Show simple item record

dc.contributor.advisorTove Grete Lie
dc.contributor.authorSara Charlotte Brevik Ilstad
dc.date.accessioned2022-07-09T17:23:55Z
dc.date.available2022-07-09T17:23:55Z
dc.date.issued2022
dc.identifierno.ntnu:inspera:110859567:34496011
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3004454
dc.description.abstractDenne masteroppgaven i samfunnsfag undersøker læreres tanker og erfaringer rundt bruk av læremidler i samfunnsfag. Bruk av læremidler er et relevant tema særlig siden det nylig har blitt tatt i bruk en ny læreplan; LK20. I dette masterprosjektet undersøker jeg om de utdaterte, trykte lærebøkene blir brukt i undervisningen og om de ikke gjør det, hvilke læremidler tar lærerne da i bruk i sin samfunnsfagundervisning. Jeg undersøker også om det er et ønske fra lærernes side at skoleledelsen kjøper inn nye og oppdaterte lærebøker og arbeidsbøker i samfunnsfag. Hensikten med oppgaven er å få et innblikk i bruken av ulike læremidler i barneskolen og hvorfor lærere velger å bruke, eller ikke å bruke, de ulike læremidlene. I tillegg ønsker jeg å finne ut hvordan det påvirker lærernes arbeidshverdag å ikke ha oppdaterte lærebøker, i papirform eller digital versjon, tilgjengelig til sin planlegging og gjennomføring av undervisning. Problemstillingen i denne oppgaven er som følger: Hvilke tanker og erfaringer gjør lærere seg rundt bruk av læremidler i samfunnsfagundervisningen på barneskolen? Det er benyttet kvalitativ metode i denne studien. Dataene i denne oppgaven er samlet inn gjennom fire semistrukturerte dybdeintervjuer av lærere ansatt i samme kommune. Det mest sentrale funnet fra dette forskningsprosjekter er at det er flere lærere som gir uttrykk for at det hadde vært tidsbesparende om de hadde hatt lærebøker tilgjengelig for bruk i planlegging og gjennomføring av undervisning. Det tar tid å lete etter undervisnings-materiell både i bøker og rundt om på Internett. Det kan virke som at det er mer krevende å planlegge og gjennomføre undervisning i et fag som ikke har lærebøker, med en nettressurs som egentlig er ment for bruk i kombinasjon av enten trykte lærebøker eller den digitale utgaven av læreboka. Alle fire informantene har det digitale læremiddelet Skolen som sitt primære læremiddel, og de har litt ulik tilnærming til planleggingen av undervisningen sin. En lærer tar utgangpunkt i læreplanen og kompetansemålene, en lærer tar utgangspunkt i årsplanen utgitt av Skolen, og to lærere gjør en kombinasjon ved at de tar utgangspunkt i både kompetansemålene og undervisningsmaterialet tilgjengelig på Skolen.
dc.description.abstractThis master's thesis in social studies examines teachers' thoughts and experiences regarding the use of teaching materials in social sciences. The use of teaching aids is a relevant topic especially since a new curriculum has recently been adopted; LK20. In this master's project, I investigate whether the outdated printed textbooks are being used in teaching and if they are not, what teaching materials do teachers then use in their social studies teaching. I also investigate whether teachers desire the school management to purchase new and updated textbooks and workbooks in social studies. The purpose of this thesis is to gain an insight into the use of different teaching materials in primary school and why teachers choose to use, or not to use, the different teaching aids. In addition, I want to find out how it affects teachers' everyday work to not have updated textbooks, in book or digital form, available for their planning and implementation of teaching. The topic for this thesis is as follows: What are the thoughts and experiences of teachers regarding the use of teaching materials in social studies education in primary school? Qualitative methods have been used in this study. The data in this thesis was collected through four semi-structured in-depth interviews of teachers employed in the same municipality. The most important finding from this research project is that there are several teachers who have indicated that it would have saved them time if they have had textbooks available for use in the planning and implementation of teaching. It takes time to look for teaching materials both in books and around the Internet. It may seem that it is more demanding to plan and conduct teaching in a subject that does not have textbooks, with an online resource that is intended to be used in combination with either printed textbooks or the digital edition of the textbook. All four informants have the digital teaching method as their primary teaching aid, and they have slightly different approaches to the planning of their teaching. One teacher focuses on the curriculum and competence objectives, one teacher focuses on the annual plan published by the online resource “The school”, and two teachers make a combination by focusing on both the curriculum and the teaching materials available at “The school”.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleFire læreres tanker og erfaringer rundt bruk av læremidler i samfunnsfagundervisningen
dc.typeMaster thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record