Show simple item record

dc.contributor.advisorRingrose, Priscilla
dc.contributor.authorJensen, Charlotte Marie Aune
dc.date.accessioned2022-02-18T18:20:03Z
dc.date.available2022-02-18T18:20:03Z
dc.date.issued2020
dc.identifierno.ntnu:inspera:56994800:3459573
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2980139
dc.description.abstractI denne tematiske studien undersøker vi perspektivene til unge franske og norske kvinner når det gjelder kommunikasjon og atferd i det offentlige rom i Norge og i Frankrike. Studien er basert på intervjuer med unge kvinner som har bodd i begge land. Det fokuseres på daglige interaksjoner og trakassering. Hensikten med studien er å undersøke temaene identifisert av informantene i forhold til deres observasjoner og erfaringer med kommunikasjon i det offentlige rom, for deretter å undersøke disse temaene basert på deres tolkning av nasjonale stereotypier. På bakgrunn av dette viser vi til teoretiske perspektiver av stereotype uttrykk som vist av Uta Quasthoff, innenfor rammen av en tilnærming som privilegerer en essensialistisk kulturvisjon. Forskningsspørsmålet vårt er som følger: Hva er temaene de unge franske og norske kvinnene tar opp når de snakker om sine opplevelser og observasjoner av daglige interaksjoner og trakassering? I rammen av den endelige diskusjonen vil vi diskutere disse temaene i forhold til nasjonale stereotyper, ved å svare på følgende spørsmål: I hvilken grad produserer eller motstår deres perspektiver nasjonale stereotypier? Hvis det er stereotyper, hva er disse stereotypiene, og i hvilken grad er det konvergens eller divergens mellom de som blir produsert av de norske og franske informantene? Konklusjonen vår viser at de viktigste temaene som identifiseres hovedsakelig angår den reserverte og beskjedne nordmann, og den åpne og bråkete franskmann. Vi ser også at trakassering er mer til stede i Frankrike enn i Norge, med uønskede "komplimenter" og insisterende samhandling. I tillegg ser vi at det er en felles forståelse mellom informantene våre angående oppførsel i det offentlige rom i Frankrike, når det gleder daglige interaksjoner og trakassering. Det er imidlertid en forskjell mellom de norske og de franske informantene når det gjelder deres syn på hvordan man oppfører seg i Norge, spesielt med tanke på den reserverte nordmann og trakasseringen.
dc.description.abstractIn this thematic study we examine the perspectives of young French and Norwegian women on communication and behavior in the public sphere in Norway and in France. The study is based on interviews with young women who have lived in both countries. It focuses on daily interactions and harassment. The purpose of the study is to examine the themes identified by the informants in relation to their observations and experiences of communication in the public sphere and then to examine these themes based on their interpretation of national stereotypes. For this purpose, we refer to theoretical perspectives of stereotypical expressions by Uta Quasthoff, within the framework of an approach which privileges an essentialist vision of culture. Our research question is as follows: What are the themes that the young French and Norwegian women address when talking about their experiences and observations of daily interactions and harassment? In the framework of the final discussion we will discuss these themes in relation to national stereotypes, by answering the following questions: To what extent do their perspectives produce or resist national stereotypes? If there are stereotypes, what are these stereotypes, and to what extent is there convergence or divergence between those produced by the Norwegian and French informants? Our conclusion shows that the main themes identified mainly concern the reserved and modest Norwegian, and the open and noisy French. We also found that harassment is more present in France than in Norway, with unwanted "compliments" and insistent interactions. In addition, we see that there is a common understanding amongst our informants regarding behavior in the public sphere in France, regarding daily interactions and harassment. There is, however, a difference between the Norwegians and the French informants when it comes to their views on how to behave in Norway, especially with regard to the Norwegian reservation and harassment.
dc.language
dc.publisherNTNU
dc.titleLa communication dans l’espace public en France et en Norvège. Perspectives des jeunes femmes des deux pays.
dc.typeMaster thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record