Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorAlbrechtsen, Eirik
dc.contributor.authorWarendorph, Fabian
dc.contributor.authorWestgaard, Espen
dc.date.accessioned2022-03-25T18:19:27Z
dc.date.available2022-03-25T18:19:27Z
dc.date.issued2021
dc.identifierno.ntnu:inspera:85322208:85323782
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2987755
dc.description.abstractArbeidere i bygge- og anleggsnæringen er blant de mest utsatte for skader og dødsfall i norsk industri. Derfor fremkommer det et behov for nye verktøy og metoder for å måle sikkerhet, som igjen kan danne grunnlag for handlinger. En «forutseende sikkerhetsindikator» er en indikator som endres før tap av kontroll på en farekilde oppstår og med det forutser en fremtidig endring i normalsituasjon. Slike indikatorer er et relativt nytt felt innen både sikkerhetsforskning og næringslivet forøvrig. Det er dog vist i en rekke studier at bruk av slike indikatorer kan danne grunnlag for økt kontroll på ulykkesrisiko. Derfor har denne oppgaven studert forutseende sikkerhetsindikatorer i norsk bygge- og anleggsnæring med hensikt å identifisere hvordan bruk av slike indikatorer kan øke kontrollen på sikkerhet i prosjekter. Den begrensede bruken av forutseende sikkerhetsindikatorer i bygge- og anleggsnæringen førte til at studerte indikatorer i de fleste tilfeller var konseptuelle eller på et tidlig utprøvingsstadie. Derfor ble det gjennomført intervjuer med erfarne representanter som har lederansvar for sikkerhet for å oppnå innsikt og forståelse for behovet i næringen. I tillegg ble det gjennomført flere workshops med deltakere fra et pågående forskningsprosjekt, med hensikt å skape diskusjon rundt hvordan forutseende sikkerhetsindikatorer kan implementeres. Et sett med evalueringskriterier basert på indikatorteori fra ulike fagområder er utarbeidet for å skape en standardisert tilnærming til evaluering av sikkerhetsindikatorer. En ny forutseende sikkerhetsindikator ble også utviklet for å forstå hvilke muligheter og utfordringer som bør hensyntas ved utvikling. Evalueringskriteriene dannet grunnlag for evaluering av indikatorene studert, som videre dannet grunnlag for identifikasjon av trender. Funn identifisert gjennom evaluering og øvrige innspill fra intervjuer er videre presentert: • For å oppnå utbytte ved bruk av forutseende sikkerhetsindikatorer må årsaker forstås og brukere må ha tilstrekkelig kompetanse • Forutseende sikkerhetsindikatorer har i likhet med forsinkede utfordringer knyttet til å være robuste mot manipulasjon • Implementering av nye rutiner og verktøy i bygge- og anleggsnæringen møter motstand hvis det er ressurskrevende • Indikatorer som skal brukes av entreprenører bør være mindre ressurskrevende og i større grad baseres på eksisterende rutiner og datainnsamling, enn indikatorer som skal brukes av byggherrer og rådgivende bedrifter • Beslutningstakere bør være innforstått med bakenforliggende årsaker til en indikatorverdi og ikke basere beslutninger utelukkende på en tallverdi De utviklede evalueringskriteriene har til hensikt å danne grunnlag for utvikling av forutseende sikkerhetsindikatorer, men skal også øke forståelsen av eksisterende indikatorer. Funnene presentert kan danne grunnlag for en bedre tilnærming til konseptet, hvor organisasjoner bør være klar over faktorer som kan føre til feilaktig bruk av en indikator. For å validere hvorvidt de studerte indikatorene har en kausal sammenheng med sikkerhetsprestasjon kreves mer forskning. Dette er foreslått gjennom et utviklet evalueringshierarki. Resultatene fra oppgaven danner grunnlag for videre forskning på forutseende sikkerhetsindikatorer både i BA-næringen og andre næringer som bruker sikkerhetsindikatorer for å måle kontroll på ulykkesrisiko.
dc.description.abstractConstruction workers are among the most exposed in Norwegian industry considering risk of injuries and death. Therefore, there is a need for new tools and methods for measuring safety, which in turn can form basis for risk-reducing actions. A leading safety indicator is defined as an indicator which changes before loss of control on a hazard and thus predicts future change in the normal situation. Such indicators are a relatively new field in safety research, as it is within other fields in general. However, it has been shown in a number of studies that the use of such indicators can form basis for increased control over accident risk. Hence, this thesis has presented leading safety indicators developed for the Norwegian construction industry to identify how use of leading indicators can increase control over safety in projects. The limited use of leading safety indicators in the construction industry means that the indicators studied were, in most cases, conceptual or at an early stage of testing. Therefore, interviews were conducted with experienced representatives who has a managerial responsibility for safety to gain further insight and understanding of the industry’s needs. In addition, workshops were conducted with participants from an ongoing research project to create a discussion about how leading safety indicators can be phased into the industry. A set of evaluation criteria, based on indicator theory from several fields, were developed to create a standardized approach to evaluating safety indicators. A new leading safety indicator was also developed to show the opportunities and challenges that should be considered when developing safety indicators. The evaluation criteria formed basis for evaluating the indicators studied, which then formed basis for identifying trends. Findings identified through evaluation and further input from interviews are presented: • To achieve benefits through the use of leading safety indicators, causes must be understood and users must have sufficient competence • Leading safety indicators also face challenges regarding being robust against manipulation, as is the case for lagging safety indicators • Implementation of new routines and tools in the construction industry is met with aversion if they require too many resources • Indicators used by contractors should require less resources and should to a greater extent be based on existing routines and data collection, than indicators used by project owners and consulting companies • Decision makers should understand the underlying causes of an indicator value and not base decisions solely on a numerical value The evaluation criteria developed were proposed to form basis for future development of leading safety indicators, but also to increase understanding of existing indicators. Findings presented can form basis for a better approach to the concept, where organizations should be aware of factors that may lead to incorrect use of an indicator. To validate if the indicators studied have a causal relationship with safety performance, more research is required. This has been proposed through an evaluation hierarchy which has been developed. Results from this thesis form basis for further research on leading safety indicators in the construction industry as well as in other industries that use safety indicators to measure control over risk.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleHvordan måle sikkerhet Kritiske faktorer for evaluering og utvikling av forutseende sikkerhetsindikatorer.
dc.typeMaster thesis


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel