Show simple item record

dc.contributor.advisorLøhre, Audhild.
dc.contributor.authorSimensen, Emma.
dc.date.accessioned2022-07-13T17:22:20Z
dc.date.available2022-07-13T17:22:20Z
dc.date.issued2022
dc.identifierno.ntnu:inspera:111681752:26411065
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3005299
dc.description.abstractDenne masteroppgaven fokuserer på hvilke erfaringer tre unge kvinner har med å gå gjennom skoleløpet med ADHD-like symptomer uten å få diagnosen. Studien tar for seg hvordan deres symptomer artet seg på skolen, hvilke konsekvenser det har hatt for kvinnene å bli sendiagnostisert, både gjennom skoleårene, men også senere i livet. I tillegg tar den for seg sosiale og emosjonelle vansker knyttet til ADHD-diagnosen. Formålet med studien er å rette fokus på jenter og ADHD. Den aktuelle problemstillingen for studien er: Hvordan artet symptomene seg på skolen for tre jenter med udiagnostisert ADHD, og hvordan har det påvirket dem å gå udiagnostisert gjennom skoleløpet? Studien benytter en kvalitativ tilnærming. Innhenting av det empiriske datamaterialet har blitt gjennomført ved hjelp av tre individuelle dybdeintervjuer. Utvalget består av tre unge kvinner som alle fikk diagnosen etter endt skoleløp. Kvinnenes erfaringer og refleksjoner utgjør de empiriske dataene som har blitt analysert ved hjelp av en temasentrert tilnærming. Videre har mine funn fra analysen blitt drøftet med grunnlag i de teoretiske perspektivene presentert i studien. Funnene i studien illustrer hvor ulikt ADHD-like symptomer kan arte seg. I studien beskriver kvinnene ulike vansker og ulike grader av samme vansker. I tillegg viser det seg at flere av kvinnene maskerte vanskene sine på skolen, noe som gjorde det vanskelig for lærerne å oppdage. Studien viser også behovet for å øke kunnskapen blant lærere på hvordan ADHD kan arte seg hos kvinner. Det kommer fram at sosiale og emosjonelle vansker var en av hovedutfordringene til informantene, og at dette gjennomsyret mye av skolehverdagen. Studien viser at noe av det viktigste man som lærer kan gjøre for å hjelpe disse elevene er å være forståelsesfulle og prøve å sette seg inn i situasjonen til elevene. Til slutt viser studien hvor store konsekvenser det kan ha for livene til elevene som blir sendiagnostisert ved at flere av kvinnene har utviklet tilleggsdiagnoser på grunn av at dem ikke ble fanget opp i løpet av skoleårene. Dette understreker hvor stor betydning lærere/skolepersonell har for elevenes liv, både på skolen, men også senere i livet.
dc.description.abstractThis master's thesis focuses on the experiences of three young women with going through school with symptoms similar to ADHD without being diagnosed. The study deals with how their symptoms behaved at school, what consequences it has had for the women to be diagnosed late, both during the school years, but also later in life. In addition, it addresses social and emotional difficulties associated with the ADHD diagnosis. The purpose of the study is to focus on girls and ADHD. The research question for the study is: How did the symptoms behave at school for three girls with undiagnosed ADHD, and how has it affected them to go undiagnosed through school? The study uses a qualitative approach. Collection of the empirical data material has been carried out by means of three individual in-depth interviews. The sample consists of three young women who all received the diagnosis after finishing school. The women's experiences and reflections constitute the empirical data that have been analyzed using a theme-centered approach. Furthermore, my findings from the analysis have been discussed based of the theoretical perspectives presented in the study. The findings of the study illustrate how different symptoms similar to ADHD can manifest themselves. In the study, the women describe different difficulties and different degrees of the same difficulties. In addition, it turns out that several of the women masked their difficulties at school, which made it difficult for teachers to detect. The study also shows the need to increase knowledge among teachers about how ADHD can manifest itself in women. It turns out social and emotional difficulties were one of the main challenges for the informants, and that this permeated much of everyday school life. The study shows that one of the most important things a teacher can do to help these students is to be understanding and try to familiarize themselves with the students' situation. Finally, the study shows how great consequences it can have for the lives of the students who are diagnosed late in that several of the women have developed additional diagnoses due to the fact that they were not caught during the school years. This underlines how important teachers / school staff are for students' lives, both at school but also later in life.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleUdiagnostisert ADHD hos jenter
dc.typeMaster thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record