Show simple item record

dc.contributor.advisorSaur, Ellen
dc.contributor.authorSørborg, Siv Levinsen
dc.date.accessioned2022-02-18T18:26:15Z
dc.date.available2022-02-18T18:26:15Z
dc.date.issued2020
dc.identifierno.ntnu:inspera:56884846:19822865
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2980308
dc.description.abstractFra 2020 kommer folkehelse og livsmestring inn som tverrfaglig tema i læreplanen og skal gi elevene kompetanse som fremmer psykisk helse. Denne studien gir et innblikk i hvilke tanker og forventninger et utvalg lærere har om arbeidet med livsmestring i videregående skole. Studiens problemstilling er: Hvordan forstår tre lærere i videregående skole sin rolle med å fremme livsmestring hos sine elever? For å få innsikt i lærernes subjektive vurderinger og meningsutsagn, er kvalitativ metode benyttet. Semistrukturert intervju av de tre lærerne er studiens datagrunnlag. Lærernes refleksjoner og meningsutsagn ses opp imot beskrivelsen av folkehelse og livsmestring i Overordnet del – verdier og prinsipper i fagfornyelsen. Studiens funn presenteres gjennom tre kategorier: (1) Skolekultur – lærernes støttesystem og handlingsrom, (2) læreren som relasjonsbygger og henviser, og (3) selvstendighet og mestringstro som livsmestringskompetanse. Teori om lærer-elev-relasjonen og skolekulturens betydning for lærernes holdninger og utøvende praksis, er trukket inn for å drøfte funn opp imot problemstillingen. Banduras sosialkognitive teori om mestringstro (self-efficacy) og å være agent i eget liv (human agency), samt Lazarus og Folkmans teori om stresshåndtering (coping), trekkes fram for å belyse hvordan lærere i kraft av sin posisjon i elevens liv, kan tilrettelegge for elevenes mestring. I et samfunn hvor rapporteringen av psykiske helseplager er økende, har også oppmerksomheten på hvilke faktorer som bidrar til at individet overkommer motgang økt. Teori om resiliens er trukket inn for å belyse dette. I kontrast til studier som viser at lærere etterspør mer tid og bedre rammer for å fremme elevenes psykiske helse i skolen, opplever lærerne i denne studien deres helsefremmende arbeid som verken overveldende eller uhåndterbart. Skolens kultur og organisering rundt elever med behov for ekstra tilrettelegging og veiledning ses på som støttende. I tillegg beskriver de tilgangen til kompetanse fra interne og eksterne instanser som en hjelp til å klargjøre sitt handlingsrom og ansvar overfor elever som strever med å innfri faglige og sosiale krav. Lærerne i denne studien vektlegger rollen som relasjonsbygger for å fremme livsmestring hos sine elever.
dc.description.abstractFrom 2020, public health and life management will be included as an interdisciplinary theme in the national curriculum and are intended to provide students with competencies to promote mental health. This study gives some insights into the thoughts and expectations of a selection of teachers about life management in high school. The question posed in this study is: How do three individual high school teachers understand their role in promoting students’ life management? A qualitative method has been used to gain insight into the teachers’ subjective assessments and opinions. Data was collected through semi-structured interviews of three teachers. The teachers’ reflections and opinions are evaluated against the description of public health and life management in the Core curriculum – values and principles for primary and secondary education. The study’s findings are presented in three categories: (1) School culture – teachers’ support system and area of influence, (2) the teacher as a “relationship builder” and referrer and (3) independence and self-efficacy as competencies in life management. Theories of the relationship between the teacher and the student and the importance of school culture for teachers’ attitudes and actions, have been included in the discussion of the main question of the study. Bandura’s social cognitive theory of self-efficacy and human agency, as well as Lazarus and Folkman’s theory of coping, are discussed to illustrate how teachers, by virtue of their position in the student’s life, can facilitate student mastery. In a society where there is increased reporting of mental health problems, emphasis has been placed on understanding which factors help the individual to overcome adversity. The theory of resilience is included to illustrate this. There are several studies that show teachers experience that there is both a lack of time and a good framework for promoting student’s mental health at school. In contrast, the teachers in this study experience their role, in promoting life management, as neither overwhelming nor unmanageable. The school’s culture and structure, for students in need of extra assistance and guidance, are seen, from the teacher’s point of view, as supportive. The teachers also describe internal and external expertise as helpful resources for clarifying the teacher’s responsibility towards students who struggle to fulfil the academic and social requirements at school. The teachers in this study emphasized the role of “relationship builder” to promote life management in their students.
dc.language
dc.publisherNTNU
dc.title«Alt vi driver med er livsmestring egentlig». Lærerperspektiv på livsmestring i videregående skole.
dc.typeMaster thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record