Show simple item record

dc.contributor.advisorØien-Vikaune, Ane
dc.contributor.authorSivertsen, Stian
dc.date.accessioned2022-07-15T17:19:28Z
dc.date.available2022-07-15T17:19:28Z
dc.date.issued2022
dc.identifierno.ntnu:inspera:109722273:8661211
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3005888
dc.descriptionFull text not available
dc.description.abstractMens Donald Trump har fått bred akademisk oppmerksomhet, og retorikken hans har blitt analysert i stor grad, har det blitt gjort mindre for å undersøke de betydelige endringere som har tatt plass på det som tradisjonelt sett blir kalt venstresiden av amerikansk politikk. Spesielt Bernie Sanders sitt forsøk på å bli den demokratiske presidentkandidaten i 2016 har blitt kalt et vanskilleøyeblikk for progressiv politikk i USA, og fremveksten av Alexandria Ocasio-Cortez kan bli sett på som enda et slikt stort øyeblikk. Denne oppgaven utforsker retorikken til disse to gjennom kvalitative eksempelstudier av dem på Twitter med hjelp av kritisk diskursanalyse, kombinert med konsepthistorie for å undersøke historien til selve konseptet og begrepet progressivisme i seg selv. Den tar for seg den umiddelbare historiske konteksten til retorikken og undersøker hvilke typer språk det er som definerer en progressiv i USA i dag. Den tar også for seg selve konseptet progressivisme i USA, og går tilbake til reformbevegelsen på det tidlige tyvende århundre, og argumenterer for at den retorikken som kommer fram fra eksempelstudiene og konteksten som den retorikken har vokst fra, indikerer en sammenhengende, samstent progressiv bevegelse og ideologi som er unik i amerikansk politisk historie.
dc.description.abstractWhile Donald Trump has received widespread scholarly attention, and his rhetoric has been analyzed a great deal, less has been done to examine the significant changes that have taken place to what is traditionally referred to as the Left in American politics. In particular, Bernie Sanders’s 2016 run for the presidency has been referred to as a watershed moment for progressive politics in the United States, and the rise of Alexandria Ocasio-Cortez can be viewed as another such monumental moment. This thesis explores the rhetoric of these two figures through qualitative case studies of them on Twitter using Critical Discourse Analysis, combined with conceptual history in order to explore the history of the concept and term itself. It looks at the immediate historical context of the rhetoric and explores what kind of language it is that makes a progressive in the United States today. It also traces changes to the very concept of progressivism in the United States, going back to the reform movement of the early Twentieth century, and argues that, ultimately, the rhetoric that emerges from the case studies and the context from which that rhetoric grew, indicates a coherent, cohesive progressive movement and ideology that is unique in American political history.
dc.languageeng
dc.publisherNTNU
dc.titleSituating Progressives and Progressive Language: The Rhetoric of Bernie Sanders and Alexandria Ocasio-Cortez in context
dc.typeMaster thesis


Files in this item

FilesSizeFormatView

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record