Recent Submissions

 • Opplæring til barn og unge med diabetes type 1 

  Engås, Kristin Tennfjord (Bachelor thesis, 2020)
  Tittel: Opplæring til barn og unge med diabetes type 1. Hensikt: Utforske og opparbeide kunnskap om hvordan sykepleier kan gi god opplæring og støtte til barn og unge med nyoppdaget diabetes type 1, gjennom å undersøke ...
 • Sykepleierens ivaretakelse av barn med anafylaksi 

  Lindh, Sunniva Ingeborg (Bachelor thesis, 2020)
  Tittel: Sykepleierens ivaretakelse av barn med anafylaksi. Formål: Å redegjøre for hvilke observasjoner som kan identifisere endringer i det anafylaktiske forløpet, og hvordan sykepleier kan hindre forverring av tilstanden. ...
 • Postoperativ smertelindring - Kunnskap og holdninger hos sykepleieren i møte med pasienten 

  Østgård, Brede (Bachelor thesis, 2020)
  Sammendrag Tittel: Postoperativ smertelindring – Kunnskap og holdninger hos sykepleieren i møte med pasienten. Hensikt: Å belyse sykepleiers kunnskap og holdninger innen smertelindringen hos postoperative pasienter. ...
 • Forebygging av helsetjenesteassosierte infeksjoner i Nicaragua 

  Guttulsrød, Vilde (Bachelor thesis, 2020)
  SAMMENDRAG Introduksjon: Hver år rammes hundre tusenvis av pasienter verden over av HAI (Helsetjenesteassosierte infeksjoner), noe som fører til høyere dødelighet og ekstra kostnader for institusjonen. Den globale byrden ...
 • Sukkervann som smertelindring til premature og syke nyfødte 

  Ørsund, Margit Bruseth (Bachelor thesis, 2020)
  Innledning: Smerte er et subjektivt komplekst fenomen som består av fysiske, psykologiske og sosiale komponenter, og defineres gjerne som «det pasienten sier det er». Dette er krevende når barnet ikke kan snakke. Det viser ...
 • Pasienters selvmordsrisiko blir ikke oppdaget: En studie av faktorer tilknyttet sykepleieres identifiseringsarbeid 

  Mathisen, Alexander Lorang (Bachelor thesis, 2020)
  Innledning: Artikkelen tar utgangspunkt i den stasjonære selvmordsstatistikken i Norge. Hensikten med studien er å avdekke faktorer som forhindrer sykepleiere fra å identifisere suicidutsatte pasienter. Pasientgruppen som ...
 • Postoperativ smertelindring i Slovenia 

  (Bachelor thesis, 2020)
  Sammendrag Innledning: Ifølge forskning har kunnskapsnivået om smertelindring økt, likevel er utilstrekkelig behandling av postoperative smerter fremdeles et problem i dagens helsetjeneste. Kunnskap, erfaring og tilgjengelige ...
 • Postoperativ smertelindring i Slovenia 

  Hope, Emilie (Bachelor thesis, 2020)
  Sammendrag Innledning: Ifølge forskning har kunnskapsnivået om smertelindring økt, likevel er utilstrekkelig behandling av postoperative smerter fremdeles et problem i dagens helsetjeneste. Kunnskap, erfaring og tilgjengelige ...
 • Kommunikasjon og autonomi hos pasienter med afasi. 

  Olaisen, Helene Mathea (Bachelor thesis, 2020)
  Tittel: Kommunikasjon og autonomi hos pasienter med afasi. Hensikt: Å belyse viktigheten av å ivareta autonomi hos pasienter med afasi og hvordan kommunikasjon påvirker dette. Problemstilling: Hvordan kan sykepleier ...
 • Veiledningskompetanse blant sykepleiere i Nepal 

  Knoph, Marie (Bachelor thesis, 2020)
  Introduksjon: Det pågår en diabetesepidemi i den sørlige delen av Asia som også rammer Nepal. Nepalsk helsevesen står ovenfor store utfordringer med å forebygge og behandle diabetes mellitus type 2, og sykepleierne har ...
 • Sykepleiers samhandling med foreldre til innlagte barn på sykehus i Nepal. 

