first. Furthermore, theory regarding safe vessel operation will be presented. Then, theory regarding cyber security will be described. After this, theory regarding human factors will be described. Finally, theory about training on vessels will be presented. Method: Qualitative method with in-depth interviews has been used. The study’s selection consists of two deck officers and two shipping company employees from different shipping companies in addition to one employee in a maritime technology company. The research project's data material has been produced through transcription of audio recordings from interviews and then analyzed according to the method of systematic text condensation. Findings: The findings of this study show that the maritime industry finds that digitalisation brings more advantages than disadvantages, and that digitalisation has contributed to promoting safe vessel operation. At the same time, the findings show that there is an awareness of challenges digitalisation can entail for the cyber security of vessels, but that there is a varying competence base associated with the preservation of cyber security. Conclusion: Digitalisation promotes safe vessel operation, but can create challenges related to the cyber security of vessels if the crew does not have an adequate competence base for the preservation of cyber security, and digitalisation must therefore be balanced with satisfactory training in cyber security. Key words: digitalisation, safe vessel operation, cyber security, human factors, training on vessels, driving forces, challenges and competence base
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleDigitalisering knyttet til sikker drift og cybersikkerhet på fartøy
dc.typeBachelor thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record