Show simple item record

dc.contributor.advisorPer Overrein
dc.contributor.authorAlexander Stensvold
dc.date.accessioned2022-07-14T17:21:21Z
dc.date.available2022-07-14T17:21:21Z
dc.date.issued2022
dc.identifierno.ntnu:inspera:110859567:33421725
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3005608
dc.description.abstractDenne masteroppgaven er en empirisk undersøkelse av fire lærebøker i samfunnsfaget for ungdomsskolen Norge, og fire lærebøker i historiefaget for högstadiet i Sverige. Målet med oppgaven er å besvare denne problemstillingen: Hvordan fremstilles det nasjonale i norske og svenske lærebøker? I tillegg skal oppgaven besvare to forskningsspørsmål: 1) Hvordan fremstilles nasjonen, nasjonalisme og nasjonale symboler i lærebøkene? (2) Hvilke forskjeller kan vi se mellom norske og svenske lærebøker i fremstillingen av det nasjonale og nasjonalisme? Oppgaven vil undersøke hvilke perspektiver bøkene bruker som forklaringsgrunnlag til nasjonen og nasjonalisme. Perspektivene blir presentert i litteraturgjennomgangen, som er det analytiske rammeverket for analysen. I tillegg, sammenlikner oppgaven nasjonale symboler i begge landene, ut ifra to nasjonale diskurser som kjennetegner den norske- og svenske nasjonalismen. Diskursene blir presentert i litteraturgjennomgangen, og den svenske handler om at svenskene føler en usikkerhet til hvordan de skal forholde seg til «det nasjonale». En av årsakene er at nasjonale symboler har blitt gjenstander for mer ekstreme retninger. Norge har en tydeligere «nasjonal patos», der blant annet nasjonaldagsfeiring og symbolbruk er vanligere enn i Sverige. Den svenske opplæringsloven inneholder også færre krav om at landets nasjonale kulturarv skal forankres i undervisning. Oppgaven prøver å se alt dette i sammenheng i et forsøk på og gi problemstillingen og forskningsspørsmålene noen nyttige og reflekterende svar. Ikke overaskende, kommer det frem at det er forskjeller, men det er også noen likheter.
dc.description.abstractThis study is an empirical survey of four Norwegian textbooks in society studies for the junior high school in Norway, and four Swedish textbooks for society studies for the junior high school in Sweden. The main purpose of the study is to answer this main issue: how is the national presented in Norwegian and Swedish textbooks. In addition, the study tries to answer two research questions: 1) How are the nation, nationalism and national symbols presented in the textbooks? (2) What differences can we see between Norwegian and Swedish textbooks in the presentation of the national and nationalism? The study will search for typical perspectives the books use to explain the nation and nationalism. The main perspectives are presented in the literature review, which is a part of the framework for the analysis. In addition, the thesis compares national symbols in both countries, based on national discourses that characterize Norwegian and Swedish nationalism. The discourses are also presented in the literature review, and the Swedish perspective is reflecting that Swedes are feeling an uncertainty about how they should relate to "the national". One reason is that national symbols have become objects of more extreme directions. Norway has a much clearer «national pathos», where, among other things, national day celebrations and the use of symbols are more common than in Sweden. The Swedish Education Act also contains fewer requirements that the Swedish national cultural heritage must be anchored in teaching. This study tries to see all this in context to give the main issue and the research questions some useful and reflective answers. Not surprisingly, it turns out that there are differences, but there also was a lot some of similarities.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleDet nasjonale i svenske og norske lærebøker
dc.typeMaster thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record