  Bergh, Synne (Bachelor thesis, 2020)
  Sammendrag Introduksjon: Det å være foreldre til barn som er innlagt på sykehus, kan være en stressende påkjenning. På sykepleierstudiet i Norge, lærer vi at sykepleiere har en viktig rolle i å informere og støtte foreldre ...
 • Sykepleiers samhandling med foreldre til innlagte barn på sykehus i Nepal. 

  Bergh, Synne (Bachelor thesis, 2020)
  Sammendrag Introduksjon: Det å være foreldre til barn som er innlagt på sykehus, kan være en stressende påkjenning. På sykepleierstudiet i Norge, lærer vi at sykepleiere har en viktig rolle i å informere og støtte foreldre ...
 • Forebygging av helsetjenesteassosierte infeksjoner – sykepleiere sin praksis av håndhygiene på to sykehus i Ghana 

  Berg, Maren Asbjørnhus (Bachelor thesis, 2020)
  Introduksjon: Helsetjenesteassosierte infeksjoner (HAI) er et globalt helseproblem. I utviklingsland som Ghana, er forekomsten markant høyere. Forskning viser at god håndhygiene er det mest grunnleggende, økonomiske, ...
 • Sykepleiernes forebyggende arbeid mot underernæring i Ghana. 

  Grendahl, Åse (Bachelor thesis, 2020)
  Introduksjon: Underernæring er et utbredt helseproblem, både globalt, og i Ghana. Sykepleieren står i en unik posisjon til å kartlegge og forebygge underernæring, og det finnes allerede godt etablerte programmer for å ...
 • Helsepersonells etterlevelse av prosedyre for kirurgiske sår 

  Kristin Molund (Bachelor thesis, 2020)
  Innledning På verdensbasis utføres det hvert år millioner av kirurgiske inngrep. De kirurgiske sårene bringer med seg stor risiko for postoperative sårinfeksjoner der sykepleiere spiller en viktig rolle i infeksjonsforebygging. ...
 • Å forebygge vertikal smitte av HIV - en kompleks utfordring 

  Nyerrød, Karen Marie Østeng (Bachelor thesis, 2020)
  Introduksjon: Forente nasjoner (FN) har som ett av sine bærekraftsmål å forebygge nye tilfeller av HIV. Smitte fra mor til barn, vertikal smitte, er et av områdene som har fått særlig fokus. Gjennom organiserte programmer ...
 • Ammeveiledning – Et skritt mot å bekjempe vertikal smitte av HIV 

  Wilhelmsen, Emilie (Bachelor thesis, 2020)
  Abstrakt Introduksjon: Humant Immunsviktvirus (HIV) er en global epidemi. I 2018 ble det registrert at 37,9 millioner mennesker i verden lever med HIV, og at 1,7 millioner av dem var nydiagnostiserte. Amming er i dag den ...
 • Veiledning som forebygger underernæring i Namibia 

  Lorgen, Hannah (Bachelor thesis, 2020)
  Introduksjon FN sitt andre bærekraftsmål for 2030 er å utrydde sult. Likevel er rundt 820 millioner mennesker i verden underernærte. Det er også 22% av alle barn under 5 år. Underernæring er en av hovedårsakene til ...
 • Forebygging av postoperative sårinfeksjoner på et sykehus i Namibia 

  Nyrnes, Oda Quist (Bachelor thesis, 2020)
  Introduksjon: Mer enn en av ti som gjennomgår kirurgi i lav og middels-inntektsland (engelsk forkortet LMIC) pådrar seg postoperative infeksjoner. Risikoen for slike infeksjoner er tre-fem ganger høyere i LMICs enn i ...
 • Ufrivillig barnløshet - psykologisk stress og mangel på håp under fertilitetsbehandling 

  Moen, Silje Skorstad (Bachelor thesis, 2020)
  Tittel: Ufrivillig barnløshet – psykologisk stress og mangel på håp under fertilitetsbehandling Problemstilling: Hvordan kan sykepleier bidra til å redusere psykologisk stress og fremme håp til ufrivillig barnløse under ...

View more