Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorIsaksen, Lasse
dc.contributor.authorKaur, Jasmeen
dc.date.accessioned2022-06-24T17:21:03Z
dc.date.available2022-06-24T17:21:03Z
dc.date.issued2022
dc.identifierno.ntnu:inspera:111257804:34926507
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3000736
dc.descriptionFull text not available
dc.description.abstractBakgrunn for valg av tema relasjonsbygging er at relasjon har en stor betydning for alle yrkesgrupper i samhandling mellom mennesker. Relasjonens betydning er avgjørende for videre samarbeid til endringer i ens liv. I møte med sårbare barn er det du som voksen som har ansvaret for å skape trygge omgivelser for ungdommen, og ikke omvendt. Det er viktig å ha bevissthet over yrkesrollen man har i møte med barn og unge, og kunnskap om relasjonsbygging med sårbare ungdommer som har behov for ekstra støtte gjennom hverdagen. Det handler om å vise omsorg, skaper rom for å bygge tillit og vise ungdommen at det er voksne rundt som ikke gir opp på deg. Alle unge er aktører i sitt eget liv. Det er viktig at voksne rundt tar hensyn til det og bruker det som fordel ved videre samarbeid. Skole er en viktig plattform for barn og unges liv. Vi bruker store deler av livet vårt på skolen hvor vi tilegner oss læring, samarbeid og samhandling med andre. Det er en viktig sosialiseringsinstans for unge og er med på å utvikle deres sosiale ferdigheter. En miljøveileder har en viktig rolle som voksenperson for mange ungdommer på en videregående skole, spesielt for sårbare ungdommer. I arbeid med barn og unge vil man som yrkesutøver møte på utfordringer og etiske dilemmaer som kan gi konsekvenser for relasjonen man har bygd opp over tid. Som yrkesutøver er du pliktig til å utøve rollen du har, uavhengig konsekvens på bekostning av barnets beste.
dc.description.abstractThe background for choosing the theme of relationship building is that relationship is of great importance to all occupational groups in interaction between people. The importance of the relationship is crucial for further cooperation for changes in one's life. In dealing with vulnerable children, it is you as an adult who is responsible for creating a safe environment for the youth, and not the other way around. It is important to be aware of the professional role you have in meetings with children and young people, and knowledge about building relationships with vulnerable young people who need extra support throughout everyday life. It's about showing care, creating space to build trust and showing young people that there are adults around who do not give up on you. All young people are actors in their own lives. It is important that adults around take this into account and use it to their advantage in further collaboration. School is an important platform for children and young people's lives. We spend large parts of our lives at school where we acquire learning, cooperation and interaction with others. It is an important socialization body for young people and helps to develop their social skills. An environmental supervisor has an important role as an adult for many young people in upper secondary school, especially for vulnerable young people. When working with children and young people, you as a professional will encounter challenges and ethical dilemmas that can have consequences for the relationship you have built up over time. As a professional, you are obliged to perform the role you have, regardless of the consequence at the expense of the child's best interests.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleDen gode relasjon gjennom miljøterapeutisk arbeid
dc.typeBachelor thesis


Tilhørende fil(er)

FilerStørrelseFormatVis

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel