Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorBringsli, Gunn Jolanthe
dc.contributor.authorBjørneseth, Synne Elisa
dc.contributor.author
dc.contributor.authorMartinsen, Thea Elise
dc.date.accessioned2022-07-12T17:22:07Z
dc.date.available2022-07-12T17:22:07Z
dc.date.issued2022
dc.identifierno.ntnu:inspera:112446249:114402081
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3004923
dc.descriptionFull text not available
dc.description.abstractHensikt: Hensikten med oppgaven er å få kunnskap om hvordan sykepleier kan øke livskvaliteten til unge mennesker med depresjon. Metode: Det ble gjennomført systematiske litteratursøk i ulike databaser. Vi har brukt åtte artikler bestående av kvalitative studier. Studiene er blitt kvalitetssikret, bearbeidet, analysert og sentrale funn er avdekket. Resultat: De unge voksne trenger å føle seg lytter til, sett og validert av blant annet engasjerte sykepleiere, med et genuint ønske om å hjelpe. Resultat viser viktigheten av et godt støtteapparat rundt pasienten og hva det har å si å kjenne på en følelse av tilhørighet. Gjennom ulike former for aktivitet fikk de unge voksne en følelse av tilhørighet og en følelse av å bli respektert som et unikt menneske. Identitet, kontroll, avhengighet og uavhengighet var temaer pasientene grublet over. Konklusjon: Sykepleiers evne til å balansere aktiv støtte, samtidig som de respekterte pasientens ønske om autonomi ble sett på som viktig. En rolle i sosial omgangskrets, arbeidslivet, utdanning, familietilknytning og lav grad av ensomhet er faktorer som er forbundet med bedre livskvalitet. Musikkterapi, fysisk aktivitet og arbeid bidro til å utvikle håp, optimisme for fremtiden, identitet, tilhørighet og tilknytning. Samhørighet med andre var med på å styrke selvfølelsen, gi økt samhold og skapte tilhørighet.
dc.description.abstractPurpose: The purpose of this thesis is to gain knowledge about how nurses can increase the quality of life for young people with depression. Method: Systematic literature searches were performed in various databases. Eight articles of qualitative studies were used. These studies have been quality-assured, adapted, analyzed and key findings have been revealed.   Result: Nurses need to act in a way that makes young adults feel listened to, seen and validated. The result shows the importance of the patient having a support system, and the importance of the patient feeling a sense of belonging. Through various forms of activity, the young adults gained a sense of belonging and a sense of being respected as a unique human being. Identity, control, dependence, and independence were topics the patients pondered.   Conclusion: The nurse’s ability to balance active support while at the same time respecting the patients desire for autonomy was important. Better quality in life was associated with factors such as a role in the social circle, working life, education, family ties and a low degree of loneliness. Music therapy, physical activity and work helped developing hope and optimism for the future, identity, belonging and connection. Connection with others helped to strengthen self-esteem, increase cohesion, and create affiliation.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.title“Hvilke faktorer bidrar til økt livskvalitet hos unge voksne med depresjon?”
dc.typeBachelor thesis


Tilhørende fil(er)

FilerStørrelseFormatVis

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel