Show simple item record

dc.contributor.advisorHåvard Lorås
dc.contributor.authorAaslund, Simen Malmedal
dc.contributor.authorStandal, Audun Steinkjer
dc.date.accessioned2022-07-13T17:22:31Z
dc.date.available2022-07-13T17:22:31Z
dc.date.issued2022
dc.identifierno.ntnu:inspera:109318687:33513224
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3005308
dc.description.abstractElevfaktorer som har påvirkning på karakter i kroppsøving er et område av kroppsøvingsforskningen som er i utvikling. Vurdering i kroppsøving har hovedsakelig blitt undersøkt kvalitativt fra et lærerperspektiv, og det ligger fremdeles stort potensiale i undersøkelsen av elevperspektivet. Denne studien tar sikte på å kvantitativt undersøke mulige sammenhenger et utvalg elevrelaterte faktorer kan ha med karakter i kroppsøving. Disse faktorene innebærer fysiske aspekter som elevers fysiske aktivitetsnivå, og deltagelse i organisert trening, ikke-organisert trening og egentrening, i tillegg til spesifikke fysiske aktivitetsformer og idretter. I tillegg innbefattes psykologiske faktorer knyttet til tre domener innen selvoppfatning, atletisk selvoppfatning, fysisk (utseendemessig) selvoppfatning og akademisk selvoppfatning. Som teoretisk ramme for studien, forsøker vi å belyse elevadferd, og derav vurdering, gjennom rammefaktormodellen, hvor adferd oppstår som er resultat av det dynamiske samspillet mellom individuelle, miljømessige og oppgaverelaterte rammefaktorer. De elevrelaterte faktorene beskrevet over knyttes da til de individuelle rammefaktorene fra modellen, mens de miljømessige og oppgaverelaterte rammefaktorene knyttes til undervisningsinnhold og vurderingspraksis. Utvalg for studien bestod av 375 elever fordelt på niende og tiende trinn, hvorav 184 var gutter og 183 var jenter. Disse var hentet fra to ungdomsskoler i Trøndelag, hvor en av disse hadde beliggenhet i landlige strøk, mens den andre kan beskrives som en typisk byskole. Gjennom korrelasjonsanalyse ble det funnet signifikant korrelasjon for fysisk aktivitetsnivå, deltagelse i organisert trening, aktiv deltagelse i lag- og ballspill, utholdenhetsidrett, styrketrening og friluftsliv (kun for jenter) med kroppsøvingskarakter. I tillegg fantes signifikant korrelasjon mellom de tre utvalgte domenene innen selvoppfatning og karakter. Studien lener seg på funn gjort i andre studier som relaterer til hvordan undervisningsinnhold og vurderingspraksis kan se ut til å favorisere elever som deltar aktivt i et knippe organiserte idrettsaktiviteter på fritiden. Gjennom dette kan vi identifisere enkelte individuelle rammefaktorer som ser ut til å resonnere bedre med de miljømessige og oppgaverelaterte rammefaktorene som virker å dominere læreres praksis i dag, sammenlignet med andre.
dc.description.abstractStudent related factors that influence grades in physical education is an area of physical education research that has been gaining traction lately. Assessment in physical education has been subject to research mostly qualitatively from the perspective of teachers, and thereby there exists a large potential in researching the students perspective. This study aims to quantitatively investigate possible associations between a selection of pupil-related factors and grades in physical education. These factors involve physical aspects such as physical activity level, level of participation in organized training, non-organized training and individual training, in addition to specific types of physical activity and sports. In addition to these, psychological aspects, represented by three domains within self-perception, athletic self-perception, physical appearance and scholastic self-perception are examined. As a theoretical framework for this study we try to examine pupil behaviour, and through that assessment, through the constraints-model, where behaviour emerges as a result of the dynamical continuous interaction between individual, environmental and task related constraints. The pupil-related factors described above make up the individual constraints in this context, while the environmental and task related constraints are tied to teaching content and assessment practice. The selection for this study consists of 375 ninth and tenth grade students, where 184 of these were boys, while 183 were girls. These were selected from two secondary schools in Trøndelag county. One of the schools was located in the countryside, while the other can be described as a typical city school. Through correlational analysis, this study found significant correlation for physical activity level, level of participation in organized training, active participation in team and ball games, endurance sports, strength training and outdoor activities (only for girls) with physical education grade. In addition to this, significant correlation was found between all the self-perception domains and physical education grade. This study relies on findings from other studies which relates to how teaching content and assessment practice seems to favour students that participate actively in a narrow selection of physical activities outside of school. Through this we can identify certain individual constraints that seem to resonate better with the environmental and task related constraints that seem to dominate teaching practice compared to others.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleSammenhenger mellom fysisk aktivitetsnivå og fysisk aktivitetstype på fritiden, selvoppfatning og karakter i kroppsøving
dc.typeMaster thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record