Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorVatn, Jørn
dc.contributor.authorJohansen, Stian Solem
dc.contributor.authorSunde, Per
dc.date.accessioned2022-05-30T12:22:51Z
dc.date.available2022-05-30T12:22:51Z
dc.date.issued2022
dc.identifierno.ntnu:inspera:100624713:39680938
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2996816
dc.description.abstractDenne oppgaven har sett på muligheter for forbedring av vedlikeholdsstrategi knyttet til korrosjon under isolasjon. En Markov degraderingsmodell ble utviklet og benyttet for modellering av tilstandsutvikling og optimalisering av vedlikeholdsstrategier. Dette ble gjort ved å analysere empiriske data fra et prosessanlegg hvor Maintech gjennomfører risikobasert inspeksjon av korrosjon under isolasjon. Disse dataene ble så supplert med litteratur, praktisk kunnskap og kvalitativ informasjon fra Equinor, Axess og Maintech. Dette ble videre benyttet for å modellere ulike vedlikeholdsstrategier knyttet til korrosjon under isolasjon. Enkelte antagelser ble gjort for å få en modell tilpasset virkeligheten. Blant annet måtte inspeksjonsmatrisen inkluderes på en suboptimal måte. Modellen ble videre brukt til å modellere ulike vedlikeholdsstratergier. Dette ble gjort fra et kostnadsperspektiv, med hensyn til potensialet for lekkasjer. Markov-modellen fungerte som tiltenkt, og ga klare resultater for strategiene som ble modellert. Resultatene indikerer at det vil være potensiale for forbedring av vedlikeholsstrategien knyttet til korrosjon under isolasjon. Kostnader hadde en sentral rolle i modelleringen. Resultatene for kostnader viste at i et kortsiktig perspektiv så vil inspeksjonskostnader være dominerende, men i et langsiktig perspektiv vil reparasjoner, eventuelle produksjonstap og ulykker være den dominerende kostnadsposten. Resultatene viste at vedlikeholdsstrategier bør ses på i et langsiktig perspektiv, og tilpasses anleggets tiltenkte levealder. Data bør også samles inn systematisk gjennom hele anleggets levealder. Modellen viste gode evner for modellering, men vil ha behov for videre validering og tilpasninger for ytterligere forbedringer.
dc.description.abstractThis assignment has addressed opportunities for improving maintenance strategies related to corrosion under insulation. A Markov degradation model was developed and used for modeling state development and optimization of inspection intervals, methods, and strategies. This was done using empirical data from a process plant where Maintech performs risk-based inspections by stripping and visual inspection. These data were then supplemented by literature, practical knowledge, and qualitative information from Equinor, Axess, and Maintech. This was further used to model different maintenance strategies related to corrosion under insulation. Some assumptions had to be made to get a model adapted to reality. Among other things, the inspection matrix had to be part of a non-optimal way. This was further used to model optimal intervals, methods, and strategies. This was done from a cost perspective but also in terms of security. The Markov model worked as intended and gave clear results for the chosen strategies. The results indicated the potential for improving maintenance strategies related to corrosion under insulation. Costs played a central role in the modeling. The results for costs showed that in the short term, inspection costs will be dominant, but in a longer perspective, repairs, production losses, and potential accidents will be the dominant cost provider. The results showed that maintenance strategies should be seen in a long-term perspective, and adapted to the plant's intended lifespan. Data should also be collected systematically throughout the life of the plant. The model showed good capabilities for modeling but will need further validation and adaptations for further improvements.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleVedlikeholdsoptimalisering av korrosjon under isolasjon - En case-studie med bruk av empiriske data
dc.typeMaster thesis


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel