Show simple item record

dc.contributor.advisorKvangarsnes, Marit
dc.contributor.authorSætnan, Ole Petter
dc.date.accessioned2022-03-12T18:22:57Z
dc.date.available2022-03-12T18:22:57Z
dc.date.issued2021
dc.identifierno.ntnu:inspera:97720920:64372236
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2984888
dc.description.abstractBakgrunn I mars 2020 ble den smittsomme sykdommen covid-19 definert som en pandemi. Også i Norge ble mange mennesker smittet med covid-19, og norske sykehus og intensivsykepleiere fikk ansvaret for pasienter med covid-19. Dette nye viruset ble en utfordring for intensivsykepleiere, og de opplevde flere aspekter ved sykdommen som gjorde det krevende å yte sykepleie til denne pasientgruppen. Hensikt Hensikten med studien var å få kunnskaper om hvordan intensivsykepleiere har erfart å gi sykepleie til pasienter med covid-19 som har fått respiratorbehandling i ulike faser av pasientforløpet. Smittevern, kommunikasjon og samarbeid i sykepleien er lagt vekt på. Metode En kvalitativ studie med semistrukturerte intervju ble gjennomført på to intensivavdelinger i Midt – Norge fra mai til juni 2021. Det ble foretatt et strategisk utvalg av informanter: åtte intensivsykepleiere med erfaringer fra å ivareta pasienter med covid – 19, i den tidlige fasen av pandemien. Studien har et narrativt design og dataene ble tematisk analysert. Resultat Analysen resulterte i tre tema som beskriver intensivsykepleiernes erfaringer, i ulike faser av pasientforløpet. Mangel på smittevernrutiner og retningslinjer, beskriver at det manglet rutiner, retningslinjer og beskyttelsesutstyr i møte med pasienter med covid – 19. Smittevernet – en utfordring for samarbeid og sykepleie, beskriver hvordan smittevernet ble en utfordring for samarbeid og kommunikasjon med pasienten og kollegaer. Utfordrende omsorg for ekstuberte pasienter og pårørende, beskriver utfordringene med det å ivareta på en god nok måte, isolerte pasienter og deres pårørende. Konklusjon Denne studien viser hvordan intensivsykepleiere har erfart flere utfordringer ved det å utøve sykepleie til pasienter med covid-19, gjennom hele pasientforløpet. Smittevernet til disse pasientene hadde en betydelig innvirkning på intensivsykepleiernes utøvende sykepleie og hverdag. Funnene tilsier at man må forberede seg bedre til en pandemi, og se på tiltak i forhold til den organisatoriske planen, både lokalt og nasjonalt. Samtidig vil det være aktuelt å utvikle og ta i bruk teknologi som kan være et hjelpemiddel og en ressurs for å ivareta kontakten mellom pasient og pårørende, og eventuelt legge til rette for bedre kommunikasjon mellom kollegaer.
dc.description.abstractBackground In March 2020, the covid-19 virus was declared as a pandemic virus. Also in Norway there became many peoples infected with covid-19, and several persons became hospitalized, and even had to have treatment in the intensive care unit. The covid-19 virus was a new type of virus that led to a challenging and new way of working for the intensive care nurses. Aims To study the experiences of the intensive care nurses nursing for patients treated with mechanical ventilation and with covid-19, through the whole patient course. Methods A qualitative study with semi-structured individual interviews conducted at two intensive care units in Norway, from May 2021 to June 2021. The participants were eight intensive care nurses, with experience from nursing of patients with covid-19, in the early phase of the pandemic. The study has a narrative design and data was thematic analyzed. Results The data analysis resulted in three main themes, that describes the intensive care nurses’ experiences of nursing for patient with covid-19 at the intensive care unit: Lack of routines and guidelines about infection control, The infection control – a challenge for cooperation and nursing, Challenging care for extubated patients and family. Conclusion The study shows how intensive care nurses have experienced several challenges in nursing for patient with covid-19. The infection control regarding these patients has an impact on the overall nursing. The findings show us the need of better preparation for a pandemic, and to better the cooperation routines in the unit. To better the family care and communication with family and patient, there is a need for technological development to find aid that can be used in practice.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleIntensivsykepleiere sine fortellinger om smittevern og kommunikasjon i sykepleie til pasienter med covid-19 i pasientforløpet
dc.typeMaster thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record