Show simple item record

dc.contributor.advisorOpland, Leif Erik
dc.contributor.authorJohnsen, Cato
dc.contributor.authorBerg, Andrea
dc.date.accessioned2022-07-13T17:20:06Z
dc.date.available2022-07-13T17:20:06Z
dc.date.issued2022
dc.identifierno.ntnu:inspera:111687478:111691922
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3005204
dc.description.abstractSammendrag I løpet av denne oppgaven har vi valgt en virksomhet i offentlig sektor hvor vi utforsket holdninger og prosesser rundt endring og endringsledelse. Som utgangspunkt for undersøkelsen valgte vi økonomitjenesten, et internt støtteapparat for Trondheim kommune. Vi brukte en kvalitativ tilnærming i form av intervjuer for å samle inn empirien nødvendig for å belyse omgivelsene til kandidatene og for å analysere dette opp mot endringsledelseslitteraturen. Fire intervjudeltakere var spurt om en bred rekke spørsmål relatert til deres oppfatninger rundt endringsledelse generelt, tilrettelegging for kommunikasjon, grad av deltakelse, motivasjon, vaner og motstand. Det brede nettet gjorde at vi kunne i størst mulig grad fange oppfatningene til de ansatte, og danne et så helhetlig bilde av omgivelsene deres som mulig, gitt avgrensningen til oppgaven. Vi argumenterer for at ansatte ved økonomitjenesten opplever endring og endringsledelse som å ha en stor nytteverdi, og videre opplever de virksomheten som sterkt tilrettelagt for omstilling av ansatte. Det er blitt muliggjort for endringer via virkemidler for kommunikasjon, ledelse som er opptatt av endring, og en mangel på silo-basert organisering. Dette til tross for opplevde mangler ved strukturer og forpliktelse ved mindre prosjekter, som gjenspeiles i motivasjonen ansatte opplever for endringen. Dette studiet argumenterer for hvordan ansatte forholder seg til endringsprosjekter hvor ledelsen viser forpliktelse og synlighet, oppleves i kontrast med prosjekter som er nedprioritert og mangler dypere forpliktelse. Utforskingen viser imidlertid at oppslutning for både endring og evnen til å inkludere ansatte gjennom endringsprosessen forblir positiv. Studiet gir antydning til at mangler fra ledelse på et område kan bli mitigert hvis den overordnede organisasjonskulturen og relevante prosesser er tilstrekkelig tilrettelagt for endring. Gitt omfanget på studiet er vi forsiktige med å gjøre generaliseringer forbi de undersøkte omgivelsene, og oppfordrer til videre forskning.
dc.description.abstractAbstract Our assignment presents a qualitative study of a public organization where we explored the attitudes, processes and perceptions relating to change and change management. We chose for our study Økonomitjenesten, an internally oriented service unit operating as part of the municipality of Trondheim, tasked with providing economic support, solutions and tools to the other service units within the municipality. We used a qualitative approach in the form of interviews in order to gather the data necessary to examine the environment of our candidates, and to analyze the data as it pertains to change management literature. Four participants were asked a broad range of questions relating to their perceptions of change management, communication, degree of participation, motivation, habits and resistance. This broad set of questions allowed us to establish the experiences of the employees, and to create as holistic a view of their environment as the scope of our study permits. We argue that the employees of Økonomitjenesten perceive change and change management to possess great benefits, and further relate how the organization accommodates its employees through change processes well. This is realized through what is understood as few barriers for communication, management that values change, and a lack of organizational silos. This is despite of a perceived lack of structures for change and commitment from management in relation to smaller projects, which is reflected in the motivation of the employees. This study observes further that the way employees relate to changes where leaders display commitment and visibility stand in contrast to projects that are shown be prioritized to a lesser degree, and lack further commitment from leadership. The research does however show that support among employees for both change and the organizations perceived capacity to accommodate employees through change remains positive, despite acknowledging shortcomings. The research suggests that shortcomings from change management in one area may potentially be mitigated if the organizational culture and processes are adequately suited to encourage change. Though we are cautious in making any generalizations beyond the research environment given the limited scope of this study. We instead encourage more research on the topic.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleEndringsledelse i en offentlig virksomhet
dc.typeBachelor thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record