Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorGilstad, Heidi
dc.contributor.advisorBøyesen, Britt
dc.contributor.authorLøfaldli, Marit
dc.date.accessioned2022-02-18T18:19:34Z
dc.date.available2022-02-18T18:19:34Z
dc.date.issued2021
dc.identifierno.ntnu:inspera:91820327:24101665
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2980125
dc.description.abstractStemmen er en av de mest naturlige og grunnleggende funksjonene knyttet til kommunikasjon. Den profesjonelle stemmen utsettes imidlertid for unaturlige og store krav og de naturlige funksjonene utfordres (Martin, 2000). Profesjonelle stemmeutøvere er derfor mer utsatte for stemmevansker enn andre yrkesgrupper (Benninger, Syamal, Gardner & Jacobson, 2018). Innenfor logopedifeltet trengs det mer forskning på stemmehelse og stemmevansker. Siden jeg selv er sanger, ønsker jeg å bidra til mer bevissthet og kunnskap om betydningen av god stemmehelse, forebygging av overbelastning og stemmevansker og vedlikehold av stemmen – og det på et instrument som på alle måter er hørbart, men umulig å skifte ut. Med studien ønsker jeg også å bidra til mer bevissthet og kunnskap om logopedisk tilnærming til stemmehelse, som kan komme både utøvere og institusjoner til gode. Samtidig ønsker jeg at denne studien kan bidra til større åpenhet omkring det å få stemmevansker som sanger og skuespiller. Formålet med studien er å få kunnskap om profesjonelle stemmeutøvere i estetiske fag sin stemmehelse. Med utgangspunkt i studiens bakgrunn og formål er det formulert følgende problemstilling: Hvilke erfaringer har de profesjonelle stemmeutøverne i denne studien om stemmehelse og stemmevansker? Det er en kvalitativ studie med semistrukturert intervju som metode for innsamling av datamateriale. Utvalget består av fem profesjonelle sangere og skuespillere: to sangere og en skuespiller som alle har opplevd å ha stemmevansker, og en sanger og en skuespiller uten erfaring med stemmevansker. Den narrative analysen belyser dimensjoner ved de profesjonelle utøvernes erfaringer med stemmehelse og stemmevansker, og logopedisk behandling av stemmehelse. Funnene i studien antyder at stemmehelse, stemmevansker og talestemmens kvalitet som grunnlag for god stemmehelse i liten grad har vært tematisert i utøvernes utdanning. Resultatene indikerer at stemmevansker har konsekvenser på flere livsområder for stemmeutøverne, som tap av personlig og profesjonell identitet og emosjonelle konsekvenser som bekymring for arbeidssituasjon og videre karriere, frykt for at stemmevanskene skal komme tilbake og bekymring for at vanskene skal påvirke ryktet man har som sanger eller skuespiller. Emipirien viser at de profesjonelle stemmeutøverne ønsker mer åpenhet om stemmevansker i miljøet for å redusere stigma rundt stemmevansker, og at det å få stemmevansker som profesjonell sanger eller skuespiller normaliseres. Resultatene indikerer videre at de stemmeutøverne som har erfaring med stemmevansker og logopedisk oppfølging, har fått økt kunnskap om logopedisk behandling om og tilnærming til stemmehelse og stemmevansker. De har også fått mer bevissthet om egen stemmehelse og har endret sin stemmepraksis og yrkesutøvelse som følge av stemmevanskene og logopedisk veiledning og behandling. Det er relevant for det logopediske fagfeltet å bidra med informasjon om stemmehelse og stemmevansker, med kunnskap om årsaker til at stemmevansker oppstår og jobbe med forebygging og vedlikehold av den profesjonelle stemmen. Det logopediske fagfeltet kan dermed også bidra til mer åpenhet om og å normalisere det å få stemmevansker som profesjonell utøver. Det kan også være relevant med et tverrfaglig samarbeid mellom profesjonelle stemmeutøvere og logopeder, sang- og stemmepedagoger, både under utdanningene og videre i yrkeslivet (Gates, 1998; Sataloff, 2018b).
dc.description.abstractThe voice is one of the most natural and fundamental functions of communication. The professional voice is exposed to unnatural and huge demands and the natural functions are challenged (Martin, 2000). Professional voice users are more at risk of getting voice disorders than other professions (Benninger et al., 2018). When it comes to vocal health and voice disorders, more research is required. Being a singer, I would like to contribute to increased awareness and knowledge about the importance of good vocal health and to maintain a good vocal quality in order to avoid voice disorders. With this study I also would like to contribute to increased awareness and knowledge about the speech therapist’s approach to vocal health, which may be useful for both professional voice users and institutions. Furthermore, I would like this study to contribute to more openness about having voice disorders as a professional singer or actor. The goal of this study is to achieve knowledge about the vocal health of professional singers and actors. The issue of this study is: Which experiences do the professional voice users in this study have when it comes to vocal health and vocal disorders? This is a qualitative study where semistructured interviews and narrative analysis have been used as method for collecting and analysing data. There are five participants in this study who are all professional voice users: two singers and one actor who have all experienced having voice disorders; and one singer and one actor without any experience with voice disorders. The findings from the analysis imply that vocal health, voice disorders and the impact of the speaking voice quality have not been particularly emphasized during the voice users education. Furthermore, the findings indicates that voice disorders have numerous consequences for different parts of the participants lives, such as loss of personal and professional identity, and emotional consequences such as worries about work situation and the professional career, fear of getting the voice disorders back and concern about the impact the voice disorders may have on the singer’s or actor’s reputation. The findings show that the professional voice users emphasize more openness about voice problems to reduce the stigma connected to it. Normalizing having voice disorders as a professional singer or actor is also wished for by the voice users. The findings indicate that the professional voice users who have experienced having voice disorders and speech therapist treatment, have increased their knowledge about the speech therapist’s work and approach to vocal health and voice disorders. They have also increased their awareness and knowledge about their own vocal health and they have changed both their voice practice and professional practice as a result of the voice disorders and the speech therapist’s treatment and counseling. The findings of this study can provide increased awareness for the importance of good vocal health amongst professional singers and actors, but also the importance of the help, knowledge and information which speech therapists can provide to singers and actors to prevent injury. A study like this may contribute and encourage to a cooperation between professional voice users, speech therapists, singing teachers and voice coaches, both in education and in working life, in order to exchange experiences and also provide openess about professional voice users and voice disorders.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.title"Stopp opp og lytt - til stemmen og til kroppen" En kvalitativ studie om stemmehelse hos profesjonelle stemmeutøvere i estetiske fag
dc.typeMaster thesis


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel