Show simple item record

dc.contributor.advisorSæther, Erik Andreas
dc.contributor.authorSolli, Rune Storbekkrønning
dc.date.accessioned2022-03-11T18:19:19Z
dc.date.available2022-03-11T18:19:19Z
dc.date.issued2022
dc.identifierno.ntnu:inspera:75355922:75548348
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2984867
dc.description.abstract“Det er ikke Forsvaret alene som skal forsvare Norge. Det er oss alle.” Påtroppende Forsvarssjef Erik Kristoffersen (DN lørdag, uke 20, 2020). Denne oppgaven fokuserer på en liten bit av Norges totalforsvar som i dag er mye overlatt til det sivile samfunn, nemlig håndteringen av ulike angrep og trusler i det digitale rom. I tillegg til virksomhetenes egne ressurser så er det er etablert mer sentraliserte responsmiljø innad i ulike samfunnssektorer, såkalte Computer Emergency Response Teams (CERTer). Denne masteroppgaven tar utgangspunkt i at hendelseshåndtering i det digitale rom, i sin form og natur, er sterkt beslektet med problemstillinger som historisk har blitt håndtert av politi og militære i det fysiske rom. Etter hvert som avhengigheten til de digitale løsningene og nettverksstrukturene øker, så blir staten og samfunnet stadig mer sårbar også i dette domenet. Det er historisk gjennomført en rekke studier av innovasjon og forutsetninger for innovasjon i det militære domenet. Man kan ta utgangspunkt i erfaringer fra århundrer med utvikling av våpensystemer, stridsteknikk og militære doktriner. Innledningsvis tar derfor oppgaven kort for seg noen av de etablerte teoriene for økt innovasjon i militære organisasjoner. I perioder har forsvarssektoren vært fremst på utvikling og anvendelse av ny teknologi og utvikling av effektive organisasjoner og team. Slik anses det derimot ikke alltid å være i dag. Teknologiutviklingen skjer nå raskere enn noen gang, og det er først og fremst de kommersielle kreftene som driver utviklingen framover. Derfor gjennomgås også innovasjons- og team-teorier spesielt orientert mot sivile virksomheter i oppgavens teoridel. De militære avdelingene som i nyere tid anses å ha den høyeste innovative evnen er spesialstyrkene. Kanskje ikke overraskende så er spesialstyrkene også de militære enhetene som kulturelt og strukturelt har mest til felles med moderne “lærende organisasjoner” i det sivile. Dette er ikke organisasjoner som har de strenge hierarkiske strukturene som ofte kjennetegner militære avdelinger. Denne oppgaven tar utgangspunkt i at det finnes noen likhetstrekk i vilkår for vellykket innovasjonsevne hos de norske spesialstyrkene og hos norske hendelseshåndterings-team for cyberdomenet. Spesialstyrkene blir derfor brukt som en referansecase i studien av CERT-miljøene. Likheter og ulikheter drøftes i oppgaven. Det identifiseres noen særtrekk ved spesialstyrke-miljøene som anses som særlig viktige forutsetninger for deres suksess, og det undersøkes om disse særtrekkene og premissene kan ha en overføringsverdi til CERT-miljøene. Spesielt forsøker oppgaven å identifisere læringsmomenter knyttet til utvikling av effektive og innovative team. De studerte CERT-miljøene viser seg å allerede ha en teamkultur, organisasjonskultur og ledelsesfilosofi som ligner mye på den som har eksistert i spesialstyrke-miljøet lenge. Dette er en overveiende egalitær kultur som preges av grunnleggende felles verdier, høy faglig integritet, høy tillit, ansvarsfølelse og vilje til eksperimentering. Ledelsen fokuserer på å inkludere hele fellesskapet i de beslutninger som skal tas, og teamene blir gitt høy autoritet og autonomitet. Man opprettholder fart og retning gjennom felles verdier, felles mål og ved at de ansatte identifiserer seg mer med organisasjonens leveranser enn ved egne personlige prestasjoner. Organisasjoner og enheter med ansvar for sikkerhet, forsvar og hendelseshåndtering i det digitale domenet er relativt unge og fremdeles i støpeskjeen, men de vil med stor sikkerhet også måtte opprettholde en evne til hurtig læring, omstilling og innovasjon, i takt med trusselaktører i stadig utvikling, på samme måte som spesialstyrkene. CERT-miljøene har identifisert en betydelig utfordring i å skulle holde på sin etablerte kultur i møte med et stadig økende press om vekst. Denne oppgaven studerer ikke vilkår for en slik vellykket vekst, men en slik studie kunne være et meningsfullt utgangspunkt for videre undersøkelser. Og en videre sammenligning med spesialstyrkene kan være hensiktsmessig. Resultatene i denne oppgaven antyder at spesialstyrkene har skapt seg et fortrinn gjennom en sterkere bevissthet om sin identitet, kultur og historie. Spesialstyrkene har utnyttet dette i forbindelse med omorganiseringer og en betydelig skalering de siste 20 år. Oppgaven antyder at deres vellykkede vekst også kan forklares med en slik sterk kulturell bevissthet, og et fokus på nettopp opprettholdelse av en kultur for effektive, autonome, innovative og modne team. Oppgaven baserer seg på eksisterende studier av spesialstyrke-miljøet, velkjent teamteori og innovasjonsteori. Men det er også hentet inn ny empiri gjennom i alt 7 semistrukturerte intervju av ledere og team i 3 ulike CERT miljø. Oppgaven fokuserer på teamet, og teamets betydning for den innovative evnen.
