Show simple item record

dc.contributor.advisorRøkenes, Fredrik Mørk.
dc.contributor.authorGammelli, Maya.
dc.date.accessioned2022-07-09T17:23:50Z
dc.date.available2022-07-09T17:23:50Z
dc.date.issued2022
dc.identifierno.ntnu:inspera:110275169:36752874
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3004450
dc.description.abstractDramaaktiviteter har i de siste tiårene vist seg å være en nyttig metode i språkundervisning, og tidligere forskning indikerer at lærere i Norge er positive til ideen om å bruke drama i undervisning, samt at mange nå gjør det i en større grad. Med dette som bakgrunn, er målet med denne oppgaven å utforske lærerstudenters perspektiver på dramaaktiviteter for engelsk språklæring. Problemstillingen som skal undersøkes er følgende: «hva er lærerstudenters perspektiver på dramaaktiviteter for engelsk språklæring?». For å kunne undersøke dette, har jeg gjennomført en kvalitativ studie med et fenomenologisk studiedesign, hvor åtte lærerstudenter ble intervjuet ved bruk av parintervju. Perspektivene og tankene deres er sett opp mot tidligere forskning, samt den nasjonale læreplanen i Norge, da læreplanen er det viktigste dokumentet for både lærere og lærerstudenter å forholde seg til, studere og bruke i sin undervisningspraksis. Resultatene viser at lærerstudentene som ble intervjuet utviste generelt positive holdninger til bruken av dramaaktiviteter i engelskfaget, og at de anerkjente at metoden kan bli brukt til utviklingen av en rekke språkferdigheter. Resultatene indikerer også at deltakerne følte dramaaktiviteter er en autentisk læringsmetode som forbereder elever på den virkelige verden. Derimot indikerer samtidig resultatene at det fulle potensialet til drama aktiviteter kanskje ikke er realisert, da mange av deltakerne hadde en smal definisjon av drama aktiviteter, og så flere utfordringer ved bruken av det i et virkelig klasserom. Nøkkelord: Lærerstudenter, engelsk språklæring, drama aktiviteter, pedagogisk drama, dyadiske intervju, kvalitativ studie, fenomenologi.
dc.description.abstractOver the past decades, drama activities in its several forms have been found to be a useful approach in language classrooms by both scholars and teachers. Previous studies indicate that Norwegian teachers are positive to the idea of using drama, and that many currently do. With this in mind, the purpose of this thesis is to explore the perspectives pre-service teachers have of drama activities for EFL learning. The research question to be studied is as such: “what are pre-service teachers’ perspectives of drama activities for EFL learning?”. In order to study this, I have conducted a qualitative study using a phenomenological research design, where eight pre-service teachers were interviewed through the use of dyadic interviews. Their perspectives of drama activities for language learning are viewed in relation to previous research and the new national curriculum in Norway, as it is the most significant document both teachers and pre-service teachers need to study and utilize in their teaching. The results showed that the pre-service teachers interviewed were generally positive to using drama activities in the English subject, and that they recognized that the method can be used for development of a range of language skills. The results also indicate that the participants experienced drama activities as an authentic learning method that prepares pupils for the real world. However, simultaneously, the results imply that the full potential of drama activities may not be realized. Many of the participants had quite a narrow definition of drama activities and saw several challenges with using it in a real-life classroom. Keywords: Pre-service teachers, EFL learning, drama activities, pedagogical drama, dyadic interviews, qualitative study, phenomenology.
dc.languageeng
dc.publisherNTNU
dc.titlePre-service Teachers’ Perspectives on Drama Activities for EFL learning - A Qualitative Study
dc.typeMaster thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record