Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorKongsvik, Trond Øystein
dc.contributor.authorLarsen, Eivind
dc.date.accessioned2022-03-23T18:19:26Z
dc.date.available2022-03-23T18:19:26Z
dc.date.issued2022
dc.identifierno.ntnu:inspera:100624992:9249244
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2987168
dc.description.abstractSkipsfartsnæringen er en sentral aktør i det globale samfunnet når det gjelder transport av varer og personell. Næringens omfang og egenart skaper betydelig risiko knyttet til sikkerhet, eiendeler og miljø, samt kommersielle aspekter, som påvirker et bredt spekter av interessenter. Selv om sikkerheten har utviklet seg i positiv retning gjennom de siste tiårene, er det behov for å opprettholde en proaktiv sikkerhetsstyring. Prestasjonsindikatorer brukes ofte av rederier som en del av deres sikkerhetsstyringssystemer. De siste årenes økte oppmerksomhet rundt hvordan industrien og enkeltrederier håndterer risik har aktualisert konseptet med prestasjonsindikatorer. Hovedmålet med denne oppgaven er å utforske hvordan bruk av prestasjonsindikatorer kan forbedre sikkerhetsstyringen i skipsfart. For å gjøre dette er det søkt å etablere forståelse for hvordan rederier i dag bruker indikatorer. Dette er gjort gjennom en multippel casestudie med fire selskaper innenfor ulike segmenter. I tillegg er det gjennomført en evaluering av hvordan relevant teori kan anvendes i utvikling og anvendelse av prestasjonsindikatorer. De inkluderte teoriene, metoden og modellene tar for seg både de lineære og ikke-lineære aspektene ved et sosioteknisk system. Perspektiver innenfor Resilience Engineering har blitt vektlagt og anses som et verdifullt supplement til det mer tradisjonelle synet på sikkerhet. Casestudiene avdekket at det er mange likheter med hensyn til type indikatorer og hvordan de brukes som en del av styringssystemet. Generelt ble det oppfattet at anvendelse av indikatorer er en verdifull komponent i styringen av sikkerhet. Ved å se på det anvendte settet med indikatorer, kombinert og individuelt, er flertallet av den reaktive typen, med fokus på ulykker, skader og avvik. Konteksten til den enkelte virksomhet, og skipsfartsnæringen som helhet, anses å ha innflytelse på anvendelsen. Det regulatoriske rammeverket og høy oppmerksomhet på samsvar, som en egenskap ved den generelle shippingkonteksten, er ett eksempel på dette. Oppgaven viser hvordan ulike metoder kan brukes for å utvikle indikatorer, individuelt og kombinert. De kan deles inn i to hovedkategorier; de som fokuserer på sikkerhetsfremmende faktorer og de som fokuserer på viktige aktiviteter og prosesser, inkludert aspekter ved dynamikk og variasjon. De er proaktiv orientert og kan støtte utviklingen av mer proaktive indikatorer og forbedret sikkerhetsstyring, blant casestudie selskapene og skipsfartsnæringen som helhet. Oppgaven vises også hvordan metoder og modeller kan brukes for å vurdere og oppnå en god balanse innenfor settet av indikatorer, med fokus på korrelasjon mellom godt fordelte indikatorer og evnen til å se både sikkerhetsrelaterte og økonomirelaterte indikatorer i samme bilde, for å inngå at ett perspektiv prioriteres på bekostning av det andre.
dc.description.abstractThe shipping industry is a key actor in the global society with regard to transportation of goods and personnel. The extent and nature of the industry creates considerable risk related to safety, assets and environment, as well as commercial aspects and the global value chains, affecting a broad spectre of stakeholders. Although, safety performance has developed in the positive direction through the past decades, the need to maintain a proactive safety management remains. Performance indicators are commonly used by shipping companies as part of their safety management systems. The resent years increased attention on how the industry and individual shipping companies manage risk, have actualized the concept of performance indicators. The main objective of this thesis is to explore how application of performance indicators can improve safety management in shipping. In order to do this, an understanding of how shipping companies currently apply indicators have been sought. This have been done through a multiple case-study involving four companies within different segments. In addition, an evaluation of how relevant theory can be applied in the development and application of performance indicators, have been carried out. The included theories, metho and models address both the linear and non-linear aspects of a socio-technical system. Perspectives of Resilience Engineering have been emphasized and is considered as a valuable supplement to the more traditional view of safety. The case studies revealed that there are many similarities with regard to type of indicators and how they are applied as part of the management system. In general, it was perceived that application of indicators are a valuable constituent in the management of safety. By looking at the applied set of indicators, combined and individually, the majority are of the reactive type, focusing on accidents, injuries and deviations. The context of the individual company, and of the shipping industry as whole, is considered to have influence on the application. The regulatory framework and high attention to compliance, as an attribute of the general shipping context, is one example of this. The thesis shows how different methods can be applied to develop indicators, individually and combined. They can be divided in two main categories; those that focus on safety promoting factors and those that focus on important activities and processes, including aspects of dynamics and variability. They are proactive oriented and can support the development of more proactive indicators and improved safety management, amongst the case study companies and the shipping industry as a whole. It is also shown how methods and models can be applied to assess and obtain a good balance within the set of indicators, focusing on correlation between well distributed indicators and the ability to see both safety-related and economy-related indicators in the same picture, avoiding inappropriate efforts on one at the expense of the other.
dc.languageeng
dc.publisherNTNU
dc.titleSafety performance indicators in shipping
dc.typeMaster thesis


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel