Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorEmblemsvåg, Jan
dc.contributor.authorGrunér, Victoria Haugen
dc.date.accessioned2022-02-09T18:19:31Z
dc.date.available2022-02-09T18:19:31Z
dc.date.issued2021
dc.identifierno.ntnu:inspera:100190160:101214175
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2978090
dc.descriptionFull text not available
dc.description.abstractOppgaven vil se på om Bergen Havn kan nå nullutslippsvisjonen innen 2030. Oppgaven har fokusert på hvordan dette er mulig ved å se på løsninger til skip som kommer til kai. Det finnes mange tolkninger på nullutslipp, oppgaven har definert dette som at det ikke er noe utslipp til luften når skipene seiler. For å innhente data om hvilke skipssegmenter som kommer mest til kai, og hvor mye skipene slipper ut har anløpslistene fra 2019 blitt sett på. Grunnen til dette er at det var det siste året før koronapandemien inntraff. Det har blitt kartlagt hvilke alternative drivstoff som finnes, og disse er LNG, biodrivstoff, elektrisitet, hydrogen og ammoniakk. Det vil deretter bli sett på løsninger og utfordringer ved utvalgte skipssegmenter som er cruise, container, stykkgods, offshore og kombinert roro og passasjer skip. Her vil det bli sett på kostnader for å bygge om skipene og hvilke løsninger som er mulig per dags dato. Totalt ble det sluppet ut ca. 76 000 tonn CO2, 48 tonn SO2 og 1055 tonn NOx i Bergen Havn i 2019. Vurderingen av oppgaven er at det per dags dato er utfordrende å få til nullutslipp innen 2030 i Bergen Havn, da det både er kostbart å endre drivstoff løsninger for skip. Samt det er utfordringer med å få alle over på nullutslippsløsninger innen 2030, om Bergen havn er de eneste som setter dette kravet.
dc.description.abstractThe thesis will look at whether the Port of Bergen can reach the zero-emission vision by 2030. The thesis focuses on how this is possible by looking at solutions for ships coming to the quay. There are many interpretations of zero emissions, the thesis has defined this as that there are no emissions to the air when the ships sail. In order to obtain data on which ship segments come most to the quay, and how much the ships emit, the call lists from 2019 have been looked at. The reason for this is that it was the last year before the corona pandemic occurred. It has been mapped which alternative fuels are available, and these are LNG, biofuels, electricity, hydrogen and ammonia. Solutions and challenges will then be looked at in selected ship segments, which are cruises, containers, general cargo, offshore and combined ro-ro and passenger ships. Here we will look at costs for rebuilding the ships and what solutions are possible as of today. In total, approx. 76,000 tonnes of CO2, 48 tonnes of SO2 and 1055 tonnes of NOx in the Port of Bergen in 2019. The assessment of the task is that as of today it is challenging to achieve zero emissions by 2030 in the Port of Bergen, as it is both costly to change fuel solutions for ships. And there are challenges in getting everyone to zero-emission solutions by 2030, if the Port of Bergen are the only ones who set this requirement.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleKan Bergen Havn nå nullutslippsvisjonen innen 2030?
dc.typeBachelor thesis


Tilhørende fil(er)

FilerStørrelseFormatVis

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel