Show simple item record

dc.contributor.advisorVedul-Kjelsås, Vigdis
dc.contributor.authorStorvik, Martin Betten
dc.date.accessioned2022-07-14T17:21:15Z
dc.date.available2022-07-14T17:21:15Z
dc.date.issued2022
dc.identifierno.ntnu:inspera:109318687:33513231
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3005604
dc.description.abstractFormålet med denne studien er å undersøke sammenhengen mellom elevenes selvoppfatning og deres mestringsforventninger i kroppsøving. Studiens formål er valgt på bakgrunn av manglende forskning som knytter sammen de tre variablene kroppsøving, selvoppfatning og mestringsforventning. Studiens vinkling er videre valgt med bakgrunn i tidligere forskning, som viser at en god selvoppfatning fører til mer motivasjon til å være i fysisk aktivitet, og at gode mestringsforventninger forsterker denne motivasjonen ytterligere. Studien er en spørreundersøkelse av 7. klasseelever. Totalt 74 elever fra 5 skoler i Trøndelag og Møre og Romsdal fylkeskommune deltok i undersøkelsen. Harter`s sosialpsykologiske perspektiv på selvoppfatning og Bandura`s (1997) sosial-kognitive perspektiv på mestringsforventning er benyttet som teoretisk bakgrunn. Spørreskjemaene som er benyttet i studien er Self Perception Profile for Adolescents (SPPA), oversatt til norsk av Wichstrøm (1995) og New General SelfEfficacy (NGSE), oversatt til norsk i Torgersen (2021). Resultatene viser at 7. klasseelever har gode mestringsforventninger i forbindelse med kroppsøvingsfaget. Den høyeste sammenhengen som ble funnet i studien er mellom skolefaglig kompetanse (r = 0.49) og mestringsforventning i kroppsøving. Etterfulgt av global selvoppfatning (r = 0.47), atletisk kompetanse (r = 0.45), fysisk utseende (r = 0.42) og mestringsforventning i kroppsøving. Resultatene viser videre en medium korrelasjonsverdi mellom delskalaene mestringsforventning i kroppsøving og sosial aksept (r = 0.34), samt nære venner (r = 0.34). Det ble funnet en lav, nesten medium, sammenheng mellom romantisk tiltrekning (r = 0.29) og mestringsforventning i kroppsøving. Alle korrelasjonene som ble funnet i denne studien er statistisk signifikante. Studien konkluderer med at det er en medium sammenheng mellom alle de ulike del-faktorene på selvoppfatning og mestringsforventning i kroppsøving. Unntaket er delskalaen romantisk tiltrekning, som har en lav sammenheng med mestringsforventning i kroppsøving. Funnene indikerer viktigheten av å ha en god selvoppfatning for å skape gode mestringsforventninger i kroppsøvingsfaget.
dc.description.abstractThe purpose of this thesis is to explore the relationship between self-perception and self-efficacy in physical education. This subject has been chosen on the basis of a lack of research linking the three variables physical education, self-perception and self-efficacy together. Another reason for choosing to explore this relationship is that previous research assumes that higher self-esteem gives more motivation to be in physical activity, and that good self-efficacy expectations further strengthen this motivation. A sample of 74 7th graders from 5 different schools from Trøndelag and Møre and Romsdal county municipality participated in this study. The theoretical background is Harters social psychological perspective of self-perception and Bandura social cognitive perspective on self-efficacy. The 74 students who participated in this study completed Harter's Self Perception Profile for Adolescents (SPPA) questionnaire, translated to norwegian by Wichstrøm (1995) and Chen`s New General Self-Efficacy (NGSE) questionnaire, translated to norwegian in Torgersen (2021). The results show that 7 graders have good self-efficacy towards physical education. The strongest relationship found in this master's thesis is between the subscale for self-perception called scholastic competence (r = 0.49) and self-efficacy in physical education, closely followed by self-worth (r = 0.47), perceived athletic competence (r = 0.45) and physical appearance (r = 0.42). The results also show a medium correlation value between the subscales self-efficacy in physical education and Social acceptance (r = 0.34) and close friends (r = 0.34). Lastly, a low, almost medium, correlation between romantic appeal (r = 0.29) and self-efficacy in physical education was found. All the correlation values in this study are of statistical significance. The results of this study indicates a medium relationship between all subscales of selfperception and self-efficacy in physical education. The exception being romantic appeal, who has a low relationship value with self-efficacy in physical education. The results may indicate the importance of having a good self-perception in order to create good self-efficacy expectations in physical education.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleSelvoppfatning og mestringsforventning i kroppsøving
dc.typeMaster thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record