dc.description.abstract"It is not the Armed Forces alone that will defend Norway. It's all of us.” Oncoming Chief of Defense Erik Kristoffersen (DN Saturday, week 20, 2020). This thesis focuses on a small part of Norway's total defense today largely handled by the civil society, namely the handling of various attacks and threats in the digital space. In addition to resources within the different civilian firms and organisations, a more centralized response capability has been established within the various sectors of society. These are the so-called Computer Emergency Response Teams (CERTs). This master's thesis is based on the hypothesis that incident management in the digital space, in its form and nature, is strongly related to incident management that has historically been handled by the police and military in the physical space. As dependence on the digital solutions and network structures increases, the state and society become increasingly vulnerable also in this domain. There has historically been conducted numerous studies of innovation and prerequisites for innovation in the military domain. One can build on experiences from centuries with development of weapon systems, combat techniques and military doctrines. Initially the thesis therefore briefly addresses some of the established theories for increased innovation in military organizations. For periods, the defense sector has been at the forefront of the development and application of new technology and the development of effective organizations and teams. However, this is not always considered to be the reality today. Technology development is happening faster than ever, and it is first and foremost driven by commercial forces. Therefore, also innovation and team theories specifically oriented towards civilian enterprises are reviewed in the theory part of the thesis. The military units which in recent times have been considered to have the highest innovative capabilities are the special forces. Perhaps not surprisingly, the special forces are also the military units culturally and structurally most similar to modern "learning organizations" in the civilian world. These are not organizations with the strict hierarchical structures that often characterize military units. This thesis argues that there are some similarities in the terms for a successful innovative ability between the Norwegian special forces and the Norwegian incident management teams for the cyber domain. The special forces are therefore used as a reference case when analyzing the CERTs. Similarities and differences are discussed in the thesis. Some characteristics of the special forces are identified as particularly important prerequisites for their success, and it is investigated whether these characteristics and premises can have a particularly transfer value to the CERTs. In particular, the thesis tries to identify practices with transfer value related to the development of effective and innovative teams. The CERT environments studied turn out to have established a team culture, organizational culture and management philosophy very similar to the one which have been practiced by the special forces for a long time. This is a predominantly egalitarian culture characterized by basic common values, high professional integrity, high trust, a sense of responsibility and a willingness to experiment. The management focuses on including the entire community in the decisions to be made, and the teams are given a high authority and autonomy. Speed ​​and direction are maintained through common values, common goals and by the employees identifying more with the organization's deliveries than with their own personal achievements. Organizations and entities responsible for security, defense and incident management in the digital domain are still relatively young and still in the making, but they will most certainly also have to maintain an ability for rapid learning, adjustment and innovation, in step with the constantly evolving threat actors, in the same way as the special forces. The CERT communities have identified a significant challenge in maintaining their established culture in the face of an ever-increasing pressure for growth. This thesis does not study the conditions for such successful growth, but such a study could be meaningful for further research. And a further comparison with the special forces may be appropriate. The results of this thesis suggest that the special forces teams have created an advantage for themselves through a stronger awareness of their identity, culture and history. The special forces have utilized this in connection with reorganisations and a significant scaling over the last 20 years. The thesis suggests that their successful growth can also be explained by such a strong cultural awareness, and a focus on precisely maintaining a culture of efficient, autonomous, innovative and mature teams. The thesis is based on existing studies of the special forces environment, well-known team theory and innovation theory. But also new empirical evidence has been gathered through a total of 7 semi-structured interviews of leaders and teams in 3 different CERT environments. The assignment focuses on the team, and the team's significance for the innovative ability.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleErfaringsoverføring mellom Forsvarets spesialstyrketeam og sivile responsteam i det digitale rom Utvikling og anvendelse av effektive og innovative team
dc.typeMaster thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record