Show simple item record

dc.contributor.advisorToussaint, Pieter Jelle
dc.contributor.authorHagström, Kajsa
dc.contributor.authorRøe, Jon Anders
dc.date.accessioned2022-04-17T17:19:20Z
dc.date.available2022-04-17T17:19:20Z
dc.date.issued2021
dc.identifierno.ntnu:inspera:92142965:32312676
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2991192
dc.description.abstractI Helse-Norge jobber man mot det overordnede målbildet om én innbygger – én journal, og for å realisere målbildet jobbes det med forskjellige tiltak både regionalt og nasjonalt. For å gjennomføre disse tiltakene har man valgt ulike digitaliseringsstrategier for å oppnå samme målbilde. Dette masterprosjektet har undersøkt hvilke digitaliseringsstrategier som er de mest fremtredende innen offentlig sektor. I tillegg har masterprosjektet undersøkt hvilke digitaliseringsstrategier som er benyttet i to utvalgte caser. Masterprosjektet har også undersøkt hvordan man i de to casene kom frem til valgt digitaliseringsstrategi, og hvilke drivere som lå til grunn for dette valget. Casene som oppgaven tar for seg er Midt-Norge sin satsning Helseplattformen, og Oslo kommune sin satsning Helsedata i Oslo. Masteroppgaven er gjennomført som en kvalitativ studie hvor datainnsamling har foregått ved hjelp av semistrukturerte intervjuer av informanter fra casene. Da vi startet dette masterprosjektet hadde vi antagelsen av at valg av digitaliseringsstrategi var en kunnskapsbasert prosess som baserte seg på noen eksplisitte drivere som legger føringer for valget. Funnene våre viser at valg av digitaliseringsstrategi også påvirkes av mer implisitte drivere som kan synes å være mer subjektive og tilfeldige. Faktorer som tidsepoke for når valget er tatt, arbeidsmetodikk i virksomheten og erfaringsbasert kunnskap er drivere som har påvirket valg av digitaliseringsstrategi i våre caser. Vi håper at masteroppgaven vår kan være en inspirasjon til videre forskning på sammenhengen mellom implisitte drivere og valg av digitaliseringsstrategi, samt betydningen av virksomhetens arbeidsmetodikk og strategivalg. Vi tror også at masteroppgaven vår kan bidra med å forklare hvorfor dagens digitaliseringssatsinger er som de er. I tillegg kan oppgaven forhåpentligvis gi lettere tilgang til informasjon som ellers er krevende å få oversikt over, og som kan være av interesse for allmenheten.
dc.description.abstractThe Norwegian healthcare system works towards the overall vision of one inhabitant - one medical record. To fulfill the vision various actions and activities have been initialized and started, both on regional and national level. To carry out these activities, different digitization strategies have been chosen to achieve the same vision. This master's thesis has investigated which digitalisation strategies are the most prominent in the public sector. In addition, the master's thesis has investigated which digitalisation strategies have been used in two selected cases. The master's thesis has also considered the process that led to the chosen digitalisation strategy in the two cases. We have also looked at what factors were the basis for this choice. The two cases this master thesis study are Central Norway's project Helseplattformen, and Oslo Municipality's digitalisation initiative Helsedata i Oslo. The master's thesis has been carried out as a qualitative study where data collection has taken place by means of semi-structured interviews of informants from the cases. When we started with this master's thesis, we had the assumption that the choice of digitalisation strategy was a knowledge based process based on explicit drivers. Our findings show that the choice of digitalisation strategy is also influenced by more implicit drivers that may seem more subjective and random. Factors such as the time period when the choice is made, working methods in the company and experience-based knowledge are drivers that have influenced the choice of digitalisation strategy in our cases. We hope that our master's thesis can be an inspiration for further research on the connection between implicit drivers and the choice of digitalisation strategy, as well as the importance of the company's work methodology and strategy choice. We also believe that our master's thesis can help explain why today's digitalisation initiatives are as they are. In addition, our thesis can hopefully provide easier access to information that is otherwise demanding to get an overview of, and which may be of interest to the general public.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleDigitaliseringsstrategier i helsevesenet
dc.typeMaster thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record