Show simple item record

dc.contributor.advisorFerrara, Lindsay Nicole
dc.contributor.authorHexeberg, Line Emilie Lorentsen
dc.date.accessioned2022-07-15T17:19:50Z
dc.date.available2022-07-15T17:19:50Z
dc.date.issued2022
dc.identifierno.ntnu:inspera:107740273:46775702
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3005906
dc.descriptionFull text not available
dc.description.abstractTurtaking er en av de mest grunnleggende behovene for koordinering i en samtale. Det er et begrep som er basert på begrepet «tur», som vil si den tidsperioden en person har rett på å ha ordet. I en samtale bytter man på å da ha ordet, og det er det som er turtaking, og det bidrar på å gi god flyt i samtalen. I samtaler hvor de som deltar ikke har et felles språk, for eksempel talespråk og tegnspråk, kan de ha behov for en tolk. De fleste språk har også ulike turtakingssystemer og ulike signaler for ønsket om at de skal være neste person til å si noe. Når de i en mikset samtale har forskjellige språk vil det jo dermed også si at det er forskjellige måter for å blant annet signalisere at de vil si noe. En av tolken sine oppgaver vil være å hjelpe til og følge med, og være oppmerksomme, på deltakerne sine signaler, slik at det blir en god flyt i samtalen. De miksede samtalene kan by på utfordringer som overlapping, og når det oppstår må tolken ha noen strategier for hva de skal gjøre når det skjer. Denne oppgaven tar for seg utfordringene som kan oppstå i en tolkemediert samtale og hva en tolk kan gjøre for å løse problemet.
dc.description.abstractTurn-taking is one of the most basic needs for coordination in a conversation. It is a term that is based on the term “turn”, which means the period a person is entitled to have the floor. In a conversation, you take turns having the floor, and that is what turn-taking is, and it helps to get a good flow in the conversation. In conversations where the participants do not have a common language, such as spoken language and sign language, they may need an interpreter. Most languages also have different turn-taking systems and different signals to express the desire for them to be the next person to say something. In this mixed conversation, they use different languages, which also means that there are different ways to signal that they want to say something. One of the tasks the interpreter has is to help and be aware of a participant´s signal, so that there is a good flow in the conversation. The mixed conversations can lead to challenges, like overlap, and when it happens the interpreter must have some strategies for what they can do when it happens. This assignment addresses the challenges that may arise in an interpreter-mediated conversation and what an interpreter can do to solve the problem.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleTurtaking i tolkemedierte samtaler
dc.typeBachelor thesis


Files in this item

FilesSizeFormatView

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record