Show simple item record

dc.contributor.advisorReistadbakk, Egil.
dc.contributor.authorSiggerud, Tonje.
dc.date.accessioned2022-07-09T17:23:52Z
dc.date.available2022-07-09T17:23:52Z
dc.date.issued2022
dc.identifierno.ntnu:inspera:104869800:64718246
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3004452
dc.description.abstractI denne masteroppgaven undersøkes det hvilke faktorer som er sentrale for tre allmennlæreres profesjonsforståelse når de underviser i musikk på 1. – 4. trinn. Faktorene som er gjeldende for denne oppgaven er «Kunnskap», «Identitet» og «Handlingsrom i møte med ytre påvirkning», og med disse faktorene som linse forsøker oppgaven å tolke, drøfte og reflektere over påvirkningen disse har på informantenes profesjonsforståelse som musikklærere. Informantene i denne masteroppgaven er alle damer i 50-årene med allmennlærerutdanning, og de har varierende formell musikkompetanse. Til tross for ulik musikkompetanse ser alle tre på seg selv som musikklærere, og hva som ligger til grunn for det er et av aspektene som blir undersøkt. Studien er gjennomført som en hermeneutisk fenomenologisk forskningsstudie, og det empiriske datamaterialet består av tre individuelle intervjuer. Datamaterialet er analysert gjennom en «selektiv lesetilnærming» (Postholm & Jacobsen, 2018, s. 161–162) for å finne frem til essensen av lærernes opplevelsene med fenomenet «profesjonsforståelse i musikkundervisning». Masteroppgavens drøftingskapittel tar for seg de tre faktorene som er nevnt, og på den måten tolker, reflekterer og drøfter oppgaven hvordan disse kommer til uttrykk hos informantene. Hovedfunnene peker på at kunnskap er en sentral faktor for to av informantenes profesjonsforståelse, mens for den tredje informanten er det faktoren identitet som har mest å si for profesjonsforståelsen. Den siste faktoren handler om hva slags handlingsrom informantene opplever at de har i møte med ytre påvirkning, og hvor mye/lite dette styrer deres musikkundervisning. Funnene peker på ulik grad av påvirkning hos de tre informantene, men det kommer frem at formelle og uformelle rammefaktorer samt styringsdokumenter har påvirkning på deres undervisning og profesjonsforståelse.
dc.description.abstractThis master's thesis examines which factors that are considered central to three general teachers' understanding of the profession when they teach music in grades 1-4. The factors that have been selected to be in focus for this research are "knowledge", "identity" and "flexibility negotiating external influences", and through closer study of these factors, the thesis tries to interpret, discuss, and reflect on the influence they have on the informants' professional understandings as music teachers. The informants in this master's thesis are all women in their 50s, with a general teacher education, and they have varying formal music education. Despite different music education, all three identify themselves as music teachers, and the reasons for that is one of the aspects that is examined in this work. The research was conducted as a hermeneutic phenomenological study, and the empirical data material consists of three individual interviews. The data material was analyzed through a “selective reading approach” (Postholm & Jacobsen, 2018, s. 161-162) to try and find the essence of the teachers' experiences with the phenomenon of professional understanding in music teaching. The discussion chapter of the master's thesis deals with the three factors that are mentioned above, and interprets, reflects, and discusses how these are expressed by the informants. The main findings indicate that knowledge is a central factor for two of the informants' professional understanding, while for the third informant it is the factor identity that has the most to say for the professional understanding. The last factor, flexibility negotiating external influences, is about what kind of flexibility the informants experience that they have in handling external influences, and how much or how little this influences their music teaching. The findings point to different degrees of influence among the three informants, but it appears that formal and informal frameworks, as well as management documents, have an impact on their teaching and professional understanding.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleProfesjonsforståelse i musikkundervisning
dc.typeMaster thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record