Show simple item record

dc.contributor.advisorBerntsen, Kirsti Elisabeth
dc.contributor.authorPedersen, Mathias
dc.contributor.authorDanielsen, Herman Berger
dc.date.accessioned2022-07-07T17:20:57Z
dc.date.available2022-07-07T17:20:57Z
dc.date.issued2022
dc.identifierno.ntnu:inspera:111687478:111691898
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3003637
dc.description.abstractDenne rapporten formidler hvordan vi utviklet et teknisk verktøy for kunstgressprosjektet (Kunstgress 2021 (KG2021)). KG2021 er et prosjekt utført av Senter for idrettsanlegg og teknologi (SIAT) ved NTNU. Applikasjonen har som mål å formidle innsikten etablert av prosjektet til eiere, innkjøpere og beslutningstakere angående kunstgressbaner og potensielt bidra til mer bærekraftige kunstgressbaner. Kunstgressmarkedet vil bli beskrevet for å etablere en felles forståelse av grunnlaget for å utvikle applikasjonen. Endringsledelse og datadrevet beslutningsledelse vil også bli belyst da dette er relevante fagtemaer for å belyse applikasjonens kontekst for bruk. Et teknisk verktøy må passe inn brukernes kontekster og fagbakgrunn dersom det skal bli anvendt og faktisk kunne bidra til endret praksis – her, som mer bærekraftige fotballbaner. Våre forsknings- og utviklingsmetoder er inspirert av utviklingsvitenskap, Design Science Research- rammeverket, og basert på kontinuerlig iterasjon under utvikling. Under utviklingsfasene var møter med oppgavestilleren en hyppig aktivitet. Hensikten var å konsentrere seg om kravspesifikasjonen og løsningens overordnede utforming. Etter å ha bestemt kravene var prototyping neste oppgave å fullføre før brukertestene ble utført. Brukertestene ga oss viktige og nødvendige tilbakemeldinger for å videreutvikle vår endelige løsning. Resultatet av denne bacheloroppgaven er et fullt tilgjengelig dashbord som visualiserer og sammenstiller data basert på et datasett fra 37 kunstgressbaner som er lokalisert rundt om i Norge. Dashbordet viser de ulike aspektene knyttet til både økonomiske og miljømessige kostnader ved å eie en bane, spesielt vedlikeholdskostnader over 10 år. Et slikt dashbord vil for KG2021 kunne være et nøkkelelement som muliggjør bredere formidling og mer generell kunnskap rundt det komplekse temaet som bærekraftige kunstgressbaner er.
dc.description.abstractThis report conveys how we developed a technical tool in the context of the Artificial Turf project (Kunstgress 2021 (KG2021)). KG2021 is a project conducted by the Centre for sports facilities and technology (SIAT) at NTNU. The application is aimed for dissemination of the insight established by the project to -owners, procurers and decision-makers regarding artificial sport pitches and potentially contribute to more sustainable artificial pitches. The artificial turf market will be described to establish a common understanding of the reason for developing the application. Change management and data-driven decision making will also be highlighted as relevant topics for our work. Our technical tool can be used, thus contributing to more sustainable sports pitches insofar as it fits with the users' context of work practices and areas of expertise. Our methods are inspired by the Design Science Research methodology, and agile system development with continuous iterative development for establishing our design. During the development phases, meetings with our client contact were a frequent activity. The purpose being to concentrate first on the requirements specification and the application's overall design. After deciding the requirements, prototyping was the next task to complete before conducting the user tests. The user tests provided us with valuable and necessary feedback for completing our final solution. The outcome of this bachelor's thesis is a fully accessible dashboard which visualises data for comparison based on a dataset of reports from 37 artificial pitches throughout all of Norway. The dashboard displays the different aspects in regard to both the economic and environmental costs of owning a pitch, notably the maintenance costs over a 10-year period. Making this dashboard for KG2021 could facilitate wider dissemination and better general knowledge on the complex topic of achieving sustainable artificial football pitches.
dc.languageeng
dc.publisherNTNU
dc.titleSmart use of IT for better artificial turf pitches - development of a visualisation tool for dissemination of sustainability research
dc.typeBachelor thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record