Show simple item record

dc.contributor.advisorFrantz, Christopher
dc.contributor.authorSkinstad, Benjamin
dc.date.accessioned2022-07-07T17:21:05Z
dc.date.available2022-07-07T17:21:05Z
dc.date.issued2022
dc.identifierno.ntnu:inspera:106263327:17778570
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3003644
dc.description.abstractMed en økende aldrende befolkning antas det at antallet personer som vil trenge hjelp til med dagligdagse aktiviteter vil øke. Data peker også på økningen i muskel- og skjelettplager i den yrkesaktive befolkningen på grunn av lav fysisk aktivitet. Dette øker igjen antallet personer som vil trenge fysisk rehabilitering. Denne oppgaven utforsker bruken av spill på en rehabiliterende måte, med oppgavens fokus på utforskning av metoder for å øke brukervennlighet og tilpasningsevne i rehabiliteringsspillsystemer. Dette ble gjort gjennom litteraturstudier, samtaler med fagfolk, og til slutt design, utvikling og testing av et spillsystem, ved bruk av Virtual Reality-teknologi, der spillere må bevege kroppen sin i den virkelige verden for å spille spillet. Målet med denne oppgaven var å utforske metoder og teknikk for å forbedre tilpasningsevnen og brukervennlighet til spillsystemer, da det ser ut til at mange av dagens rehabiliteringsspill på markedet er vanskelige å bruke, og mangler potensiale for å tilpasses den enkelte bruker. Med det ferdigstilte systemet gjennomførte jeg en storskala test av systemet på en mangfoldig gruppe på 40+ rehabiliteringspasienter, med mål om å observere brukervennlighetsnivået til systemet mitt, og hvordan systemet var i stand til å tilpasse seg hver pasient. Resultatene indikerer at det er flere design- og utviklingsteknikker som kan brukes for å øke brukervennligheten og tilpasningsevnen til rehabiliteringsspill. Noen av disse er: Å hente designinspirasjon fra kulturelle fenomener og aktiviteter, sterke positive tilbakemeldinger på ønsket brukeratferd og designe systemer på en slik måte at alle variabler som påvirker en spilleropplevelse enkelt kan justeres under spilling. Denne oppgaven diskuterte også andre emner relatert til utvikling og bruk av rehabiliteringsspill, som langtidsbruk, designproblemer, spillere og helsepersonellbehov.
dc.description.abstractWith an increasing aging population, it is assumed the number of people who will require help with assisted living will increase. Data also points to the increase in musculoskeletal disorders in the working population due to low physical activity among the population. This in turn increases the number of people who will require physical rehabilitation. The core issue in regards to the usage of physical rehabilitation, is that patients lack of motivation is most common reason to patients dropping out of the program. An avenue that have been explored to decrease the drop in motivation among rehabilitation patients, is the usage of games in a rehabilitative fashion. The usage of games within rehabilitation has some issues, related to system usability and adaptability, as the user groups have complex needs. This thesis explore the usage of games in a rehabilitative manner, with thesis focal point being on the exploration of methods to increase usability and adaptability in rehabilitation game systems. This was done trough literature studies, talks with professionals, and finally the design, development and testing of a game system, utilizing Virtual Reality technology, where players are required to move their body in the real world, to play the game. The goals of this thesis was to explore methods and technique to improve on adaptability of usability of game systems, as it seems apparent that many of the current rehabilitation games on the market difficult to use, and lack the potential to be adapted for the individual users. With the finalised system, I conducted a large scale test of the system on a diverse group of 40+ rehabilitation patients, with the goal to observe the usability level of my system, and how the system was able to adapt to each patient. The results indicate that there are several design and development techniques that can be used to increase the usability and adaptability of rehabilitation games. Some of these are: Taking design inspiration from cultural phenomenons and activities, strong positive feedback loops on wanted user behavior and designing systems in such a way that all variables that affect an player experience can be adjusted easily during play. This thesis also discussed other topics related to the development and usage of rehabilitation games, like long term usage, design issues, player and healthcare personnel needs.
dc.languageeng
dc.publisherNTNU
dc.titleExerski - Exploration of methods to increase adaptability and usability in rehabilitation games
dc.typeMaster thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record