Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorUlleberg, Hans Petter
dc.contributor.authorJohnsen, Karen Hess
dc.date.accessioned2022-07-09T17:23:26Z
dc.date.available2022-07-09T17:23:26Z
dc.date.issued2022
dc.identifierno.ntnu:inspera:110002054:22652004
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3004432
dc.descriptionFull text not available
dc.description.abstractFormålet med denne masteroppgaven har vært å undersøke hvilke erfaringer lærere har med bruk av uteskole som alternativ læringsarena, rettet mot en spesifikk elevgruppe. Problemstillingen for studien har vært: «Hvilke erfaringer har lærere med bruk av uteskole som alternativ arena i møte med elever med atferdsproblemer i grunnskolen?». Atferdsproblemer er i denne oppgaven forstått som en del av skolens gråsone, der spesielle behov som følge av ulike variasjoner av utfordrende atferd setter krav til tilrettelegging av ordinær undervisning. Oppgavens søkelys har vært todelt: For det første har det blitt undersøkt hvilket utbytte elever med atferdsproblemer kan tenkes å ha av et slikt tilbud, sett fra lærernes perspektiv. For det andre rettes søkelyset mot lærernes rolle og hva de vektlegger i organisering av arenaen. For å undersøke problemstillingen empirisk ble det gjennomført kvalitative intervjuer av fire ulike lærere. Alle intervjupersonene har inngående erfaring med arbeidsmåten og anses som pådrivere for uteskolen ved sine enheter. Studiens metodevalg har tatt utgangspunkt i et fenomenologisk og hermeneutisk perspektiv. Dette har bevart informantenes erfaringer og perspektiver i sentrum, samtidig som disse senere har blitt fortolket i oppgavens analyse- og drøftingsdel. Den empiriske analysen er gjennomført med inspirasjon fra SDI-modellen (Stegvis-deduktiv-induktiv metode), for å sikre systematikk i arbeidet. Lærernes perspektiver har resultert i fire hovedkategorier av funn: 1) Aktivisering av kropp og sanser, 2) Uformell arena for positiv kontakt, 3) «Pålogget» lærer og 4) Alle kan mestre. De fire hovedkategoriene har blitt drøftet opp mot teori for å besvare prosjektets problemstilling, ved å utvikle en bredere fortolkning og forståelse av lærernes erfaringer. Studiens teoretiske rammeverk omhandler bruken av fysisk aktivitet og uterom i undervisning, erfaringslæring, mestringsforventning og forebyggende strategier. Dette er alle relevante perspektiver i spesialpedagogisk arbeid tilknyttet barn og unge med særskilte behov, i dette tilfellet atferdsproblemer. Det kommer frem at faktorer som å erfare mestring og relasjoner i nye undervisningsrammer kan bidra til en forebygging av blant annet livsmestrende kompetanse. Slike elementer er viktige for utsatte elevers trivsel og glede ved å gå på skolen, som følgelig kan bli grunnlag for læring og utvikling. Dette vil være verdifull kunnskap innen spesialpedagogikken, da mange elever i skolen opplever det utfordrende å etterkomme klasserommets tradisjonelle regler og forventninger til det å være elev.
dc.description.abstractThe purpose of this master thesis has been to examine what experiences teachers have with the use of “outdoor school” as an alternative arena, linked to a specific group of pupils. The research question for the study is: “What experiences do teachers have with the use of outdoor school as an alternative arena associated with pupils with behavioral problems in primary school?”. In this study, behavioral problems are understood as part of a “grey-area” in the education system, where special needs resulting from different variations of challenging behavior necessitates adjustments of the ordinary education services. The thesis´ focus has been twofold: First of all, to investigate what benefits the pupils with behavioral problems may have by participating in outdoor school, based on the teachers’ perspectives. Secondly, to understand the role of the teacher and what they emphasize in the organization of this alternative arena. To answer the research question, qualitative interviews of four teachers were conducted. All the teachers have in-depth experience with outdoor education and are the driving force behind the organization of outdoor school at their workplace. The thesis methodological approach is based on a phenomenological and hermeneutical tradition. This has preserved the informants’ experiences and perspectives in the center of the research, whilst these experiences have later been interpreted by the analysis and the discussion section of the study. The empirical analysis was carried out inspired by the SDI-method, to preserve a systematic way of working with the material. Analysis of the teachers’ narrations have resulted in four main categories of findings: 1) Activation of body and senses, 2) Informal arena for positive contact, 3) Teachers who are “online” and 4) Everyone can master. The four main categories have been discussed connected to a chosen theoretical framework to answer the research question, by developing a broader understanding of the teachers’ experiences. The theoretical framework highlights the use of physical activity and outdoor space in teaching, experiential learning, self-efficacy, and preventive strategies. These perspectives are all relevant in the field of special needs education, in this case associated with children with behavioral problems. Through the research results one can find that elements like experiencing mastery and relations in new structures of teaching can contribute to the development of life skills, among other things. Elements like this are important for the well-being and joy of attending school for vulnerable pupils, which can be a foundation for further learning and development. This knowledge is important within the field of special needs education, as many children can find it hard to adjust to the classroom´s traditional rules and expectations for the pupils.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.title"Mens leken er god" - En kvalitativ studie av læreres erfaringer med uteskole som alternativ læringsarena i møte med elever med atferdsproblemer i grunnskolen.
dc.typeMaster thesis


Tilhørende fil(er)

FilerStørrelseFormatVis

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel