Show simple item record

dc.contributor.advisorKrogseth, Bente
dc.contributor.authorMork, Regine
dc.date.accessioned2022-07-19T17:20:51Z
dc.date.available2022-07-19T17:20:51Z
dc.date.issued2022
dc.identifierno.ntnu:inspera:110921428:52097791
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3006947
dc.description.abstractSammendrag Bakgrunn Barn som pårørende til psykisk syke foreldre har større risiko for selv å utvikle psykisk sykdom. Teksten vil belyse hvordan sykepleier kan bidra til å forebygge barns økte risiko for psykisk sykdom, med spesielt fokus på å tilrettelegge informasjon og kunnskap om foreldrenes psykiske lidelse. Hvilke konsekvenser denne informasjonen kan medføre for barnet vil også bli drøftet. Hensikt Hensikten med denne litteraturoppgaven er å finne ut hvordan sykepleier kan gi trygg og tilrettelagt informasjon til barn som pårørende hvor en av foreldrene lider av psykisk sykdom. Metode Litteraturoppgaven er en vitenskapelig tekst som er basert på syv kvalitative artikler. Artiklene er hentet fra databasen Cinahl og PubMed, samt håndsøk fra Sykepleien.no og Google Scholar. Resultat Det å leve med psykisk syke foreldre kan fremkalle mange destruktive følelser hos barna, slik som isolasjon, forvirring og frykt. De opplevde mye bekymring, skyld og ansvar overfor foreldrene og søsknene. Konkret, ærlig og tilrettelagt informasjon og støtte fra helsepersonell er vesentlige faktorer for å forebygge de destruktive følelsene og risikoen for å utvikle psykisk lidelse hos barna. Konklusjon God informasjon om foreldrenes psykiske lidelse ga barna bedre forståelse og mestring rundt situasjonen og gjorde dem bedre rustet til å møte hverdagen. Barn trenger alderstilpasset informasjon om foreldrenes sykdom, hvor de får høre at skyld og ansvar ikke tilhører dem. Nøkkelord: Barn som pårørende, psykisk sykdom, informasjon
dc.description.abstractAbstract Background Children of parents who suffer from mental illness, have a greater risk at developing mental disorders. This text will illuminate how nurses can prevent children of getting mental disorders with special focus on adjusted information and knowledge about parents’ mental illness. The consequences of this information and how it may affect the children will also be discussed. Aim The aim of this thesis is to find out how nurses can provide safety and adjusted information to children where one of the parents suffer from mental disorders. Method This literature thesis is a scientific text which are based on seven qualitative articles. These articles are collected from the database Cinahl and PubMed, as well as handpicked articles from Sykepleien.no and Google Scholar. Results Children living with parental mental illness can experience several destructive emotions such as the feeling of isolation, confusion and fear. They experienced much worry, guilt and responsibility towards their parents and siblings. Direct, honest and adjusted information and support from healthcare professionals are important factors to prevent these destructive emotions and the risk of developing mental illnesses in the children. Conclusion Proper information about parental mental illness gave the children a better understanding and coping around the situation and made them better equipped to face everyday life. Children need age-adjusted information about parental illness, and to hear that they are not guilty nor responsible for their parent´s disorders. Keywords Children of impaired parents, mental illness, information  
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleBarn som pårørende
dc.typeBachelor thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record